­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Wednesday, October 5, 2016

Vòng bi tự lựa bi cầu 22xx TN9, 23xx TN9, 2xxx ETN9

Trang web đại lý vòng bi xin được tiếp tục giới thiệu loại vòng bi kế tiếp, đó là vòng bi tự lựa bi cầu, vòng bi nhào, bạc đạn tự lựa, chúng được bắt đầu bởi số 2 với các ký mã hiệu 22xx TN9, 23xx TN9, 2xxx ETN9. Vòng bi tự lựa bi cầu là loại vòng bi cầu có đặc điểm giữa ca trong và ca ngoài có khả năng quay mọi hướng với nhau xung quanh một tâm điểm với một vài góc độ nhất định. Tại các góc độ đó vòng bi vẫn có thể làm việc bình thường. Đặc tính tự lựa của vòng bi giúp cho việc phân bố tải đồng đều lên bề mặt chịu lực. Thông thường các loại vòng bi tự lựa được thiết kế với 2 dãy bi. Dưới đây trang web đại lý vòng bi xin được giới thiệu bảng tra vòng bi cầu tự lựa, kèm theo là các thông số kích thước của vòng bi cầu tự lựa hãng SKF.
Vòng bi SKF 2304 TN9, SKF 2204 E-2RS1TN9, SKF 2304 E-2RS1TN9, SKF 1304 ETN9, SKF 1204 ETN9, SKF 1204 EKTN9, SKF 2204 ETN9, SKF 2205 ETN9, SKF 2305 E-2RS1TN9, SKF 2205 EKTN9, SKF 2305 ETN9, SKF 1205 EKTN9, SKF 2305 E-2RS1KTN9, SKF 1305 ETN9
Vòng bi cầu tự lựa
Principal dimensionsBasic load ratingsFatigue load limitSpeed ratingsDesignationDetails
Kích thước cơ bảndynamic (động)static (tĩnh)Tải trọngRefere speedLimit speedKý hiệuXem chi tiết và giá sản phẩm
dDBCC0PuTKGH
mmkNkNr/min
SKF 2200 E-2RS1TN9, SKF 1201 ETN9, SKF 2201 E-2RS1TN9, SKF 2301, SKF 2201 ETN9, SKF 1301 ETN9135 TN9Xem chi tiết
126 TN9Xem chi tiết
127 TN9Xem chi tiết
108 TN9Xem chi tiết
129 TN9Xem chi tiết
2200 ETN9Xem chi tiết
1200 ETN9Xem chi tiết
2200 E-2RS1TN9Xem chi tiết
1201 ETN9Xem chi tiết
2201 E-2RS1TN9Xem chi tiết
2301Xem chi tiết
2201 ETN9Xem chi tiết
1301 ETN9Xem chi tiết
2302Xem chi tiết
1302 ETN9Xem chi tiết
2202 E-2RS1TN9Xem chi tiết
2202 ETN9Xem chi tiết
1202 ETN9Xem chi tiết
2302 E-2RS1TN9Xem chi tiết
1303 etn9Xem chi tiết
SKF 2304 TN9, SKF 2204 E-2RS1TN9, SKF 2304 E-2RS1TN9, SKF 1304 ETN9, SKF 1204 ETN9, SKF 1204 EKTN92303Xem chi tiết
2203 etn9Xem chi tiết
2203 E-2RS1TN9Xem chi tiết
1203 ETN9Xem chi tiết
2303 E-2RS1TN9Xem chi tiết
11204 ETN9Xem chi tiết
2304 TN9Xem chi tiết
2204 E-2RS1TN9Xem chi tiết
2304 E-2RS1TN9Xem chi tiết
1304 ETN9Xem chi tiết
1204 ETN9Xem chi tiết
1204 EKTN9Xem chi tiết
2204 ETN9Xem chi tiết
2205 ETN9Xem chi tiết
2305 E-2RS1TN9Xem chi tiết
2205 EKTN9Xem chi tiết
2305 ETN9Xem chi tiết
1205 EKTN9Xem chi tiết
2305 E-2RS1ktn9Xem chi tiết
1305 ETN9Xem chi tiết
