­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Monday, October 3, 2016

Vòng bi cầu thông dụng

Đây là bài viết tiếp theo của trang web đại lý vòng bi giới thiệu về các loại vòng bi đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Trong phần này mới các bạn cùng tham khảo loại vòng bi cầu có đường kính từ 40mm và lớn hơn bao gồm các bảng tra vòng bi, thông số kích thước và giá các loại vòng bi cầu 1 dãy. Vòng bi SKF cỡ trung bình bao gồm dải các vòng bi rất thông dụng cho các ngành gia công chế tạo máy cơ khí nói chung. Dưới đây là bảng tra các loại vòng bi SKF trung bình nhỏ.
Vòng bi các loại, bạc đạn các loại
Vòng bi cầu 1 dãy
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load Speed ratings Designation Details
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF 6008-2Z, SKF E2.6208-2Z, SKF 6208-2RZ, SKF 6208-Z, SKF 6308-2Z, SKF 6408, SKF 6308-2RS1, SKF 6208-RZ 6008-RS1 Chi tiết
62308-2rs1 Chi tiết
62208-2rs1 Chi tiết
6008-2RZ Chi tiết
6208 Chi tiết
6008-2Z Chi tiết
E2.6208-2Z Chi tiết
6208-2RZ Chi tiết
6208-Z Chi tiết
6308-2Z Chi tiết
6408 Chi tiết
6308-2rs1 Chi tiết
6208-RZ Chi tiết
61908-2rs1 Chi tiết
61808-2RZ Chi tiết
61908 Chi tiết
6308-Z Chi tiết
6208-RS1 Chi tiết
E2.6308-2Z Chi tiết
61908-2RZ Chi tiết
SKF 6308-RZ, SKF 6308, SKF 6208 ETN9, SKF RMS 13, SKF RLS 13, SKF RMS 14, SKF RLS 14 6208-2Z Chi tiết
63008-2rs1 Chi tiết
E2.6008-2Z Chi tiết
6008-RZ Chi tiết
6208-2rs1 Chi tiết
6308-2RZ Chi tiết
6308-RZ Chi tiết
6308 Chi tiết
6208 ETN9 Chi tiết
RMS 13 Chi tiết
RLS 13 Chi tiết
RMS 14 Chi tiết
RLS 14 Chi tiết
6309-2Z Chi tiết
16009 Chi tiết
E2.6309-2Z Chi tiết
62209-2rs1 Chi tiết
61809 Chi tiết
6009 Chi tiết
61909-2rs1 Chi tiết
SKF 61809-2RS1, SKF 6009-Z, SKF 62309-2RS1, SKF 61909, SKF 6009-RS1, SKF E2.6209-2Z 6009-2Z Chi tiết
6209 Chi tiết
6209-2Z Chi tiết
63009-2rs1 Chi tiết
6309-Z Chi tiết
6309 M Chi tiết
6309-RS1 Chi tiết
6409 Chi tiết
61809-2rs1 Chi tiết
6009-Z Chi tiết
62309-2rs1 Chi tiết
61909 Chi tiết
6009-RS1 Chi tiết
E2.6209-2Z Chi tiết
6209-2rs1 Chi tiết
6309-2rs1 Chi tiết
61809-2RZ Chi tiết
61909-2RZ Chi tiết
6009-2rs1 Chi tiết
6209-Z Chi tiết
SKF 62210-2RS1, SKF 6310-RS1, SKF 6010-RZ, SKF 63010-2RS1, SKF 6210-2RZ, SKF 6010-RS1, SKF 6210-2Z, SKF 6210 M 6209-RS1 Chi tiết
6309 Chi tiết
6310-2rs1 Chi tiết
61810 Chi tiết
6010 Chi tiết
6310-Z Chi tiết
61910-2RZ Chi tiết
61810-2rs1 Chi tiết
6010-2rs1 Chi tiết
