­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Tuesday, October 4, 2016

Vòng bi cầu cỡ lớn, bảng tra vòng bi

Xin chào các bạn đến với trang web đại lý vòng bi, chuyên trang giới thiệu các loại vòng bi, giới thiệu các bảng tra vòng bi, tham khảo giá vòng bi các loại. Trong bài viết này dai ly vong bi xin tiếp tục giới thiệu với bạn đọc loại vòng bi cầu cỡ lớn là các vòng bi có đường kính từ 150mm đến 1000mm. Vòng bi cầu SKF cỡ lớn thường được lắp cho các thiết bị hạng nặng và chịu tải trọng và đây cũng chính là các ưu điểm. Tuy nhiên bên cạnh đó chúng cũng có một số hạn chế nhất định như tốc độ làm việc và khả năng tháo lắp. Dưới đây trang web vòng bi tốt xin giới thiệu bảng tra vòng bi cầu SKF cỡ lớn, trong đó bao gồm các thông số và kích thước của các vòng bi để các bạn dễ dàng lựa chọn và tham khảo.
Giá vòng bi SKF, thông số kích thước vòng bi
Vòng bi cầu cỡ lớn
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load Speed ratings Designation Details
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF 6232, SKF 6032, SKF 6032 M, SKF 6332 M, SKF 61932 MA, SKF 16032, SKF 6032-2Z, SKF 61932 16030 Chi tiết
6030 M Chi tiết
61830 ma Chi tiết
6030-2Z Chi tiết
61930 ma Chi tiết
6330 Chi tiết
6032-Z Chi tiết
61832 Chi tiết
6232 Chi tiết
6032 Chi tiết
6032 M Chi tiết
6332 M Chi tiết
61932 ma Chi tiết
16032 Chi tiết
60322Z Chi tiết
61932 Chi tiết
6032-RS1 Chi tiết
60322rs1 Chi tiết
6232 M Chi tiết
6332 Chi tiết
SKF 6236 M, SKF 6236, SKF 6036, SKF 6336 M, SKF 16036, SKF 6036 M, SKF 61936, SKF 61936 MA 61834 Chi tiết
6234 Chi tiết
6034 Chi tiết
6334 M Chi tiết
61934 ma Chi tiết
6034 M Chi tiết
16034 Chi tiết
6334 Chi tiết
6234 M Chi tiết
6236 M Chi tiết
6236 Chi tiết
6036 Chi tiết
6336 M Chi tiết
16036 Chi tiết
6036 M Chi tiết
61936 Chi tiết
61936 ma Chi tiết
61836 Chi tiết
6336 Chi tiết
6238 M Chi tiết
SKF 61838, SKF 6338, SKF 6040 M, SKF 6240, SKF 16040, SKF 61940 MA, SKF 6240 M, SKF 61940, SKF 61840 6238 Chi tiết
6038 Chi tiết
6338 M Chi tiết
16038 Chi tiết
61938 ma Chi tiết
6038 M Chi tiết
61938 Chi tiết
61838 Chi tiết
6338 Chi tiết
6040 M Chi tiết
6240 Chi tiết
16040 Chi tiết
61940 ma Chi tiết
6240 M Chi tiết
61940 Chi tiết
61840 Chi tiết
6244 Chi tiết
6044 Chi tiết
6244 M Chi tiết
16044 Chi tiết
SKF 6348 M, SKF 16048 MA, SKF 6248 M, SKF 61948, SKF 61948 MA, SKF 61848, SKF 6052, SKF 6252 M, SKF 16052 61944 ma Chi tiết
61944 Chi tiết
6344 M Chi tiết
61844 Chi tiết
6044 M Chi tiết
6048 M Chi tiết
6048 Chi tiết
6348 M Chi tiết
16048 ma Chi tiết
6248 M Chi tiết
61948 Chi tiết
61948 ma Chi tiết
61848 Chi tiết
6052 Chi tiết
6252 M Chi tiết
16052 Chi tiết
16052 ma Chi tiết
61952 ma Chi tiết
61952 Chi tiết
6052 M Chi tiết
SKF 16056, SKF 16056 MA, SKF 6256 M, SKF 61956, SKF 61856, SKF 16060 MA, SKF 6060 M, SKF 61960 61852 Chi tiết