SKF 11206 TN9, SKF 2306 E-2RS1KTN9, SKF 1206 ETN9, SKF 2306, SKF 1306 ETN9, SKF 2206 E-2RS1TN911205 ETN9Xem chi tiết
1205 ETN9Xem chi tiết
2205 E-2RS1ktn9Xem chi tiết
2305 EKTN9Xem chi tiết
1305 EKTN9Xem chi tiết
2205 E-2RS1tn9Xem chi tiết
11206 TN9Xem chi tiết
2306 E-2rs1ktn9Xem chi tiết
1206 ETN9Xem chi tiết
2306Xem chi tiết
1306 ETN9Xem chi tiết
2206 E-2RS1tn9Xem chi tiết
1206 EKTN9Xem chi tiết
2206 EKTN9Xem chi tiết
2306 KXem chi tiết
1306 EKTN9Xem chi tiết
2206 E-2RS1ktn9Xem chi tiết
2306 E-2RS1tn9Xem chi tiết
2206 ETN9Xem chi tiết
2207 ETN9Xem chi tiết
SKF 2207 E-2RS1TN9, SKF 2307 EKTN9, SKF 1307 ETN9, SKF 2307 ETN9, SKF 1207 ETN9, SKF 2207 E-2RS1KTN92307 E-2rs1ktn9Xem chi tiết
2207 EKTN9Xem chi tiết
11207 TN9Xem chi tiết
1207 EKTN9Xem chi tiết
2307 E-2RS1TN9Xem chi tiết
2207 E-2RS1TN9Xem chi tiết
2307 EKTN9Xem chi tiết
1307 ETN9Xem chi tiết
2307 ETN9Xem chi tiết
1207 ETN9Xem chi tiết
2207 E-2rs1ktn9Xem chi tiết
1307 EKTN9Xem chi tiết
2308 EKTN9Xem chi tiết
1208 EKTN9Xem chi tiết
2208 E-2RS1ktn9Xem chi tiết
2208 E-2RS1TN9Xem chi tiết
1208 ETN9Xem chi tiết
11208 TN9Xem chi tiết
2308 E-2RS1TN9Xem chi tiết
2308 ETN9Xem chi tiết
SKF 2309 E-2RS1KTN9, SKF 2309 ETN9, SKF 1209 ETN9, SKF 11209 TN9, SKF 1309 EKTN9, SKF 2209 E-2RS1TN91308 ETN9Xem chi tiết
2208 ETN9Xem chi tiết
2308 E-2RS1ktn9Xem chi tiết
2208 EKTN9Xem chi tiết
1308 EKTN9Xem chi tiết
2209 EKTN9Xem chi tiết
2209 E-2RS1ktn9Xem chi tiết
2309 E-2RS1ktn9Xem chi tiết
2309 ETN9Xem chi tiết
1209 ETN9Xem chi tiết
11209 TN9Xem chi tiết
1309 EKTN9Xem chi tiết
2209 E-2RS1TN9Xem chi tiết
2309 E-2RS1TN9Xem chi tiết
2209 ETN9Xem chi tiết
2309 EKTN9Xem chi tiết
1209 EKTN9Xem chi tiết
1309 ETN9Xem chi tiết
2210 EKTN9Xem chi tiết
1310 EKTN9Xem chi tiết
SKF 2310 E-2RS1KTN9, SKF 2210 E-2RS1KTN9, SKF 11210 TN9, SKF 2310 K, SKF 1211 EKTN9, SKF 2211 EKTN92210 ktn9Xem chi tiết
2310Xem chi tiết
1310 ktn9Xem chi tiết
2210 E-2RS1TN9Xem chi tiết
2310 E-2RS1TN9Xem chi tiết
1210 ETN9Xem chi tiết
1210 EKTN9Xem chi tiết
2310 E-2RS1ktn9Xem chi tiết
2210 E-2RS1ktn9Xem chi tiết
11210 TN9Xem chi tiết
2310 KXem chi tiết
1211 EKTN9Xem chi tiết
2211 EKTN9Xem chi tiết
2211 E-2RS1ktn9Xem chi tiết
2311Xem chi tiết
1311 EKTN9Xem chi tiết
2211 E-2RS1TN9Xem chi tiết
1211 ETN9Xem chi tiết
2311 KXem chi tiết
1311 ETN9Xem chi tiết
SKF 1312 EKTN9, SKF 11212 TN9, SKF 2212 E-2RS1TN9, SKF 2212 ETN9, SKF 1212 ETN9, SKF 1213 ETN92211 ETN9Xem chi tiết
1312 ETN9Xem chi tiết
1212 EKTN9Xem chi tiết
2212 EKTN9Xem chi tiết
2312Xem chi tiết
