­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Monday, October 3, 2016

Các loại vòng bi thông dụng, vòng bi cầu SKF

Bài viết hôm nay đại lý vòng bi tiếp tục giới thiệu các loại vòng bi kế tiếp, đó là các loại vòng bi cầu cỡ trung bình lớn, trong đó gồm các thông số vòng bi, bảng tra vòng bi và giá vòng bi tham khảo. Vòng bi cầu SKF cỡ trung bình lớn được sử dụng nhiều trong gia công chế tạo máy cơ khí cho các cơ cấu chính và quan trọng của thiết bị. Ưu điểm của vòng bi cầu đó là chúng có khả năng chịu tải ở các mức độ trung bình và lớn. kết cấu vòng bi đơn giản, giá vòng bi cầu rẻ hơn các loại vòng bi khác. Dưới đây là bảng tra vòng bi SKF cỡ trung bình lớn, bao gồm danh mục vòng bi SKF có đường kính từ 90mm đến 150mm.
Bảng tra vòng bi, giá vòng bi SKF, vòng bi tốt, báo giá vòng bi.
Vòng bi cầu cỡ trung bình lớn
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load Speed ratings Designation Details
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF 6019, SKF 6219-Z, SKF 6319-2Z, SKF 6219 M, SKF 6219, SKF 6019-RS1, SKF 6019-2Z 6318-RS1 Chi tiết
6218 M Chi tiết
6318-Z Chi tiết
6318 Chi tiết
6018-2Z Chi tiết
6319-RS1 Chi tiết
6219-RS1 Chi tiết
61819 Chi tiết
6019 Chi tiết
6219-Z Chi tiết
6319-2Z Chi tiết
6219 M Chi tiết
6219 Chi tiết
6019-RS1 Chi tiết
6019-2Z Chi tiết
16019 Chi tiết
61919 Chi tiết
6319-Z Chi tiết
6019-Z Chi tiết
6219-2Z Chi tiết
SKF 61820-2RS1, SKF 6320 M, SKF 61820, SKF 6320-2RS1, SKF 6220-2Z, SKF 6020, SKF 6020 M 61819-2rs1 Chi tiết
6219-2rs1 Chi tiết
6319 M Chi tiết
6319-2rs1 Chi tiết
6019-2rs1 Chi tiết
61919-2rs1 Chi tiết
6319 Chi tiết
61820-2rs1 Chi tiết
6320 M Chi tiết
61820 Chi tiết
6320-2rs1 Chi tiết
6220-2Z Chi tiết
6020 Chi tiết
6020 M Chi tiết
6220 Chi tiết
6220-Z Chi tiết
61820-2RZ Chi tiết
6020-Z Chi tiết
6020-2rs1 Chi tiết
16020 Chi tiết
SKF 6220-RS1, SKF RMS 32, SKF 6021-RS1, SKF 61821, SKF 61821-2RZ, SKF 6221-2RS1 6220 M Chi tiết
61920 Chi tiết
6320-2Z Chi tiết
6020-2Z Chi tiết
6220-2rs1 Chi tiết
6320 Chi tiết
6320-RS1 Chi tiết
6020-RS1 Chi tiết
6320-Z Chi tiết
6220-RS1 Chi tiết
RMS 32 Chi tiết
6021-RS1 Chi tiết
61821 Chi tiết
61821-2RZ Chi tiết
6221-2rs1 Chi tiết
6021 Chi tiết
6021-2rs1 Chi tiết
6021-2Z Chi tiết
6221-Z Chi tiết
6221-2Z Chi tiết
SKF 6321, SKF 61822, SKF 6022 M, SKF 6022, SKF 6022-Z, SKF 6322 M, SKF 6322-2Z 6221 Chi tiết
