­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Tuesday, October 4, 2016

Vòng bi tiếp xúc góc, vòng bi 72xx BEP, 73xx BEP

Vòng bi tiếp xúc góc của SKF  angular contact bearing với viên bi cầu có một số ưu điểm như có tốc độ làm việc cao giống như tính chất của các loại bi cầu, có khả năng chịu tải dọc trục theo một chiều tương đối tốt, chúng có tác dụng gần giống như một vòng bi đỡ chặn. Loại vòng bi này thường có chữ số đầu tiên là số 7, với các ký hiệu 72xx, 73xx, 74xx. Ví dụ như: vòng bi 7205 BEGBY, 7305 BEGAP, 7206 BEP, 7306 BECBY v.v. Dưới đây trang web đại lý vòng bi tốt xin được giới thiệu bảng tra vòng bi tiếp xúc góc, kèm theo là các thông số kích thước của vòng bi tiếp xúc góc như chiều rộng vòng bi, đường kính trong và đường kính ngoài vòng bi, cac hệ số tải trọng và tốc độ làm việc của vòng bi, giá vòng bi tham khảo.
SKF 7202 BE-2RZP, SKF 7302 BEP, SKF 7202 BECBP, SKF 7202 BEP, SKF 7202 BEGBP, SKF 7202 BEGAP, SKF 7303 BECBP, SKF 7303 BEGAP, SKF 7303 BEP, SKF 7203 BE-2RZP, SKF 7303 BE-2RZP, SKF 7203 BEY
Vòng bi tiếp xúc góc
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Speed ratings Designation Details
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF 7202 BE-2RZP, SKF 7302 BEP, SKF 7202 BECBP, SKF 7202 BEP, SKF 7202 BEGBP 7200 BEP Xem chi tiết
7200 BECBP Xem chi tiết
7201 BEGAP Xem chi tiết
7201 BECBP Xem chi tiết
7201 BEP Xem chi tiết
7301 BEP Xem chi tiết
7302 BECBP Xem chi tiết
7302 BE-2RZP Xem chi tiết
7202 BE-2RZP Xem chi tiết
7302 BEP Xem chi tiết
7202 BECBP Xem chi tiết
7202 BEP Xem chi tiết
7202 BEGBP Xem chi tiết
7202 BEGAP Xem chi tiết
7303 BECBP Xem chi tiết
7303 BEGAP Xem chi tiết
7303 BEP Xem chi tiết
7203 BE-2RZP Xem chi tiết
7303 BE-2RZP Xem chi tiết
7203 BEY Xem chi tiết
SKF 7304 BEGBP, SKF 7304 BE-2RZP, SKF 7304 BEGAP, SKF 7204 BE-2RZP 7203 BEGAP Xem chi tiết
7203 BEP Xem chi tiết
7203 BECBM Xem chi tiết
7203 BECBP Xem chi tiết
7204 BECBY Xem chi tiết
7204 BECBJ Xem chi tiết
7204 BECBM Xem chi tiết
7204 BECBP Xem chi tiết
7304 BEGBP Xem chi tiết
7304 BE-2RZP Xem chi tiết
7304 BEGAP Xem chi tiết
7204 BE-2RZP Xem chi tiết
7204 BEGAP Xem chi tiết
7204 BEGBP Xem chi tiết
7304 BECBY Xem chi tiết
7304 BECBP Xem chi tiết
7304 BECBM Xem chi tiết
7304 BEP Xem chi tiết
7204 BECBPH Xem chi tiết
7204 BEP Xem chi tiết
SKF 7205 BEGAP, SKF 7205 BEGAY, SKF 7305 BEGBP, SKF 7305 BEGBY, SKF 7305 BEGAP, SKF 7405 BCBM 7304 BECBPH Xem chi tiết
7205 BECBPH Xem chi tiết
7305 BE-2RZP Xem chi tiết
7205 BE-2RZP Xem chi tiết
7405 BM Xem chi tiết
7205 BEGBY Xem chi tiết
7205 BEGAP Xem chi tiết
7205 BEGAY Xem chi tiết
7305 BEGBP Xem chi tiết
7305 BEGBY Xem chi tiết
7305 BEGAP Xem chi tiết
7405 BCBM Xem chi tiết
7305 BECBPH Xem chi tiết
7205 BEP Xem chi tiết
7205 BEY Xem chi tiết
7205 BECBM Xem chi tiết
7205 BECBP Xem chi tiết
7205 BECBY Xem chi tiết
7305 BECBP Xem chi tiết
7305 BECBM Xem chi tiết
