­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Friday, October 7, 2016

Đại lý vòng bi tự lựa, vòng bi tang trống

Vòng bi tự lựa, vòng bi tang trống, spherical roller bearings, giới thiệu bảng tra vòng bi, đặc tính ưu điểm, các thông số kích thước của vòng bi tang trống, vòng bi tự lựa, giá vòng bi. Bài viết này trang web đại lý vòng bi xin được tiếp tục giới thiệu một loại vòng bi kế tiếp đó là vòng bi tang trống. Để đáp ứng nhu cầu tra cứu vòng bi và lựa chọn vòng bi của bạn đọc, trước hết trang đại lý vòng bi xin giới thiệu bảng tra vòng bi tang trống, vòng bi tự lựa. Trong đó bao gồm các thông số kích thước vòng bi, đường kính trong vòng bi, đường kính ngoài vòng bi, chiều rộng vòng bi và bảng tham khảo giá vòng bi. Các thông tin cần tìm hiểu thêm về vòng bi tự lựa, mời các bạn tham khảo ở phần cuối của các bảng tra kích thước vòng bi.
21308 EK, SKF 22308 E, SKF BS2-2208-2RSK/VT143, SKF 22308 E/VA405, SKF BS2-2208-2RS/VT143
Vòng bi tự lựa, vòng bi tang trống
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Speed ratings Designation Details
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF BS2-2206-2RS/VT143, SKF 22206 E, SKF 21306 CCK, SKF 21306 CC, SKF 21307 CC, SKF BS2-2207-2RS/VT143 22205/20 E Chi tiết
22205 EK Chi tiết
BS2-2205-2rs/vt143 Chi tiết
21305 CC Chi tiết
22205 E Chi tiết
22206 EK Chi tiết
BS2-2206-2rs/vt143 Chi tiết
22206 E Chi tiết
21306 CCK Chi tiết
21306 CC Chi tiết
21307 CC Chi tiết
BS2-2207-2rs/vt143 Chi tiết
22207 EK Chi tiết
22207 E Chi tiết
21307 CCK Chi tiết
BS2-2308-2rs/vt143 Chi tiết
21308 E Chi tiết
22208 E Chi tiết
22308 EK Chi tiết
22208 EK Chi tiết
SKF 22209 EK, SKF 22309 E, SKF BS2-2209-2RSK/VT143, SKF 21309 E, SKF 21309 EK, SKF 22209 E, SKF 22309 EK 21308 EK Chi tiết
22308 E Chi tiết
BS2-2208-2rsk/vt143 Chi tiết
22308 E/VA405 Chi tiết
BS2-2208-2rs/vt143 Chi tiết
22209 EK Chi tiết
22309 E Chi tiết
BS2-2209-2rsk/vt143 Chi tiết
21309 E Chi tiết
21309 EK Chi tiết
22209 E Chi tiết
22309 EK Chi tiết
22309 E/VA405 Chi tiết
BS2-2209-2rs/vt143 Chi tiết
BS2-2309-2rs/vt143 Chi tiết
22310 E Chi tiết
22210 E Chi tiết
22310 E/VA405 Chi tiết
BS2-2210-2rsk/vt143 Chi tiết
21310 E Chi tiết
SKF BS2-2310-2RS/VT143, SKF 22211 EK, SKF BS2-2211-2RS/VT143, SKF 22311 EK, SKF 21311 EK, SKF BS2-2211-2RSK/VT143, SKF 22311 EK/VA405 22210 EK Chi tiết
22310 EK Chi tiết
BS2-2210-2rs/vt143 Chi tiết
21310 EK Chi tiết
BS2-2310-2rs/vt143 Chi tiết
22211 EK Chi tiết
BS2-2211-2rs/vt143 Chi tiết
22311 EK Chi tiết
21311 EK Chi tiết
BS2-2211-2rsk/vt143 Chi tiết
22311 EK/VA405 Chi tiết
22311 E Chi tiết
22311 E/VA405 Chi tiết
BS2-2311-2rs/vt143 Chi tiết
22211 E Chi tiết
21311 E Chi tiết