6321-Z Chi tiết
16021 Chi tiết
6221-RS1 Chi tiết
61921 Chi tiết
6021 M Chi tiết
6321-2Z Chi tiết
6021-Z Chi tiết
61821-2rs1 Chi tiết
6321 Chi tiết
61822 Chi tiết
6022 M Chi tiết
6022 Chi tiết
6022-Z Chi tiết
6322 M Chi tiết
63222Z Chi tiết
6222 Chi tiết
62222rs1 Chi tiết
6222-RS1 Chi tiết
16022 Chi tiết
SKF 61922 MA, SKF 6022-RS1, SKF 6322-RS1, SKF 61822-2RS1, SKF 6322, SKF 6322-Z, SKF RMS 36 60222rs1 Chi tiết
6222-Z Chi tiết
63222rs1 Chi tiết
61922 Chi tiết
60222Z Chi tiết
618222RZ Chi tiết
62222Z Chi tiết
61922 ma Chi tiết
6022-RS1 Chi tiết
6322-RS1 Chi tiết
618222rs1 Chi tiết
6322 Chi tiết
6322-Z Chi tiết
RMS 36 Chi tiết
61824 Chi tiết
6024 Chi tiết
6024-Z Chi tiết
61824-2rs1 Chi tiết
6224 Chi tiết
6324 M Chi tiết
SKF 61824-2RZ, SKF 6224-RS1, SKF 6324-RS1, SKF 6024-RS1, SKF 61924 MA, SKF 6224-2RS1 6324-2rs1 Chi tiết
6024-2Z Chi tiết
16024 Chi tiết
6324-Z Chi tiết
6224-Z Chi tiết
6324-2Z Chi tiết
61924 Chi tiết
6024-2rs1 Chi tiết
61824-2RZ Chi tiết
6224-RS1 Chi tiết
6324-RS1 Chi tiết
6024-RS1 Chi tiết
61924 ma Chi tiết
6224-2rs1 Chi tiết
6324 Chi tiết
6024 ma Chi tiết
6224-2Z Chi tiết
6226-RS1 Chi tiết
61826 Chi tiết
6326 M Chi tiết
SKF 61926, SKF 6026 M, SKF 61826-2RS1, SKF 6226-2RS1, SKF 6026-RS1, SKF 6026-2RS1 6026 Chi tiết
61826-2RZ Chi tiết
6226 Chi tiết
6226-2Z Chi tiết
6226-Z Chi tiết
6026-2Z Chi tiết
6026-Z Chi tiết
16026 Chi tiết
6226 M Chi tiết
61926 Chi tiết
6026 M Chi tiết
61826-2rs1 Chi tiết
6226-2rs1 Chi tiết
6026-RS1 Chi tiết
6026-2rs1 Chi tiết
6326 Chi tiết
6328 M Chi tiết
61828 Chi tiết
6228 ma Chi tiết
61828-2rs1 Chi tiết
SKF 61928 MA, SKF 6028-RS1, SKF 6028 M, SKF 6028-2RS1, SKF 6328, SKF 6230 M, SKF 6030-Z, SKF 61830 6028 Chi tiết
6228 Chi tiết
6028-2Z Chi tiết
6028-Z Chi tiết
16028 Chi tiết
61828-2RZ Chi tiết
61928 Chi tiết
61928 ma Chi tiết
6028-RS1 Chi tiết
6028 M Chi tiết
6028-2rs1 Chi tiết
6328 Chi tiết
6230 M Chi tiết
6030-Z Chi tiết
61830 Chi tiết
6030-RS1 Chi tiết
6230 Chi tiết
6030 Chi tiết
6030-2rs1 Chi tiết
6330 M Chi tiết
Trên đây là các bảng tra vòng bi được sưu tầm bởi trang web đại lý vòng bi. Để đảm bảo cho thiết bị của bạn hoạt động ổn định, bạn nên chọn mua các loại vòng bi tốt, vòng bi chính hãng từ các đại lý vòng bi uy tín và các đại lý vòng bi ủy quyền của các nhà sản xuất như vòng bi SKF, vòng bi NSK, vòng bi FAG, vòng bi Koyo, vòng bi Nachi v.v.