SKF 7206 BECBY, SKF 7206 BEGAJ, SKF 7306 BECBM, SKF 7306 BECBY, SKF 7206 BECBP, SKF 7206 BECBM 7305 BECBY Xem chi tiết
7305 BEP Xem chi tiết
7305 BEY Xem chi tiết
7206 BE-2RZP Xem chi tiết
7306 BEP Xem chi tiết
7206 BEP Xem chi tiết
7206 BEGBP Xem chi tiết
7206 BECBY Xem chi tiết
7206 BEGAJ Xem chi tiết
7306 BECBM Xem chi tiết
7306 BECBY Xem chi tiết
7206 BECBP Xem chi tiết
7206 BECBM Xem chi tiết
7206 BEGAY Xem chi tiết
7306 BECBP Xem chi tiết
7206 BEGAP Xem chi tiết
7306 BE-2RZP Xem chi tiết
7406 BM Xem chi tiết
7306 BEGAP Xem chi tiết
7306 BEGAM Xem chi tiết
SKF 7407 BM, SKF 7307 BEGAPH, SKF 7207 BECBP, SKF 7207 BECBY, SKF 7207 BEGAP, SKF 7207 BEGAM 7306 BEGBP Xem chi tiết
7306 BEGBM Xem chi tiết
7306 BEGBY Xem chi tiết
7306 BEGAPH Xem chi tiết
7206 BECBPH Xem chi tiết
7406 BCBM Xem chi tiết
7407 BM Xem chi tiết
7307 BEGAPH Xem chi tiết
7207 BECBP Xem chi tiết
7207 BECBY Xem chi tiết
7207 BEGAP Xem chi tiết
7207 BEGAM Xem chi tiết
7207 BECBM Xem chi tiết
7207 BEGAY Xem chi tiết
7207 BEGBP Xem chi tiết
7207 BEGBY Xem chi tiết
7207 BE-2RZP Xem chi tiết
7307 BE-2RZP Xem chi tiết
7207 BECBPH Xem chi tiết
7307 BECBP Xem chi tiết
SKF 7207 BEP, SKF 7407 BCBM, SKF 7307 BEP, SKF 7408 BCBM, SKF 7408 BGBM, SKF 7408 BM, SKF 7208 BECBJ 7307 BECBY Xem chi tiết
7307 BEGBP Xem chi tiết
7307 BECBM Xem chi tiết
7307 BEGAP Xem chi tiết
7307 BEGAM Xem chi tiết
7207 BEP Xem chi tiết
7407 BCBM Xem chi tiết
7307 BEP Xem chi tiết
7408 BCBM Xem chi tiết
7408 BGBM Xem chi tiết
7408 BM Xem chi tiết
7208 BECBJ Xem chi tiết
7208 BECBM Xem chi tiết
7208 BECBP Xem chi tiết
7208 BECBY Xem chi tiết
7308 BEGAPH Xem chi tiết
7208 BECBPH Xem chi tiết
7308 BEP Xem chi tiết
7208 BEP Xem chi tiết
7208 BE-2RZP Xem chi tiết
SKF 7308 BECBM, SKF 7308 BECBJ, SKF 7308 BEGAP, SKF 7308 BEGAM, SKF 7308 BECAP, SKF 7308 BEGBY 7208 BEGBY Xem chi tiết
7308 BE-2RZP Xem chi tiết
7208 BEGAY Xem chi tiết
7208 BEGAP Xem chi tiết
7308 BECBY Xem chi tiết
7308 BECBP Xem chi tiết
7308 BECBM Xem chi tiết
7308 BECBJ Xem chi tiết
7308 BEGAP Xem chi tiết
7308 BEGAM Xem chi tiết
7308 BECAP Xem chi tiết
7308 BEGBY Xem chi tiết
7308 BEGBM Xem chi tiết
7308 BEGBP Xem chi tiết
7209 BE-2RZP Xem chi tiết
7309 BEGBY Xem chi tiết
7209 BEGAP Xem chi tiết
7309 BEGBP Xem chi tiết
7209 BEGAY Xem chi tiết
7409 BCBM Xem chi tiết
SKF 7309 BEP, SKF 7409 BGM, SKF 7209 BECBP, SKF 7209 BECBY, SKF 7209 BECBM, SKF 7209 BECBJ, SKF 7309 BECBY 7309 BEGAP Xem chi tiết
7309 BEGAM Xem chi tiết
7209 BEGBY Xem chi tiết
7309 BEGAPH Xem chi tiết
7309 BE-2RZP Xem chi tiết
7309 BEP Xem chi tiết
7409 BGM Xem chi tiết
7209 BECBP Xem chi tiết
7209 BECBY Xem chi tiết
7209 BECBM Xem chi tiết
7209 BECBJ Xem chi tiết
7309 BECBY Xem chi tiết
7309 BECBM Xem chi tiết
7309 BECBP Xem chi tiết
7309 BECBJ Xem chi tiết
7409 BGBM Xem chi tiết
7309 BECAP Xem chi tiết
7209 BEP Xem chi tiết
7209 BEGAPH Xem chi tiết
7210 BECBPH Xem chi tiết