22312 E Chi tiết
21312 E Chi tiết
21312 EK Chi tiết
22312 EK Chi tiết
SKF BS2-2212-2RSK/VT143, SKF 22312 EK/VA405, SKF 22313 E/VA405, SKF 22213 E, SKF 22213 EK, SKF BS2-2213-2RS/VT143 22212 E Chi tiết
22312 E/VA405 Chi tiết
BS2-2312-2rs/vt143 Chi tiết
22212 EK Chi tiết
BS2-2212-2rs/vt143 Chi tiết
BS2-2212-2rsk/vt143 Chi tiết
22312 EK/VA405 Chi tiết
22313 E/VA405 Chi tiết
22213 E Chi tiết
22213 EK Chi tiết
BS2-2213-2rs/vt143 Chi tiết
21313 E Chi tiết
22313 EK Chi tiết
24013-2RS5W/VT143 Chi tiết
BS2-2313-2rs/vt143 Chi tiết
22313 E Chi tiết
21313 EK Chi tiết
24013 CC/W33 Chi tiết
BS2-2213-2rsk/vt143 Chi tiết
22313 EK/VA405 Chi tiết
SKF 22314 E/VA405, SKF BS2-2214-2RS/VT143, SKF 22214 EK, SKF 22214 E, SKF 22314 EK 24013 CCK30/W33 Chi tiết
22314 EK/VA405 Chi tiết
21314 EK Chi tiết
BS2-2214-2rsk/vt143 Chi tiết
22314 E Chi tiết
22314 E/VA405 Chi tiết
BS2-2214-2rs/vt143 Chi tiết
22214 EK Chi tiết
22214 E Chi tiết
22314 EK Chi tiết
BS2-2314-2rs/vt143 Chi tiết
21314 E Chi tiết
21315 EK Chi tiết
22215 E Chi tiết
22315 EJA/VA405 Chi tiết
22315 EKJA/VA405 Chi tiết
22315 EK Chi tiết
24015-2CS2/VT143 Chi tiết
21315 E Chi tiết
22315 E Chi tiết
SKF BS2-2315-2RSK/VT143, SKF 22215 EK, SKF 24015-2RS5/VT143, SKF BS2-2316-2RS/VT143 24015 CCK30/W33 Chi tiết
BS2-2315-2rs/vt143 Chi tiết
BS2-2215-2rsk/vt143 Chi tiết
BS2-2215-2rs/vt143 Chi tiết
24015 CC/W33 Chi tiết
BS2-2315-2rsk/vt143 Chi tiết
22215 EK Chi tiết
24015-2rs5/vt143 Chi tiết
BS2-2316-2rs/vt143 Chi tiết
22316 E Chi tiết
22316 EJA/VA405 Chi tiết
BS2-2216-2rs/vt143 Chi tiết
BS2-2216-2rsk/vt143 Chi tiết
22316 EK Chi tiết
21316 EK Chi tiết
22216 EK Chi tiết
21316 E Chi tiết
22216 E Chi tiết
22316 EKJA/VA405 Chi tiết
22217 EK Chi tiết
SKF 22317 EKJA/VA405, SKF 22317 EK, SKF BS2-2217-2RS/VT143, SKF 22317 EJA/VA406, SKF 22317 EJA/VA405 22217 E Chi tiết
21317 EK Chi tiết
21317 E Chi tiết
22317 E Chi tiết
BS2-2217-2rsk/vt143 Chi tiết
22317 EKJA/VA405 Chi tiết
22317 EK Chi tiết
BS2-2217-2rs/vt143 Chi tiết
22317 EJA/VA406 Chi tiết
22317 EJA/VA405 Chi tiết
BS2-2218-2rs/vt143 Chi tiết
21318 EK Chi tiết
22318 E Chi tiết
23218 CCK/W33 Chi tiết
23218 CC/W33 Chi tiết
22318 EK Chi tiết
BS2-2218-2rsk/vt143 Chi tiết
22218 EK Chi tiết
22318 EJA/VA405 Chi tiết
22318 EKJA/VA405 Chi tiết
SKF 22319 EK, SKF 22319 EKJA/VA405, SKF BS2-2219-2RS/VT143, SKF 22219 EK, SKF BS2-2219-2CS5/VT143, SKF 22219 E 21318 E Chi tiết
BS2-2318-2rs5k/vt143 Chi tiết
BS2-2318-2rs5/vt143 Chi tiết
22218 E Chi tiết
22319 EK Chi tiết
22319 EKJA/VA405 Chi tiết
BS2-2219-2rs/vt143 Chi tiết
22219 EK Chi tiết
BS2-2219-2cs5/vt143 Chi tiết
22219 E Chi tiết
21319 E Chi tiết
22319 E Chi tiết
22319 EJA/VA405 Chi tiết
21319 EK Chi tiết