6210-Z Chi tiết
6210-2rs1 Chi tiết
6010-2RZ Chi tiết
6210 Chi tiết
61810-2RZ Chi tiết
6010-2Z Chi tiết
6410 Chi tiết
6210-RZ Chi tiết
16010 Chi tiết
61910-2rs1 Chi tiết
6310 M Chi tiết
SKF 6010-RZ, SKF 63010-2RS1, SKF 6210-2RZ, SKF 6010-RS1, SKF 6210-2Z, SKF 6210 M E2.6310-2Z Chi tiết
61910 Chi tiết
62310-2rs1 Chi tiết
6010-Z Chi tiết
6210-RS1 Chi tiết
62210-2rs1 Chi tiết
6310-RS1 Chi tiết
6010-RZ Chi tiết
63010-2rs1 Chi tiết
6210-2RZ Chi tiết
6010-RS1 Chi tiết
6210-2Z Chi tiết
6210 M Chi tiết
6310-2Z Chi tiết
6310 Chi tiết
RMS 16 Chi tiết
RLS 16 Chi tiết
62311-2rs1 Chi tiết
6011-Z Chi tiết
61811 Chi tiết
SKF 62211-2RS1, SKF 6011-2RS1, SKF 6311-2RS1, SKF 6311 M, SKF 6311-2Z, SKF 16011 6011 Chi tiết
61811-2rs1 Chi tiết
6011 M Chi tiết
6211 Chi tiết
6011-RS1 Chi tiết
6211 M Chi tiết
6211-RS1 Chi tiết
6411 Chi tiết
62211-2rs1 Chi tiết
6011-2rs1 Chi tiết
6311-2rs1 Chi tiết
6311 M Chi tiết
6311-2Z Chi tiết
16011 Chi tiết
61911 Chi tiết
61811-2RZ Chi tiết
6311-Z Chi tiết
6211-2Z Chi tiết
6211-Z Chi tiết
61911-2RZ Chi tiết
SKF RMS 18, SKF RLS 18, SKF 6012-2Z, SKF 6212-2Z, SKF 62312-2RS1, SKF 6212-Z, SKF 6012-2RZ, SKF 61812 6211-2rs1 Chi tiết
6311-RS1 Chi tiết
E2.6311-2Z Chi tiết
6311 Chi tiết
61911-2rs1 Chi tiết
6011-2Z Chi tiết
RMS 18 Chi tiết
RLS 18 Chi tiết
60122Z Chi tiết
62122Z Chi tiết
623122rs1 Chi tiết
6212-Z Chi tiết
60122RZ Chi tiết
61812 Chi tiết
618122RZ Chi tiết
6012 Chi tiết
622122rs1 Chi tiết
6212-RS1 Chi tiết
6212 Chi tiết
619122RZ Chi tiết
SKF 61912, SKF 6012-RZ, SKF 61812-2RS1, SKF 6312-2RS1, SKF 6312-2Z, SKF 6312-RS1, SKF 6312-Z, SKF 6012-RS1 6412 Chi tiết
60122rs1 Chi tiết
62122rs1 Chi tiết
E2.63122Z Chi tiết
619122rs1 Chi tiết
16012 Chi tiết
61912 Chi tiết
6012-RZ Chi tiết
618122rs1 Chi tiết
63122rs1 Chi tiết
63122Z Chi tiết
6312-RS1 Chi tiết
6312-Z Chi tiết
6012-RS1 Chi tiết
6312 M Chi tiết
6012-Z Chi tiết
6312 Chi tiết
6212 M Chi tiết
RMS 20 Chi tiết
RLS 20 Chi tiết
Đây là các vòng bi có đường kính vòng trong phần lắp với trục từ khoảng 40mm đến trên 60mm. Ưu điểm của các vòng bi này phù hợp với các chi tiết, bộ phận mang tải trung bình, nhưng chúng cần phải làm việc với các tốc độ vòng quay lớn. Giá vòng bi cầu SKF rẻ hơn so với các loại vòng bi khác bởi kết cấu đơn giản và dễ chế tạo. Đến đây trang web dai ly vong bi xin được tạm dừng. Mời các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong bài viết tiếp theo.