SKF 7310 BEGAY, SKF 7310 BEGAP, SKF 7310 BEGAM, SKF 7310 BEGAF, SKF 7410 BM, SKF 7310 BEGBY, SKF 7310 BEGBP 7410 BCBM Xem chi tiết
7210 BEGBP Xem chi tiết
7210 BEGAP Xem chi tiết
7210 BE-2RZP Xem chi tiết
7310 BE-2RZP Xem chi tiết
7310 BEGAY Xem chi tiết
7310 BEGAP Xem chi tiết
7310 BEGAM Xem chi tiết
7310 BEGAF Xem chi tiết
7410 BM Xem chi tiết
7310 BEGBY Xem chi tiết
7310 BEGBP Xem chi tiết
7210 BECBM Xem chi tiết
7210 BECBJ Xem chi tiết
7210 BECBP Xem chi tiết
7210 BEP Xem chi tiết
7210 BECBY Xem chi tiết
7310 BEP Xem chi tiết
7310 BEGAPH Xem chi tiết
7410 BGAM Xem chi tiết
SKF 7211 BEGAP, SKF 7311 BECBPH, SKF 7311 BECCM, SKF 7311 BECBM, SKF 7311 BECBJ, SKF 7311 BECBP 7310 BECAM Xem chi tiết
7310 BECBP Xem chi tiết
7310 BECBM Xem chi tiết
7310 BECBJ Xem chi tiết
7310 BECBY Xem chi tiết
7211 BEGBY Xem chi tiết
7211 BEGAP Xem chi tiết
7311 BECBPH Xem chi tiết
7311 BECCM Xem chi tiết
7311 BECBM Xem chi tiết
7311 BECBJ Xem chi tiết
7311 BECBP Xem chi tiết
7411 BGM Xem chi tiết
7311 BECBY Xem chi tiết
7411 BCBM Xem chi tiết
7211 BECBPH Xem chi tiết
7311 BEP Xem chi tiết
7411 BGBM Xem chi tiết
7411 BGAM Xem chi tiết
7211 BECBY Xem chi tiết
SKF 7311 BEGBP, SKF 7311 BEGBM, SKF 7311 BEGAY, SKF 7311 BEGAM, SKF 7311 BEGAP, SKF 7412 BGBM 7211 BECBP Xem chi tiết
7211 BECBJ Xem chi tiết
7211 BECBM Xem chi tiết
7411 BM Xem chi tiết
7211 BEP Xem chi tiết
7311 BEGBY Xem chi tiết
7311 BEGBP Xem chi tiết
7311 BEGBM Xem chi tiết
7311 BEGAY Xem chi tiết
7311 BEGAM Xem chi tiết
7311 BEGAP Xem chi tiết
7412 BGBM Xem chi tiết
7412 BGAM Xem chi tiết
7312 BEP Xem chi tiết
7312 BEM Xem chi tiết
7212 BEGBP Xem chi tiết
7212 BECBM Xem chi tiết
7212 BECBJ Xem chi tiết
7212 BECBP Xem chi tiết
7212 BECBY Xem chi tiết
SKF 7212 BECBPH, SKF 7312 BECBPH, SKF 7312 BEGAM, SKF 7312 BEGAP, SKF 7312 BEGAY, SKF 7312 BEGBP, SKF 7312 BEGBM 7412 BM Xem chi tiết
7212 BEGAP Xem chi tiết
7212 BEGAM Xem chi tiết
7212 BEP Xem chi tiết
7412 BCBM Xem chi tiết
7212 BECBPH Xem chi tiết
7312 BECBPH Xem chi tiết
7312 BEGAM Xem chi tiết
7312 BEGAP Xem chi tiết
7312 BEGAY Xem chi tiết
7312 BEGBP Xem chi tiết
7312 BEGBM Xem chi tiết
7312 BEGBY Xem chi tiết
7312 BECAP Xem chi tiết
7312 BECCM Xem chi tiết
7312 BECBP Xem chi tiết
7312 BECBM Xem chi tiết
7312 BECBJ Xem chi tiết
7312 BECBY Xem chi tiết
7213 BEP Xem chi tiết
SKF 7413 BCBM, SKF 7313 BECBF, SKF 7313 BEGBY, SKF 7313 BECBJ, SKF 7313 BECBM, SKF 7313 BEGBP, SKF 7313 BECBP 7213 BEGAP Xem chi tiết
7213 BEGAF Xem chi tiết
7413 BGBM Xem chi tiết
7313 BEP Xem chi tiết
7313 BECBPH Xem chi tiết
7413 BCBM Xem chi tiết
7313 BECBF Xem chi tiết
7313 BEGBY Xem chi tiết
7313 BECBJ Xem chi tiết
7313 BECBM Xem chi tiết
7313 BEGBP Xem chi tiết
7313 BECBP Xem chi tiết
7313 BEGBM Xem chi tiết
7313 BECBY Xem chi tiết
7313 BECCM Xem chi tiết
7313 BEGAF Xem chi tiết
7213 BEGAPH Xem chi tiết
7313 BEGAM Xem chi tiết
7313 BEGAP Xem chi tiết
7213 BECBY Xem chi tiết