24020 CCK30/W33 Chi tiết
24020 CC/W33 Chi tiết
23120-2rs5/vt143 Chi tiết
24020-2CS2/VT143 Chi tiết
23120 CC/W33 Chi tiết
22320 E Chi tiết
SKF 23220-2CS/VT143, SKF 24120 CC/W33, SKF 22320 EK, SKF BS2-2220-2RS5/VT143, SKF 23120 CCK/W33 21320 EK Chi tiết
22320 EKJA/VA405 Chi tiết
23220 CCK/W33 Chi tiết
22320 EJA/VA405 Chi tiết
22320 EJA/VA406 Chi tiết
23220-2CS/VT143 Chi tiết
24120 CC/W33 Chi tiết
22320 EK Chi tiết
BS2-2220-2rs5/vt143 Chi tiết
23120 CCK/W33 Chi tiết
24120-2rs5/vt143 Chi tiết
23220 CC/W33 Chi tiết
21320 E Chi tiết
22220 E Chi tiết
24120 CCK30/W33 Chi tiết
BS2-2220-2rs5k/vt143 Chi tiết
23220-2rs/vt143 Chi tiết
22220 EK Chi tiết
24020-2rs5/vt143 Chi tiết
23222 CC/W33 Chi tiết
SKF 23222 CCK/W33, SKF 22322 E, SKF 23022 CC/W33, SKF BS2-2222-2RS5K/VT143, SKF 22322 EKJA/VA405 24022 CC/W33 Chi tiết
23122-2cs5/vt143 Chi tiết
24022-2rs5/vt143 Chi tiết
22322 EK Chi tiết
23222-2cs5k/vt143 Chi tiết
23222 CCK/W33 Chi tiết
22322 E Chi tiết
23022 CC/W33 Chi tiết
BS2-2222-2rs5k/vt143 Chi tiết
22322 EKJA/VA405 Chi tiết
24122 CC/W33 Chi tiết
23122 CCK/W33 Chi tiết
23022-2rs/vt143 Chi tiết
24122-2cs5/vt143 Chi tiết
23122-2cs5k/vt143 Chi tiết
BS2-2222-2rs5/vt143 Chi tiết
24122 CCK30/W33 Chi tiết
23222-2cs5/vt143 Chi tiết
23022 CCK/W33 Chi tiết
22222 E Chi tiết
SKF 23124 CCK/W33, SKF BS2-2224-2RS5/VT143, SKF 22324 CCKJA/W33VA405, SKF 23224 CCK/W33 24022 CCK30/W33 Chi tiết
23122 CC/W33 Chi tiết
22322 EJA/VA406 Chi tiết
22322 EJA/VA405 Chi tiết
22222 EK Chi tiết
23124 CCK/W33 Chi tiết
BS2-2224-2rs5/vt143 Chi tiết
22324cckja/w33va405 Chi tiết
23224 CCK/W33 Chi tiết
23224 CC/W33 Chi tiết
BS2-2224-2rs5k/vt143 Chi tiết
23024 CC/W33 Chi tiết
24024-2cs5/vt143 Chi tiết
22324 CCK/W33 Chi tiết
24024 CC/W33 Chi tiết
22224 EK Chi tiết
22324-2cs5/vt143 Chi tiết
24124 CCK30/W33 Chi tiết
24024 CCK30/W33 Chi tiết
23124 CC/W33 Chi tiết
SKF 22324-2CS5K/VT143, SKF 24124-2CS5/VT143, SKF 23024-2RS5/VT143, SKF 22324 CCJA/W33VA406 24124 CC/W33 Chi tiết
23024 CCK/W33 Chi tiết
23224-2cs5/vt143 Chi tiết
22324 CC/W33 Chi tiết
22224 E Chi tiết
22324-2cs5k/vt143 Chi tiết
24124-2cs5/vt143 Chi tiết
23024-2rs5/vt143 Chi tiết
22324ccja/w33va406 Chi tiết
22324ccja/w33va405 Chi tiết
23224-2cs5k/vt143 Chi tiết
22326-2cs5k/vt143 Chi tiết
24126 CCK30/W33 Chi tiết
22326 CC/W33 Chi tiết
24026-2cs5/vt143 Chi tiết
24126 CC/W33 Chi tiết
23126 CCK/W33 Chi tiết
BS2-2226-2cs5/vt143 Chi tiết
24126-2cs5/vt143 Chi tiết
23026 CCK/W33 Chi tiết

là vòng bi có khả năng xoay xung quanh một tâm điểm ở một vài giá trị góc độ nhất định, tức là vòng bi có khả năng làm việc ở trạng thái lệch, bề mặt lắp ghép của ca trong và ca ngoài không song song với nhau.