Từ khóa: Vòng bi SKF 6008-RS1, SKF 62308-2RS1, SKF 62208-2RS1, SKF 6008-2RZ, SKF 6208, SKF 6008-2Z, SKF E2.6208-2Z, SKF 6208-2RZ, SKF 6208-Z, SKF 6308-2Z, SKF 6408, SKF 6308-2RS1, SKF 6208-RZ, SKF 61908-2RS1, SKF 61808-2RZ, SKF 61908, SKF 6308-Z, SKF 6208-RS1, SKF E2.6308-2Z, SKF 61908-2RZ
Vòng bi SKF 6208-2Z, SKF 63008-2RS1, SKF E2.6008-2Z, SKF 6008-RZ, SKF 6208-2RS1, SKF 6308-2RZ, SKF 6308-RZ, SKF 6308, SKF 6208 ETN9, SKF RMS 13, SKF RLS 13, SKF RMS 14, SKF RLS 14, SKF 6309-2Z, SKF 16009, SKF E2.6309-2Z, SKF 62209-2RS1, SKF 61809, SKF 6009, SKF 61909-2RS1
Vòng bi SKF 6009-2Z, SKF 6209, SKF 6209-2Z, SKF 63009-2RS1, SKF 6309-Z, SKF 6309 M, SKF 6309-RS1, SKF 6409, SKF 61809-2RS1, SKF 6009-Z, SKF 62309-2RS1, SKF 61909, SKF 6009-RS1, SKF E2.6209-2Z, SKF 6209-2RS1, SKF 6309-2RS1, SKF 61809-2RZ, SKF 61909-2RZ, SKF 6009-2RS1, SKF 6209-Z
Vòng bi SKF 6209-RS1, SKF 6309, SKF 6310-2RS1, SKF 61810, SKF 6010, SKF 6310-Z, SKF 61910-2RZ, SKF 61810-2RS1, SKF 6010-2RS1, SKF 6210-Z, SKF 6210-2RS1, SKF 6010-2RZ, SKF 6210, SKF 61810-2RZ, SKF 6010-2Z, SKF 6410, SKF 6210-RZ, SKF 16010, SKF 61910-2RS1, SKF 6310 M
Vòng bi SKF E2.6310-2Z, SKF 61910, SKF 62310-2RS1, SKF 6010-Z, SKF 6210-RS1, SKF 62210-2RS1, SKF 6310-RS1, SKF 6010-RZ, SKF 63010-2RS1, SKF 6210-2RZ, SKF 6010-RS1, SKF 6210-2Z, SKF 6210 M, SKF 6310-2Z, SKF 6310, SKF RMS 16, SKF RLS 16, SKF 62311-2RS1, SKF 6011-Z, SKF 61811
Vòng bi SKF 6011, SKF 61811-2RS1, SKF 6011 M, SKF 6211, SKF 6011-RS1, SKF 6211 M, SKF 6211-RS1, SKF 6411, SKF 62211-2RS1, SKF 6011-2RS1, SKF 6311-2RS1, SKF 6311 M, SKF 6311-2Z, SKF 16011, SKF 61911, SKF 61811-2RZ, SKF 6311-Z, SKF 6211-2Z, SKF 6211-Z, SKF 61911-2RZ
Vòng bi SKF 6211-2RS1, SKF 6311-RS1, SKF E2.6311-2Z, SKF 6311, SKF 61911-2RS1, SKF 6011-2Z, SKF RMS 18, SKF RLS 18, SKF 6012-2Z, SKF 6212-2Z, SKF 62312-2RS1, SKF 6212-Z, SKF 6012-2RZ, SKF 61812, SKF 61812-2RZ, SKF 6012, SKF 62212-2RS1, SKF 6212-RS1, SKF 6212, SKF 61912-2RZ
Vòng bi SKF 6412, SKF 6012-2RS1, SKF 6212-2RS1, SKF E2.6312-2Z, SKF 61912-2RS1, SKF 16012, SKF 61912, SKF 6012-RZ, SKF 61812-2RS1, SKF 6312-2RS1, SKF 6312-2Z, SKF 6312-RS1, SKF 6312-Z, SKF 6012-RS1, SKF 6312 M, SKF 6012-Z, SKF 6312, SKF 6212 M, SKF RMS 20, SKF RLS 20.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi cầu thông dụng Rating: 5 Reviewed By: Unknown