SKF 7314 BEGAPH, SKF 7314 BEP, SKF 7214 BECBM, SKF 7214 BECBP, SKF 7214 BECBJ, SKF 7214 BECBY, SKF 7214 BECBPH 7213 BECBJ Xem chi tiết
7213 BECBM Xem chi tiết
7213 BECBP Xem chi tiết
AMS 22 ABP Xem chi tiết
7414 BCBM Xem chi tiết
7314 BEGAPH Xem chi tiết
7314 BEP Xem chi tiết
7214 BECBM Xem chi tiết
7214 BECBP Xem chi tiết
7214 BECBJ Xem chi tiết
7214 BECBY Xem chi tiết
7214 BECBPH Xem chi tiết
7214 BEP Xem chi tiết
7314 BECBPH Xem chi tiết
7414 BGAM Xem chi tiết
7314 BEGBY Xem chi tiết
7314 BECBJ Xem chi tiết
7314 BECBP Xem chi tiết
7314 BECBM Xem chi tiết
7314 BECBY Xem chi tiết
SKF 7314 BEGAF, SKF 7314 BEGAJ, SKF 7314 BEGAM, SKF 7415 BCBM, SKF 7315 BEGAPH, SKF 7215 BECBPH 7314 BECAP Xem chi tiết
7314 BEGAP Xem chi tiết
7214 BEGAF Xem chi tiết
7314 BEGAY Xem chi tiết
7214 BEGAM Xem chi tiết
7214 BEGAP Xem chi tiết
7314 BEGAF Xem chi tiết
7314 BEGAJ Xem chi tiết
7314 BEGAM Xem chi tiết
7415 BCBM Xem chi tiết
7315 BEGAPH Xem chi tiết
7215 BECBPH Xem chi tiết
7215 BEP Xem chi tiết
7315 BECBP Xem chi tiết
7315 BECBJ Xem chi tiết
7315 BECBM Xem chi tiết
7315 BECBY Xem chi tiết
7215 BEGAY Xem chi tiết
7215 BEGAP Xem chi tiết
7215 BEGAM Xem chi tiết
SKF 7215 BECBY, SKF 7315 BEGAM, SKF 7315 BEGAP, SKF AMS 24 ABP, SKF 7216 BEGAPH, SKF 7316 BEM, SKF 7316 BEP 7415 BGAM Xem chi tiết
7415 BGBM Xem chi tiết
7315 BEP Xem chi tiết
7215 BECBJ Xem chi tiết
7215 BECBM Xem chi tiết
7215 BECBP Xem chi tiết
7215 BECBY Xem chi tiết
7315 BEGAM Xem chi tiết
7315 BEGAP Xem chi tiết
AMS 24 ABP Xem chi tiết
7216 BEGAPH Xem chi tiết
7316 BEM Xem chi tiết
7316 BEP Xem chi tiết
7316 BECBPH Xem chi tiết
7416 M Xem chi tiết
7416 GAM Xem chi tiết
7316 BEGAY Xem chi tiết
7416 CBM Xem chi tiết
7316 BEGAM Xem chi tiết
7316 BEGAP Xem chi tiết
SKF 7316 BECBJ, SKF 7216 BEGAF, SKF 7216 BECBM, SKF 7216 BECBJ, SKF 7216 BECBP, SKF 7316 BEGBY, SKF 7316 BECCM 7216 BEGAM Xem chi tiết
7216 BEGAP Xem chi tiết
7316 BECBY Xem chi tiết
7316 BECBM Xem chi tiết
7316 BECBP Xem chi tiết
7316 BECBJ Xem chi tiết
7216 BEGAF Xem chi tiết
7216 BECBM Xem chi tiết
7216 BECBJ Xem chi tiết
7216 BECBP Xem chi tiết
7316 BEGBY Xem chi tiết
7316 BECCM Xem chi tiết
7216 BECBY Xem chi tiết
7216 BEP Xem chi tiết
7216 BECBPH Xem chi tiết
7317 BEGAPH Xem chi tiết
7417 BACBMC Xem chi tiết
7317 BECBY Xem chi tiết
7317 BECBP Xem chi tiết
7317 BECBM Xem chi tiết
SKF 7217 BEGAF, SKF 7217 BECBY, SKF 7217 BECBP, SKF 7217 BECBM, SKF 7317 BEP, SKF 7317 BEM, SKF 7217 BECBJ 7317 BECBJ Xem chi tiết
7317 BECBF Xem chi tiết
7417 BAGAMC Xem chi tiết
7317 BECCM Xem chi tiết
7217 BEGAP Xem chi tiết
7217 BEGAF Xem chi tiết
7217 BECBY Xem chi tiết
7217 BECBP Xem chi tiết
7217 BECBM Xem chi tiết
7317 BEP Xem chi tiết
7317 BEM Xem chi tiết
7217 BECBJ Xem chi tiết
7217 BEP Xem chi tiết
7317 BEGAF Xem chi tiết
7317 BEGAP Xem chi tiết
7317 BEGAM Xem chi tiết
ALS 28 ABP Xem chi tiết
7218 BEP Xem chi tiết
7218 BEGAF Xem chi tiết
7218 BEGAY Xem chi tiết