6352 M Chi tiết
61856 ma Chi tiết
61956 ma Chi tiết
6056 M Chi tiết
6056 Chi tiết
6356 M Chi tiết
16056 Chi tiết
16056 ma Chi tiết
6256 M Chi tiết
61956 Chi tiết
61856 Chi tiết
16060 ma Chi tiết
6060 M Chi tiết
61960 Chi tiết
61860 ma Chi tiết
6260 M Chi tiết
61860 Chi tiết
61960 ma Chi tiết
61864 ma Chi tiết
SKF 306728, SKF 306890, SKF 6068 M, SKF 6268 MA, SKF 61968 MA, SKF 16068 MA, SKF 61868 MA, SKF 61868 60964 ma Chi tiết
61964 ma Chi tiết
6064 M Chi tiết
16064 ma Chi tiết
6264 ma Chi tiết
61864 Chi tiết
306728 Chi tiết
306890 Chi tiết
6068 M Chi tiết
6268 ma Chi tiết
61968 ma Chi tiết
16068 ma Chi tiết
61868 ma Chi tiết
61868 Chi tiết
306674 Chi tiết
61972 ma Chi tiết
16072 ma Chi tiết
60872 ma Chi tiết
61872 ma Chi tiết
6072 M Chi tiết
SKF 60980 M, SKF 61980 MA, SKF 61880 MA, SKF 61884 MA, SKF 6084 M, SKF 61984 MA, SKF 61888 MA 61876 ma Chi tiết
16076 ma Chi tiết
61976 ma Chi tiết
6076 M Chi tiết
306614 Chi tiết
6080 M Chi tiết
60880 ma Chi tiết
60980 M Chi tiết
61980 ma Chi tiết
61880 ma Chi tiết
61884 ma Chi tiết
6084 M Chi tiết
61984 ma Chi tiết
61888 ma Chi tiết
bb1b363471 Chi tiết
61988 ma Chi tiết
6088 M Chi tiết
60888 ma Chi tiết
61992 ma Chi tiết
61892 ma Chi tiết
6092 MB Chi tiết
61996 ma Chi tiết
6096 MB Chi tiết
61896 ma Chi tiết
614885 Chi tiết
618/500 ma Chi tiết
608/500 ma Chi tiết
BB1B 363472 Chi tiết
60/500 N1mas Chi tiết
619/500 ma Chi tiết
609/530 ma Chi tiết
618/530 ma Chi tiết
360476 A Chi tiết
619/530 ma Chi tiết
60/530 N1mas Chi tiết
BB1B 362692 Chi tiết
60/560 N1mas Chi tiết
608/560 ma Chi tiết
618/560 ma Chi tiết
619/560 ma Chi tiết
618/600 ma Chi tiết
608/600 ma Chi tiết
60/600 ma Chi tiết
619/600 ma Chi tiết
60/630 N1mbs Chi tiết
618/630 ma Chi tiết
609/630 MB Chi tiết
608/630 ma Chi tiết
619/630 N1ma Chi tiết
306708 D Chi tiết
619/670 ma Chi tiết
618/670 TN Chi tiết
609/670 ma Chi tiết
60/670 N1mas Chi tiết
618/670 ma Chi tiết
60/710 ma Chi tiết
618/710 ma Chi tiết
619/710 ma Chi tiết
609/710 ma Chi tiết
306704 C Chi tiết
360141 Chi tiết
361840 Chi tiết
618/750 ma Chi tiết
619/750 ma Chi tiết
60/750 ma Chi tiết
306474 D Chi tiết
60/800 N1mas Chi tiết
618/800 ma Chi tiết
361844 Chi tiết
619/800 ma Chi tiết
608/800 ma Chi tiết
608/850 MB Chi tiết
306493 AA Chi tiết
619/850 ma Chi tiết
60/850 MB Chi tiết
618/850 ma Chi tiết
618/900 ma Chi tiết
60/900 MB Chi tiết
619/900 MB Chi tiết
618/950 ma Chi tiết
Trên đây là bảng tra vòng bi SKF các loại vòng bi cỡ lớn được sưu tầm bởi trang web đại lý vòng bi. Trong bảng tra này, đối với các vòng bi có đường kính trong từ 120mm trở lên sẽ  không còn các vòng bi có đường kính lẻ 5mm, các vòng bi có đường kính từ 200mm mỗi cấp sau đó sẽ tăng 20mm. Đối với các vòng bi có đường kính nằm ngoài bảng tra trên, quý khách cần phải liên hệ để đặt hàng vòng bi.