2212 E-2RS1ktn9Xem chi tiết
2312 KXem chi tiết
1312 EKTN9Xem chi tiết
11212 TN9Xem chi tiết
2212 E-2RS1TN9Xem chi tiết
2212 ETN9Xem chi tiết
1212 ETN9Xem chi tiết
1213 ETN9Xem chi tiết
1213 EKTN9Xem chi tiết
2313Xem chi tiết
1313 ETN9Xem chi tiết
2213 E-2RS1ktn9Xem chi tiết
1313 EKTN9Xem chi tiết
2313 KXem chi tiết
2213 E-2RS1TN9Xem chi tiết
SKF 1315 K, SKF 2315, SKF 2315 K, SKF 2215 EKTN9, SKF 2215 ETN9, SKF 1215, SKF 1215 K, SKF 1316, SKF 1216 K2213 ETN9Xem chi tiết
2213 EKTN9Xem chi tiết
1314Xem chi tiết
2214Xem chi tiết
2314Xem chi tiết
2214 E-2RS1TN9Xem chi tiết
1214 ETN9Xem chi tiết
1315Xem chi tiết
1315 KXem chi tiết
2315Xem chi tiết
2315 KXem chi tiết
2215 EKTN9Xem chi tiết
2215 ETN9Xem chi tiết
1215Xem chi tiết
1215 KXem chi tiết
1316Xem chi tiết
1216 KXem chi tiết
2316Xem chi tiết
1316 KXem chi tiết
2316 KXem chi tiết
SKF 1217, SKF 1318, SKF 1218 K, SKF 2218, SKF 2318, SKF 1318 K, SKF 2218 K, SKF 2318 K, SKF 1218, SKF 13192216 ETN9Xem chi tiết
2216 EKTN9Xem chi tiết
1216Xem chi tiết
1317Xem chi tiết
2217Xem chi tiết
2317Xem chi tiết
1217 KXem chi tiết
2317 KXem chi tiết
1317 KXem chi tiết
2217 KXem chi tiết
1217Xem chi tiết
1318Xem chi tiết
1218 KXem chi tiết
2218Xem chi tiết
2318Xem chi tiết
1318 KXem chi tiết
2218 KXem chi tiết
2318 KXem chi tiết
1218Xem chi tiết
1319Xem chi tiết
SKF 2320, SKF 2220 K, SKF 1220 K, SKF 1320 K, SKF 1220, SKF 1322 M, SKF 2222 K, SKF 2222, SKF 1222 K, SKF 1322 KM2219Xem chi tiết
2319 KMXem chi tiết
2319 MXem chi tiết
2219 KXem chi tiết
1319 KXem chi tiết
1219 KXem chi tiết
1219Xem chi tiết
2220Xem chi tiết
2320 KXem chi tiết
1320Xem chi tiết
2320Xem chi tiết
2220 KXem chi tiết
1220 KXem chi tiết
1320 KXem chi tiết
1220Xem chi tiết
1322 MXem chi tiết
2222 KXem chi tiết
2222Xem chi tiết
1222 KXem chi tiết
1322 KMXem chi tiết
1222Xem chi tiết
1224 MXem chi tiết
1224 KMXem chi tiết
1226 KMXem chi tiết
1226 MXem chi tiết
13030Xem chi tiết
13036Xem chi tiết
13940Xem chi tiết
13944Xem chi tiết
13948Xem chi tiết
Một số ưu điểm của vòng bi tự lựa, bạc đạn tự lựa, vòng bi cầu tự lựa, bi nhào, vòng bi nhào có sẵn các ưu điểm của loại bi cầu, đó là khả năng làm việc ở tốc độ cao. Ngoài ra kết hợp với các ưu điểm đã nêu ở trên vòng bi tự lựa cho phép làm việc ở chế độ lệch trục, các chi tiết lắp trên vòng bi có yêu cầu thay đổi vị trí tương đối hoặc thay đổi vị trí đột ngột. Ví dụ vị trí lắp của vòng bi tự lựa như các bánh xe chuyển động trên các địa hình, vòng bi bánh xe cẩu trục, cầu trục v.v.