SKF 7218 BECBJ, SKF 7218 BECBM, SKF 7418 CBM, SKF 7318 BEGAPH, SKF 7318 BEGAP, SKF 7318 BEGAM, SKF 7318 BEGAY 7218 BEGAP Xem chi tiết
7218 BEGAM Xem chi tiết
7218 BECCM Xem chi tiết
7218 BECBY Xem chi tiết
7218 BECBP Xem chi tiết
7218 BECBJ Xem chi tiết
7218 BECBM Xem chi tiết
7418 CBM Xem chi tiết
7318 BEGAPH Xem chi tiết
7318 BEGAP Xem chi tiết
7318 BEGAM Xem chi tiết
7318 BEGAY Xem chi tiết
7318 BEM Xem chi tiết
7318 BEP Xem chi tiết
7418 GAM Xem chi tiết
7318 BECBP Xem chi tiết
7318 BECBY Xem chi tiết
7318 BECBJ Xem chi tiết
7318 BECBM Xem chi tiết
7219 BECBY Xem chi tiết
SKF 7319 BEP, SKF 7219 BEP, SKF 7319 BEM, SKF 7319 BEGAP, SKF 7319 BEGAM, SKF 7319 BEGAF, SKF 7219 BEGAM 7219 BECBP Xem chi tiết
7219 BECBM Xem chi tiết
7419 GAM Xem chi tiết
7419 M Xem chi tiết
7319 BEGBY Xem chi tiết
7319 BEGAY Xem chi tiết
7319 BEP Xem chi tiết
7219 BEP Xem chi tiết
7319 BEM Xem chi tiết
7319 BEGAP Xem chi tiết
7319 BEGAM Xem chi tiết
7319 BEGAF Xem chi tiết
7219 BEGAM Xem chi tiết
7419 CBM Xem chi tiết
7219 BEGAPH Xem chi tiết
7319 BECBM Xem chi tiết
7319 BECBY Xem chi tiết
7319 BECBP Xem chi tiết
7320 BEP Xem chi tiết
7320 BEM Xem chi tiết
7320 BECCM Xem chi tiết
7320 BECBM Xem chi tiết
7320 BECBP Xem chi tiết
7320 BECBY Xem chi tiết
7320 BEGAF Xem chi tiết
7320 BEGAP Xem chi tiết
7320 BEGAM Xem chi tiết
7320 BEGBY Xem chi tiết
7220 BEGAM Xem chi tiết
7220 BEGAY Xem chi tiết
7220 BEP Xem chi tiết
7220 BECBP Xem chi tiết
7220 BECBM Xem chi tiết
7220 BECBY Xem chi tiết
7220 BECCM Xem chi tiết
7420 CBM Xem chi tiết
ALS 32 ABP Xem chi tiết
7321 BEGAM Xem chi tiết
7221 BECBP Xem chi tiết
7221 BECBM Xem chi tiết
7221 BEP Xem chi tiết
7321 BEP Xem chi tiết
7321 BECBP Xem chi tiết
7321 BECBM Xem chi tiết
7322 BEGBM Xem chi tiết
7322 BECBM Xem chi tiết
7322 BECBP Xem chi tiết
7322 BECBY Xem chi tiết
7322 BEGAM Xem chi tiết
7322 BECCM Xem chi tiết
7222 BEGAF Xem chi tiết
7222 BECCM Xem chi tiết
7222 BECBY Xem chi tiết
7222 BECBM Xem chi tiết
7222 BECBP Xem chi tiết
7322 BEP Xem chi tiết
7322 BEM Xem chi tiết
7222 BEP Xem chi tiết
7322 BEY Xem chi tiết
7024 BGM Xem chi tiết
7324 BCBM Xem chi tiết
7224 BCBM Xem chi tiết
7224 BM Xem chi tiết
7324 BGAM Xem chi tiết
7324 BGBM Xem chi tiết
7224 BGAM Xem chi tiết
ALS 40 ABM Xem chi tiết
7226 BM Xem chi tiết
7326 BGAM Xem chi tiết
7226 BCBM Xem chi tiết
7326 BM Xem chi tiết
7326 BCBM Xem chi tiết
7226 BGAM Xem chi tiết
7226 BGAF Xem chi tiết
7328 BCBM Xem chi tiết
7228 BCBM Xem chi tiết
7328 BGAM Xem chi tiết
7228 BM Xem chi tiết
7028 BGM Xem chi tiết
7228 BGAM Xem chi tiết
7030 BGM Xem chi tiết
7330 BCBM Xem chi tiết
7330 BGAM Xem chi tiết
7230 BCBM Xem chi tiết
7230 BGAM Xem chi tiết
7232 BCBM Xem chi tiết
7332 BCBM Xem chi tiết
7232 BGAM Xem chi tiết
7234 BCBM Xem chi tiết
7034 BGM Xem chi tiết
7334 BCBM Xem chi tiết
7236 BCBM Xem chi tiết
7236 BCAM Xem chi tiết
7036 BGM Xem chi tiết
7336 BCBM Xem chi tiết