Vòng bi tang trống, vòng bi tự lựa spherical roller bearings có phần bề mặt của các viên bi tiếp xúc với ca ngoài theo một mặt cầu, trong khi các viên bi có hình dạng con lăn hình tang trống, nhờ vậy các viên bi khi làm việc giống như hoạt động của các con lăn do đó phần bề mặt tiếp xúc của viên bi với ca ngoài và ca trong là dạng tiếp xúc đường, đảm bảo vòng bi có độ bền cao hơn so với vòng bi tiếp xúc điểm. Đặc biệt khả năng tự lựa, khả năng xoay lệch của vòng bi giúp cho lực tác dụng của tải trọng được phân bố đều lên các bề mặt tiếp xúc dẫn đến làm giảm ứng suất cục bộ, có tác dụng làm tăng độ bền vòng bi.
Từ khóa: Vòng bi SKF 22205/20 E, SKF 22205 EK, SKF BS2-2205-2RS/VT143, SKF 21305 CC, SKF 22205 E, SKF 22206 EK, SKF BS2-2206-2RS/VT143, SKF 22206 E, SKF 21306 CCK, SKF 21306 CC, SKF 21307 CC, SKF BS2-2207-2RS/VT143, SKF 22207 EK, SKF 22207 E, SKF 21307 CCK, SKF BS2-2308-2RS/VT143, SKF 21308 E, SKF 22208 E, SKF 22308 EK, SKF 22208 EK
Vòng bi SKF 21308 EK, SKF 22308 E, SKF BS2-2208-2RSK/VT143, SKF 22308 E/VA405, SKF BS2-2208-2RS/VT143, SKF 22209 EK, SKF 22309 E, SKF BS2-2209-2RSK/VT143, SKF 21309 E, SKF 21309 EK, SKF 22209 E, SKF 22309 EK, SKF 22309 E/VA405, SKF BS2-2209-2RS/VT143, SKF BS2-2309-2RS/VT143, SKF 22310 E, SKF 22210 E, SKF 22310 E/VA405, SKF BS2-2210-2RSK/VT143, SKF 21310 E
Vòng bi SKF 22210 EK, SKF 22310 EK, SKF BS2-2210-2RS/VT143, SKF 21310 EK, SKF BS2-2310-2RS/VT143, SKF 22211 EK, SKF BS2-2211-2RS/VT143, SKF 22311 EK, SKF 21311 EK, SKF BS2-2211-2RSK/VT143, SKF 22311 EK/VA405, SKF 22311 E, SKF 22311 E/VA405, SKF BS2-2311-2RS/VT143, SKF 22211 E, SKF 21311 E, SKF 22312 E, SKF 21312 E, SKF 21312 EK, SKF 22312 EK
Vòng bi SKF 22212 E, SKF 22312 E/VA405, SKF BS2-2312-2RS/VT143, SKF 22212 EK, SKF BS2-2212-2RS/VT143, SKF BS2-2212-2RSK/VT143, SKF 22312 EK/VA405, SKF 22313 E/VA405, SKF 22213 E, SKF 22213 EK, SKF BS2-2213-2RS/VT143, SKF 21313 E, SKF 22313 EK, SKF 24013-2RS5W/VT143, SKF BS2-2313-2RS/VT143, SKF 22313 E, SKF 21313 EK, SKF 24013 CC/W33, SKF BS2-2213-2RSK/VT143, SKF 22313 EK/VA405
Vòng bi SKF 24013 CCK30/W33, SKF 22314 EK/VA405, SKF 21314 EK, SKF BS2-2214-2RSK/VT143, SKF 22314 E, SKF 22314 E/VA405, SKF BS2-2214-2RS/VT143, SKF 22214 EK, SKF 22214 E, SKF 22314 EK, SKF BS2-2314-2RS/VT143, SKF 21314 E, SKF 21315 EK, SKF 22215 E, SKF 22315 EJA/VA405, SKF 22315 EKJA/VA405, SKF 22315 EK, SKF 24015-2CS2/VT143, SKF 21315 E, SKF 22315 E
Vòng bi SKF 24015 CCK30/W33, SKF BS2-2315-2RS/VT143, SKF BS2-2215-2RSK/VT143, SKF BS2-2215-2RS/VT143, SKF 24015 CC/W33, SKF BS2-2315-2RSK/VT143, SKF 22215 EK, SKF 24015-2RS5/VT143, SKF BS2-2316-2RS/VT143, SKF 22316 E, SKF 22316 EJA/VA405, SKF BS2-2216-2RS/VT143, SKF BS2-2216-2RSK/VT143, SKF 22316 EK, SKF 21316 EK, SKF 22216 EK, SKF 21316 E, SKF 22216 E, SKF 22316 EKJA/VA405, SKF 22217 EK