Vòng bi tự lựa bi cầu giá rẻ hơn so với các loại vòng bi tự lựa khác có cùng kích cỡ, chúng cũng có một số ưu nhược điểm nhất định.
Danh mục các loại vòng bi tự lựa SKF 135 TN9, SKF 126 TN9, SKF 127 TN9, SKF 108 TN9, SKF 129 TN9, SKF 2200 ETN9, SKF 1200 ETN9, SKF 2200 E-2RS1TN9, SKF 1201 ETN9, SKF 2201 E-2RS1TN9, SKF 2301, SKF 2201 ETN9, SKF 1301 ETN9, SKF 2302, SKF 1302 ETN9, SKF 2202 E-2RS1TN9, SKF 2202 ETN9, SKF 1202 ETN9, SKF 2302 E-2RS1TN9, SKF 1303 ETN9.
Vòng bi SKF 2303, SKF 2203 ETN9, SKF 2203 E-2RS1TN9, SKF 1203 ETN9, SKF 2303 E-2RS1TN9, SKF 11204 ETN9, SKF 2304 TN9, SKF 2204 E-2RS1TN9, SKF 2304 E-2RS1TN9, SKF 1304 ETN9, SKF 1204 ETN9, SKF 1204 EKTN9, SKF 2204 ETN9, SKF 2205 ETN9, SKF 2305 E-2RS1TN9, SKF 2205 EKTN9, SKF 2305 ETN9, SKF 1205 EKTN9, SKF 2305 E-2RS1KTN9, SKF 1305 ETN9.
Vòng bi SKF 11205 ETN9, SKF 1205 ETN9, SKF 2205 E-2RS1KTN9, SKF 2305 EKTN9, SKF 1305 EKTN9, SKF 2205 E-2RS1TN9, SKF 11206 TN9, SKF 2306 E-2RS1KTN9, SKF 1206 ETN9, SKF 2306, SKF 1306 ETN9, SKF 2206 E-2RS1TN9, SKF 1206 EKTN9, SKF 2206 EKTN9, SKF 2306 K, SKF 1306 EKTN9, SKF 2206 E-2RS1KTN9, SKF 2306 E-2RS1TN9, SKF 2206 ETN9, SKF 2207 ETN9.
Vòng bi SKF 2307 E-2RS1KTN9, SKF 2207 EKTN9, SKF 11207 TN9, SKF 1207 EKTN9, SKF 2307 E-2RS1TN9, SKF 2207 E-2RS1TN9, SKF 2307 EKTN9, SKF 1307 ETN9, SKF 2307 ETN9, SKF 1207 ETN9, SKF 2207 E-2RS1KTN9, SKF 1307 EKTN9, SKF 2308 EKTN9, SKF 1208 EKTN9, SKF 2208 E-2RS1KTN9, SKF 2208 E-2RS1TN9, SKF 1208 ETN9, SKF 11208 TN9, SKF 2308 E-2RS1TN9, SKF 2308 ETN9.