7038 BGM Xem chi tiết
7338 BCBM Xem chi tiết
7238 BCBM Xem chi tiết
7240 BCBM Xem chi tiết
7040 BGM Xem chi tiết
7340 BCBM Xem chi tiết
7344 BCBM Xem chi tiết
7244 BCBM Xem chi tiết
7044 BGM Xem chi tiết
7348 BCBM Xem chi tiết
7048 BGM Xem chi tiết
7248 BCBM Xem chi tiết
7052 BGM Xem chi tiết
7252 BM Xem chi tiết
7056 BGM Xem chi tiết
7256 BM Xem chi tiết
7260 BCBM Xem chi tiết
7060 AGM Xem chi tiết
7060 BGM Xem chi tiết
7264 BCBM Xem chi tiết
71964 AC Xem chi tiết
7064 BGM Xem chi tiết
466952 Xem chi tiết
71968 ACMB Xem chi tiết
7068 BGM Xem chi tiết
7268 BGM Xem chi tiết
71872 ACM Xem chi tiết
7272 BM Xem chi tiết
7072 AGM Xem chi tiết
71972 ACMB Xem chi tiết
7072 AM Xem chi tiết
71972 BM Xem chi tiết
71972 AMB Xem chi tiết
7072 BGM Xem chi tiết
7076 BGM Xem chi tiết
7076 BM Xem chi tiết
7076 AM Xem chi tiết
71876 ACGAMB Xem chi tiết
70876 AMB Xem chi tiết
71976 ACGAMB Xem chi tiết
466953 Xem chi tiết
71980 AM Xem chi tiết
7080 AM Xem chi tiết
7080 BM Xem chi tiết
7280 BM Xem chi tiết
307238 Xem chi tiết
468431 Xem chi tiết
7084 AM Xem chi tiết
7084 BGM Xem chi tiết
71984 BM Xem chi tiết
71984 AM Xem chi tiết
71988 ACMB Xem chi tiết
7088 BM Xem chi tiết
7088 AM Xem chi tiết
71892 AGMB Xem chi tiết
7092 BM Xem chi tiết
7092 AM Xem chi tiết
70892 AM Xem chi tiết
71992 ACM Xem chi tiết
307352 Xem chi tiết
7096 BM Xem chi tiết
7096 AM Xem chi tiết
708/500 AMB Xem chi tiết
718/500 AMB Xem chi tiết
719/500 AGMB Xem chi tiết
718/500 AGMB Xem chi tiết
70/500 BM Xem chi tiết
70/500 AM Xem chi tiết
70/530 AM Xem chi tiết
719/530 ACM Xem chi tiết
70/530 BM Xem chi tiết
307368 B Xem chi tiết
718/530 AMB Xem chi tiết
BA1B 311585 Xem chi tiết
719/560 AMB Xem chi tiết
718/560 AMB Xem chi tiết
70/560 AMB Xem chi tiết
719/600 ACM Xem chi tiết
718/600 AMB Xem chi tiết
708/600 AMB Xem chi tiết
708/600 AGMB Xem chi tiết
70/600 AGMB Xem chi tiết
BA1B 311712 Xem chi tiết
70/630 AMB Xem chi tiết
70/670 AMB Xem chi tiết
718/670 ACMB Xem chi tiết
718/670 AMB Xem chi tiết
70/710 AMB Xem chi tiết
719/710 ACMB Xem chi tiết
718/710 AMB Xem chi tiết
718/710 ACMB Xem chi tiết
70/750 AMB Xem chi tiết
718/750 AGMB Xem chi tiết
718/750 ACMB Xem chi tiết
BA1B 311576 Xem chi tiết
70/800 AMB Xem chi tiết
BA1B 311745 Xem chi tiết
70/850 AMB Xem chi tiết
718/850 AMB Xem chi tiết
BA1B 307788 Xem chi tiết
70/900 AMB Xem chi tiết
70/950 AMB Xem chi tiết
70/1000 AMB Xem chi tiết
307101 C Xem chi tiết
718/1000 AMB Xem chi tiết
70/1060 AMB Xem chi tiết
70/1120 AMB Xem chi tiết
718/1120 AMB Xem chi tiết
70/1180 AMB Xem chi tiết
70/1250 AMB Xem chi tiết
718/1250 AMB Xem chi tiết
708/1250 AMB Xem chi tiết
BA1B 307756 Xem chi tiết
Như đã giới thiệu ở trên, vòng bi tiếp xúc góc có khả năng làm việc với tốc độ cao, có khả năng chịu tải dọc trục, nên chúng có tác dụng đỡ chặn. Ứng dụng của vòng bi tiếp xúc góc thướng được lắp cho một số loại máy như máy nén khí, máy bơm, hộp số động cơ v.v.