Danh mục các loại vòng bi: SKF 6318-RS1, SKF 6218 M, SKF 6318-Z, SKF 6318, SKF 6018-2Z, SKF 6319-RS1, SKF 6219-RS1, SKF 61819, SKF 6019, SKF 6219-Z, SKF 6319-2Z, SKF 6219 M, SKF 6219, SKF 6019-RS1, SKF 6019-2Z, SKF 16019, SKF 61919, SKF 6319-Z, SKF 6019-Z, SKF 6219-2Z
Vòng bi SKF 61819-2RS1, SKF 6219-2RS1, SKF 6319 M, SKF 6319-2RS1, SKF 6019-2RS1, SKF 61919-2RS1, SKF 6319, SKF 61820-2RS1, SKF 6320 M, SKF 61820, SKF 6320-2RS1, SKF 6220-2Z, SKF 6020, SKF 6020 M, SKF 6220, SKF 6220-Z, SKF 61820-2RZ, SKF 6020-Z, SKF 6020-2RS1, SKF 16020
Vòng bi SKF 6220 M, SKF 61920, SKF 6320-2Z, SKF 6020-2Z, SKF 6220-2RS1, SKF 6320, SKF 6320-RS1, SKF 6020-RS1, SKF 6320-Z, SKF 6220-RS1, SKF RMS 32, SKF 6021-RS1, SKF 61821, SKF 61821-2RZ, SKF 6221-2RS1, SKF 6021, SKF 6021-2RS1, SKF 6021-2Z, SKF 6221-Z, SKF 6221-2Z
Vòng bi SKF 6221, SKF 6321-Z, SKF 16021, SKF 6221-RS1, SKF 61921, SKF 6021 M, SKF 6321-2Z, SKF 6021-Z, SKF 61821-2RS1, SKF 6321, SKF 61822, SKF 6022 M, SKF 6022, SKF 6022-Z, SKF 6322 M, SKF 6322-2Z, SKF 6222, SKF 6222-2RS1, SKF 6222-RS1, SKF 16022
Vòng bi SKF 6022-2RS1, SKF 6222-Z, SKF 6322-2RS1, SKF 61922, SKF 6022-2Z, SKF 61822-2RZ, SKF 6222-2Z, SKF 61922 MA, SKF 6022-RS1, SKF 6322-RS1, SKF 61822-2RS1, SKF 6322, SKF 6322-Z, SKF RMS 36, SKF 61824, SKF 6024, SKF 6024-Z, SKF 61824-2RS1, SKF 6224, SKF 6324 M
Vòng bi SKF 6324-2RS1, SKF 6024-2Z, SKF 16024, SKF 6324-Z, SKF 6224-Z, SKF 6324-2Z, SKF 61924, SKF 6024-2RS1, SKF 61824-2RZ, SKF 6224-RS1, SKF 6324-RS1, SKF 6024-RS1, SKF 61924 MA, SKF 6224-2RS1, SKF 6324, SKF 6024 MA, SKF 6224-2Z, SKF 6226-RS1, SKF 61826, SKF 6326 M
Vòng bi SKF 6026, SKF 61826-2RZ, SKF 6226, SKF 6226-2Z, SKF 6226-Z, SKF 6026-2Z, SKF 6026-Z, SKF 16026, SKF 6226 M, SKF 61926, SKF 6026 M, SKF 61826-2RS1, SKF 6226-2RS1, SKF 6026-RS1, SKF 6026-2RS1, SKF 6326, SKF 6328 M, SKF 61828, SKF 6228 MA, SKF 61828-2RS1
Vòng bi SKF 6028, SKF 6228, SKF 6028-2Z, SKF 6028-Z, SKF 16028, SKF 61828-2RZ, SKF 61928, SKF 61928 MA, SKF 6028-RS1, SKF 6028 M, SKF 6028-2RS1, SKF 6328, SKF 6230 M, SKF 6030-Z, SKF 61830, SKF 6030-RS1, SKF 6230, SKF 6030, SKF 6030-2RS1, SKF 6330 M.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Các loại vòng bi thông dụng, vòng bi cầu SKF Rating: 5 Reviewed By: Unknown