Vòng bi SKF 1308 ETN9, SKF 2208 ETN9, SKF 2308 E-2RS1KTN9, SKF 2208 EKTN9, SKF 1308 EKTN9, SKF 2209 EKTN9, SKF 2209 E-2RS1KTN9, SKF 2309 E-2RS1KTN9, SKF 2309 ETN9, SKF 1209 ETN9, SKF 11209 TN9, SKF 1309 EKTN9, SKF 2209 E-2RS1TN9, SKF 2309 E-2RS1TN9, SKF 2209 ETN9, SKF 2309 EKTN9, SKF 1209 EKTN9, SKF 1309 ETN9, SKF 2210 EKTN9, SKF 1310 EKTN9.
Vòng bi SKF 2210 ETN9, SKF 2310, SKF 1310 ETN9, SKF 2210 E-2RS1TN9, SKF 2310 E-2RS1TN9, SKF 1210 ETN9, SKF 1210 EKTN9, SKF 2310 E-2RS1KTN9, SKF 2210 E-2RS1KTN9, SKF 11210 TN9, SKF 2310 K, SKF 1211 EKTN9, SKF 2211 EKTN9, SKF 2211 E-2RS1KTN9, SKF 2311, SKF 1311 EKTN9, SKF 2211 E-2RS1TN9, SKF 1211 ETN9, SKF 2311 K, SKF 1311 ETN9.
Vòng bi SKF 2211 ETN9, SKF 1312 ETN9, SKF 1212 EKTN9, SKF 2212 EKTN9, SKF 2312, SKF 2212 E-2RS1KTN9, SKF 2312 K, SKF 1312 EKTN9, SKF 11212 TN9, SKF 2212 E-2RS1TN9, SKF 2212 ETN9, SKF 1212 ETN9, SKF 1213 ETN9, SKF 1213 EKTN9, SKF 2313, SKF 1313 ETN9, SKF 2213 E-2RS1KTN9, SKF 1313 EKTN9, SKF 2313 K, SKF 2213 E-2RS1TN9
Vòng bi SKF 2213 ETN9, SKF 2213 EKTN9, SKF 1314, SKF 2214, SKF 2314, SKF 2214 E-2RS1TN9, SKF 1214 ETN9, SKF 1315, SKF 1315 K, SKF 2315, SKF 2315 K, SKF 2215 EKTN9, SKF 2215 ETN9, SKF 1215, SKF 1215 K, SKF 1316, SKF 1216 K, SKF 2316, SKF 1316 K, SKF 2316 K.
Vòng bi SKF 2216 ETN9, SKF 2216 EKTN9, SKF 1216, SKF 1317, SKF 2217, SKF 2317, SKF 1217 K, SKF 2317 K, SKF 1317 K, SKF 2217 K, SKF 1217, SKF 1318, SKF 1218 K, SKF 2218, SKF 2318, SKF 1318 K, SKF 2218 K, SKF 2318 K, SKF 1218, SKF 1319
Vòng bi SKF 2219, SKF 2319 KM, SKF 2319 M, SKF 2219 K, SKF 1319 K, SKF 1219 K, SKF 1219, SKF 2220,  SKF 2320 K, SKF 1320, SKF 2320, SKF 2220 K, SKF 1220 K, SKF 1320 K, SKF 1220, SKF 1322 M, SKF 2222 K, SKF 2222, SKF 1222 K, SKF 1322 KM 1222, SKF 1224 M, SKF 1224 KM, SKF 1226 KM, SKF 1226 M, SKF 13030, SKF 13036, SKF 13940, SKF 13944, SKF 13948.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi tự lựa bi cầu 22xx TN9, 23xx TN9, 2xxx ETN9 Rating: 5 Reviewed By: Unknown