Từ khóa: Vòng bi SKF 7200 BEP, SKF 7200 BECBP, SKF 7201 BEGAP, SKF 7201 BECBP, SKF 7201 BEP, SKF 7301 BEP, SKF 7302 BECBP, SKF 7302 BE-2RZP, SKF 7202 BE-2RZP, SKF 7302 BEP, SKF 7202 BECBP, SKF 7202 BEP, SKF 7202 BEGBP, SKF 7202 BEGAP, SKF 7303 BECBP, SKF 7303 BEGAP, SKF 7303 BEP, SKF 7203 BE-2RZP, SKF 7303 BE-2RZP, SKF 7203 BEY.
Vòng bi SKF 7203 BEGAP, SKF 7203 BEP, SKF 7203 BECBM, SKF 7203 BECBP, SKF 7204 BECBY, SKF 7204 BECBJ, SKF 7204 BECBM, SKF 7204 BECBP, SKF 7304 BEGBP, SKF 7304 BE-2RZP, SKF 7304 BEGAP, SKF 7204 BE-2RZP, SKF 7204 BEGAP, SKF 7204 BEGBP, SKF 7304 BECBY, SKF 7304 BECBP, SKF 7304 BECBM, SKF 7304 BEP, SKF 7204 BECBPH, SKF 7204 BEP
Vòng bi SKF 7304 BECBPH, SKF 7205 BECBPH, SKF 7305 BE-2RZP, SKF 7205 BE-2RZP, SKF 7405 BM, SKF 7205 BEGBY, SKF 7205 BEGAP, SKF 7205 BEGAY, SKF 7305 BEGBP, SKF 7305 BEGBY, SKF 7305 BEGAP, SKF 7405 BCBM, SKF 7305 BECBPH, SKF 7205 BEP, SKF 7205 BEY, SKF 7205 BECBM, SKF 7205 BECBP, SKF 7205 BECBY, SKF 7305 BECBP, SKF 7305 BECBM
Vòng bi SKF 7305 BECBY, SKF 7305 BEP, SKF 7305 BEY, SKF 7206 BE-2RZP, SKF 7306 BEP, SKF 7206 BEP, SKF 7206 BEGBP, SKF 7206 BECBY, SKF 7206 BEGAJ, SKF 7306 BECBM, SKF 7306 BECBY, SKF 7206 BECBP, SKF 7206 BECBM, SKF 7206 BEGAY, SKF 7306 BECBP, SKF 7206 BEGAP, SKF 7306 BE-2RZP, SKF 7406 BM, SKF 7306 BEGAP, SKF 7306 BEGAM
Vòng bi SKF 7306 BEGBP, SKF 7306 BEGBM, SKF 7306 BEGBY, SKF 7306 BEGAPH, SKF 7206 BECBPH, SKF 7406 BCBM, SKF 7407 BM, SKF 7307 BEGAPH, SKF 7207 BECBP, SKF 7207 BECBY, SKF 7207 BEGAP, SKF 7207 BEGAM, SKF 7207 BECBM, SKF 7207 BEGAY, SKF 7207 BEGBP, SKF 7207 BEGBY, SKF 7207 BE-2RZP, SKF 7307 BE-2RZP, SKF 7207 BECBPH, SKF 7307 BECBP
Vòng bi SKF 7307 BECBY, SKF 7307 BEGBP, SKF 7307 BECBM, SKF 7307 BEGAP, SKF 7307 BEGAM, SKF 7207 BEP, SKF 7407 BCBM, SKF 7307 BEP, SKF 7408 BCBM, SKF 7408 BGBM, SKF 7408 BM, SKF 7208 BECBJ, SKF 7208 BECBM, SKF 7208 BECBP, SKF 7208 BECBY, SKF 7308 BEGAPH, SKF 7208 BECBPH, SKF 7308 BEP, SKF 7208 BEP, SKF 7208 BE-2RZP
Vòng bi SKF 7208 BEGBY, SKF 7308 BE-2RZP, SKF 7208 BEGAY, SKF 7208 BEGAP, SKF 7308 BECBY, SKF 7308 BECBP, SKF 7308 BECBM, SKF 7308 BECBJ, SKF 7308 BEGAP, SKF 7308 BEGAM, SKF 7308 BECAP, SKF 7308 BEGBY, SKF 7308 BEGBM, SKF 7308 BEGBP, SKF 7209 BE-2RZP, SKF 7309 BEGBY, SKF 7209 BEGAP, SKF 7309 BEGBP, SKF 7209 BEGAY, SKF 7409 BCBM