Vòng bi SKF 22217 E, SKF 21317 EK, SKF 21317 E, SKF 22317 E, SKF BS2-2217-2RSK/VT143, SKF 22317 EKJA/VA405, SKF 22317 EK, SKF BS2-2217-2RS/VT143, SKF 22317 EJA/VA406, SKF 22317 EJA/VA405, SKF BS2-2218-2RS/VT143, SKF 21318 EK, SKF 22318 E, SKF 23218 CCK/W33, SKF 23218 CC/W33, SKF 22318 EK, SKF BS2-2218-2RSK/VT143, SKF 22218 EK, SKF 22318 EJA/VA405, SKF 22318 EKJA/VA405
Vòng bi SKF 21318 E, SKF BS2-2318-2RS5K/VT143, SKF BS2-2318-2RS5/VT143, SKF 22218 E, SKF 22319 EK, SKF 22319 EKJA/VA405, SKF BS2-2219-2RS/VT143, SKF 22219 EK, SKF BS2-2219-2CS5/VT143, SKF 22219 E, SKF 21319 E, SKF 22319 E, SKF 22319 EJA/VA405, SKF 21319 EK, SKF 24020 CCK30/W33, SKF 24020 CC/W33, SKF 23120-2RS5/VT143, SKF 24020-2CS2/VT143, SKF 23120 CC/W33, SKF 22320 E
Vòng bi SKF 21320 EK, SKF 22320 EKJA/VA405, SKF 23220 CCK/W33, SKF 22320 EJA/VA405, SKF 22320 EJA/VA406, SKF 23220-2CS/VT143, SKF 24120 CC/W33, SKF 22320 EK, SKF BS2-2220-2RS5/VT143, SKF 23120 CCK/W33, SKF 24120-2RS5/VT143, SKF 23220 CC/W33, SKF 21320 E, SKF 22220 E, SKF 24120 CCK30/W33, SKF BS2-2220-2RS5K/VT143, SKF 23220-2RS/VT143, SKF 22220 EK, SKF 24020-2RS5/VT143, SKF 23222 CC/W33
Vòng bi SKF 24022 CC/W33, SKF 23122-2CS5/VT143, SKF 24022-2RS5/VT143, SKF 22322 EK, SKF 23222-2CS5K/VT143, SKF 23222 CCK/W33, SKF 22322 E, SKF 23022 CC/W33, SKF BS2-2222-2RS5K/VT143, SKF 22322 EKJA/VA405, SKF 24122 CC/W33, SKF 23122 CCK/W33, SKF 23022-2RS/VT143, SKF 24122-2CS5/VT143, SKF 23122-2CS5K/VT143, SKF BS2-2222-2RS5/VT143, SKF 24122 CCK30/W33, SKF 23222-2CS5/VT143, SKF 23022 CCK/W33, SKF 22222 E
Vòng bi SKF 24022 CCK30/W33, SKF 23122 CC/W33, SKF 22322 EJA/VA406, SKF 22322 EJA/VA405, SKF 22222 EK, SKF 23124 CCK/W33, SKF BS2-2224-2RS5/VT143, SKF 22324 CCKJA/W33VA405, SKF 23224 CCK/W33, SKF 23224 CC/W33, SKF BS2-2224-2RS5K/VT143, SKF 23024 CC/W33, SKF 24024-2CS5/VT143, SKF 22324 CCK/W33, SKF 24024 CC/W33, SKF 22224 EK, SKF 22324-2CS5/VT143, SKF 24124 CCK30/W33, SKF 24024 CCK30/W33, SKF 23124 CC/W33
Vòng bi SKF 24124 CC/W33, SKF 23024 CCK/W33, SKF 23224-2CS5/VT143, SKF 22324 CC/W33, SKF 22224 E, SKF 22324-2CS5K/VT143, SKF 24124-2CS5/VT143, SKF 23024-2RS5/VT143, SKF 22324 CCJA/W33VA406, SKF 22324 CCJA/W33VA405, SKF 23224-2CS5K/VT143, SKF 22326-2CS5K/VT143, SKF 24126 CCK30/W33, SKF 22326 CC/W33, SKF 24026-2CS5/VT143, SKF 24126 CC/W33, SKF 23126 CCK/W33, SKF BS2-2226-2CS5/VT143, SKF 24126-2CS5/VT143, SKF 23026 CCK/W33.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Đại lý vòng bi tự lựa, vòng bi tang trống Rating: 5 Reviewed By: Unknown