Danh mục các loại vòng bi SKF 16030, SKF 6030 M, SKF 61830 MA, SKF 6030-2Z, SKF 61930 MA, SKF 6330, SKF 6032-Z, SKF 61832, SKF 6232, SKF 6032, SKF 6032 M, SKF 6332 M, SKF 61932 MA, SKF 16032, SKF 6032-2Z, SKF 61932, SKF 6032-RS1, SKF 6032-2RS1, SKF 6232 M, SKF 6332
Vòng bi SKF 61834, SKF 6234, SKF 6034, SKF 6334 M, SKF 61934 MA, SKF 6034 M, SKF 16034, SKF 6334, SKF 6234 M, SKF 6236 M, SKF 6236, SKF 6036, SKF 6336 M, SKF 16036, SKF 6036 M, SKF 61936, SKF 61936 MA, SKF 61836, SKF 6336, SKF 6238 M
Vòng bi SKF 6238, SKF 6038, SKF 6338 M, SKF 16038, SKF 61938 MA, SKF 6038 M, SKF 61938, SKF 61838, SKF 6338, SKF 6040 M, SKF 6240, SKF 16040, SKF 61940 MA, SKF 6240 M, SKF 61940, SKF 61840, SKF 6244, SKF 6044, SKF 6244 M, SKF 16044
Vòng bi SKF 61944 MA, SKF 61944, SKF 6344 M, SKF 61844, SKF 6044 M, SKF 6048 M, SKF 6048, SKF 6348 M, SKF 16048 MA, SKF 6248 M, SKF 61948, SKF 61948 MA, SKF 61848, SKF 6052, SKF 6252 M, SKF 16052, SKF 16052 MA, SKF 61952 MA, SKF 61952, SKF 6052 M
Vòng bi SKF 61852, SKF 6352 M, SKF 61856 MA, SKF 61956 MA, SKF 6056 M, SKF 6056, SKF 6356 M, SKF 16056, SKF 16056 MA, SKF 6256 M, SKF 61956, SKF 61856, SKF 16060 MA, SKF 6060 M, SKF 61960, SKF 61860 MA, SKF 6260 M, SKF 61860, SKF 61960 MA, SKF 61864 MA
Vòng bi SKF 60964 MA, SKF 61964 MA, SKF 6064 M, SKF 16064 MA, SKF 6264 MA, SKF 61864, SKF 306728, SKF 306890, SKF 6068 M, SKF 6268 MA, SKF 61968 MA, SKF 16068 MA, SKF 61868 MA, SKF 61868, SKF 306674, SKF 61972 MA, SKF 16072 MA, SKF 60872 MA, SKF 61872 MA, SKF 6072 M
Vòng bi SKF 61876 MA, SKF 16076 MA, SKF 61976 MA, SKF 6076 M, SKF 306614, SKF 6080 M, SKF 60880 MA, SKF 60980 M, SKF 61980 MA, SKF 61880 MA, SKF 61884 MA, SKF 6084 M, SKF 61984 MA, SKF 61888 MA, SKF BB1B 363471, SKF 61988 MA, SKF 6088 M, SKF 60888 MA, SKF 61992 MA, SKF 61892 MA
Vòng bi SKF 6092 MB, SKF 61996 MA, SKF 6096 MB, SKF 61896 MA, SKF 614885, SKF 618/500 MA, SKF 608/500 MA, SKF BB1B 363472, SKF 60/500 N1MAS, SKF 619/500 MA, SKF 609/530 MA, SKF 618/530 MA, SKF 360476 A, SKF 619/530 MA, SKF 60/530 N1MAS, SKF BB1B 362692, SKF 60/560 N1MAS, SKF 608/560 MA, SKF 618/560 MA, SKF 619/560 MA
Vòng bi SKF 618/600 MA, SKF 608/600 MA, SKF 60/600 MA, SKF 619/600 MA, SKF 60/630 N1MBS, SKF 618/630 MA, SKF 609/630 MB, SKF 608/630 MA, SKF 619/630 N1MA, SKF 306708 D, SKF 619/670 MA, SKF 618/670 TN, SKF 609/670 MA, SKF 60/670 N1MAS, SKF 618/670 MA, SKF 60/710 MA, SKF 618/710 MA, SKF 619/710 MA, SKF 609/710 MA, SKF 306704 C
Vòng bi SKF 360141, SKF 361840, SKF 618/750 MA, SKF 619/750 MA, SKF 60/750 MA, SKF 306474 D, SKF 60/800 N1MAS, SKF 618/800 MA, SKF 361844, SKF 619/800 MA, SKF 608/800 MA, SKF 608/850 MB, SKF 306493 AA, SKF 619/850 MA, SKF 60/850 MB, SKF 618/850 MA, SKF 618/900 MA, SKF 60/900 MB, SKF 619/900 MB, SKF 618/950 MA
Vòng bi SKF 60/950 MB, SKF 619/950 MB, SKF BB1B 363297, SKF 609/1000 MB, SKF 619/1000 MB, SKF 618/1000 MA, SKF 60/1000 MB, SKF 608/1000 MB, SKF BB1B 630533, SKF 618/1060 TN, SKF 619/1060 MB, SKF 618/1060 MA, SKF 60/1060 MB, SKF 619/1120 MB, SKF 618/1120 MA, SKF 60/1120 MB, SKF 618/1120 TN, SKF 619/1180 MB, SKF 618/1180 MB, SKF 618/1250 MB
Vòng bi SKF 609/1320 MB, SKF 618/1320 MA, SKF 619/1400 MB, SKF 618/1400 MA, SKF 619/1500 MB, SKF 618/1500 TN, SKF 618/1600 MB, SKF 619/1600 MB, SKF 618/1700 MB, SKF 619/1700 MB, SKF BB1B 362009 A/HA1, SKF BB1B 363270, SKF BB1-8001.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi cầu cỡ lớn, bảng tra vòng bi Rating: 5 Reviewed By: Unknown