Vòng bi SKF 7309 BEGAP, SKF 7309 BEGAM, SKF 7209 BEGBY, SKF 7309 BEGAPH, SKF 7309 BE-2RZP, SKF 7309 BEP, SKF 7409 BGM, SKF 7209 BECBP, SKF 7209 BECBY, SKF 7209 BECBM, SKF 7209 BECBJ, SKF 7309 BECBY, SKF 7309 BECBM, SKF 7309 BECBP, SKF 7309 BECBJ, SKF 7409 BGBM, SKF 7309 BECAP, SKF 7209 BEP, SKF 7209 BEGAPH, SKF 7210 BECBPH
Vòng bi SKF 7410 BCBM, SKF 7210 BEGBP, SKF 7210 BEGAP, SKF 7210 BE-2RZP, SKF 7310 BE-2RZP, SKF 7310 BEGAY, SKF 7310 BEGAP, SKF 7310 BEGAM, SKF 7310 BEGAF, SKF 7410 BM, SKF 7310 BEGBY, SKF 7310 BEGBP, SKF 7210 BECBM, SKF 7210 BECBJ, SKF 7210 BECBP, SKF 7210 BEP, SKF 7210 BECBY, SKF 7310 BEP, SKF 7310 BEGAPH, SKF 7410 BGAM
Vòng bi SKF 7310 BECAM, SKF 7310 BECBP, SKF 7310 BECBM, SKF 7310 BECBJ, SKF 7310 BECBY, SKF 7211 BEGBY, SKF 7211 BEGAP, SKF 7311 BECBPH, SKF 7311 BECCM, SKF 7311 BECBM, SKF 7311 BECBJ, SKF 7311 BECBP, SKF 7411 BGM, SKF 7311 BECBY, SKF 7411 BCBM, SKF 7211 BECBPH, SKF 7311 BEP, SKF 7411 BGBM, SKF 7411 BGAM, SKF 7211 BECBY
Vòng bi SKF 7211 BECBP, SKF 7211 BECBJ, SKF 7211 BECBM, SKF 7411 BM, SKF 7211 BEP, SKF 7311 BEGBY, SKF 7311 BEGBP, SKF 7311 BEGBM, SKF 7311 BEGAY, SKF 7311 BEGAM, SKF 7311 BEGAP, SKF 7412 BGBM, SKF 7412 BGAM, SKF 7312 BEP, SKF 7312 BEM, SKF 7212 BEGBP, SKF 7212 BECBM, SKF 7212 BECBJ, SKF 7212 BECBP, SKF 7212 BECBY
Vòng bi SKF 7412 BM, SKF 7212 BEGAP, SKF 7212 BEGAM, SKF 7212 BEP, SKF 7412 BCBM, SKF 7212 BECBPH, SKF 7312 BECBPH, SKF 7312 BEGAM, SKF 7312 BEGAP, SKF 7312 BEGAY, SKF 7312 BEGBP, SKF 7312 BEGBM, SKF 7312 BEGBY, SKF 7312 BECAP, SKF 7312 BECCM, SKF 7312 BECBP, SKF 7312 BECBM, SKF 7312 BECBJ, SKF 7312 BECBY, SKF 7213 BE
Vòng bi SKF 7213 BECBJ, SKF 7213 BECBM, SKF 7213 BECBP, SKF AMS 22 ABP, SKF 7414 BCBM, SKF 7314 BEGAPH, SKF 7314 BEP, SKF 7214 BECBM, SKF 7214 BECBP, SKF 7214 BECBJ, SKF 7214 BECBY, SKF 7214 BECBPH, SKF 7214 BEP, SKF 7314 BECBPH, SKF 7414 BGAM, SKF 7314 BEGBY, SKF 7314 BECBJ, SKF 7314 BECBP, SKF 7314 BECBM, SKF 7314 BECBY.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi tiếp xúc góc, vòng bi 72xx BEP, 73xx BEP Rating: 5 Reviewed By: Unknown