­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Sunday, October 2, 2016

Vòng bi SKF, vòng bi cầu cỡ trung bình nhỏ

Để giúp các bạn dễ dàng tra cứu các loại vòng bi cầu SKF dưới đây trang web đại lý vòng bi xin được tiếp tục giới thiệu bảng tra các loại vòng bi SKF cỡ trung bình nhỏ. Trong đó bao gồm chi tiết các kích thước vòng bi như đường kính trong của vòng bi, đường kính ngoài, chiều rộng vòng bi và các thông số tải trọng, tốc độ làm việc của vòng bi. Các bạn có thể nhấn vào mục chi tiết để tham khảo giá vòng bi. Cuối các bảng tra vòng bi là phần tham khảo các đặc tính, ưu điểm của vòng bi cầu.
Vòng bi cầu cỡ nhỏ
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load Speed ratings Designation Details
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF 6200-Z, SKF 6300, SKF 6001-RSH, SKF 6001-RSL, SKF 61801, SKF 6001, SKF 6001-2Z, SKF E2.6001-2Z 61900-2Z Chi tiết
E2.6300-2Z Chi tiết
61900-2rs1 Chi tiết
16100-2Z Chi tiết
6300-Z Chi tiết
E2.6200-2Z Chi tiết
6200-Z Chi tiết
6300 Chi tiết
6001-RSH Chi tiết
6001-RSL Chi tiết
61801 Chi tiết
6001 Chi tiết
6001-2Z Chi tiết
E2.6001-2Z Chi tiết
6201 Chi tiết
6201-RSL Chi tiết
16101-2Z Chi tiết
6201-RSH Chi tiết
6201-2Z Chi tiết
6201-Z Chi tiết
SKF E2.6001-2RSH, SKF 6201-2RSL, SKF 6201-2RSH, SKF 61801-2Z, SKF 6301-2Z, SKF 6301-Z, SKF 63001-2RS1 6001-Z Chi tiết
61901 Chi tiết
61901-2rs1 Chi tiết
6301-2rsh Chi tiết
6301-2RSL Chi tiết
16101 Chi tiết
E2.6001-2rsh Chi tiết
6201-2RSL Chi tiết
6201-2rsh Chi tiết
61801-2Z Chi tiết
6301-2Z Chi tiết
6301-Z Chi tiết
63001-2rs1 Chi tiết
61801-2rs1 Chi tiết
6301-RSH Chi tiết
6301-RSL Chi tiết
6001-2RSL Chi tiết
6001-2rsh Chi tiết
16101-2rs1 Chi tiết
62301-2rs1 Chi tiết
SKF E2.6201-2Z, SKF RLS 4-2Z, SKF RLS 4, SKF RLS 4-2RS1, SKF 6002-Z, SKF 16002, SKF 6202-2RSH E2.6301-2Z Chi tiết
61901-2Z Chi tiết
E2.6201-2rsh Chi tiết
6301 Chi tiết
E2.6301-2rsh Chi tiết
62201-2rs1 Chi tiết
E2.6201-2Z Chi tiết
RLS 4-2Z Chi tiết
RLS 4 Chi tiết
RLS 4-2rs1 Chi tiết
6002-Z Chi tiết
16002 Chi tiết
62022rsh Chi tiết
62022RSL Chi tiết
619022Z Chi tiết
6302-Z Chi tiết
61802 Chi tiết
6002 Chi tiết
E2.60022Z Chi tiết
619022rs1 Chi tiết
SKF 62302-2RS1, SKF 6202, SKF 6302-RSH, SKF 6302-RSL, SKF E2.6202-2RSH, SKF E2.6002-2RSH E2.62022Z Chi tiết
63022rsh Chi tiết
63022RSL Chi tiết
16002-Z Chi tiết
60022rsh Chi tiết
60022RSL Chi tiết
623022rs1 Chi tiết
6202 Chi tiết
6302-RSH Chi tiết
6302-RSL Chi tiết
E2.62022rsh Chi tiết
E2.60022rsh Chi tiết
622022rs1 Chi tiết
E2.63022rsh Chi tiết
61902 Chi tiết
618022rs1 Chi tiết
E2.63022Z Chi tiết
630022rs1 Chi tiết
619022RZ Chi tiết
6002-RSL Chi tiết
SKF 61802-2Z, SKF 6202-RSH, SKF 6202-Z, SKF 6302, SKF 6302-2Z, SKF RLS 5-2RS1, SKF RLS 5, SKF RMS 5, SKF RLS 5-2Z 6002-RSH Chi tiết
62022Z Chi tiết
60022Z Chi tiết
160022Z Chi tiết
6202-RSL Chi tiết
618022Z Chi tiết
6202-RSH Chi tiết
6202-Z Chi tiết
6302 Chi tiết
63022Z Chi tiết
RLS 5-2rs1 Chi tiết
RLS 5 Chi tiết
RMS 5 Chi tiết
RLS 5-2Z Chi tiết
62203-2rs1 Chi tiết
16003 Chi tiết
61903-2Z Chi tiết
61803-2RZ Chi tiết
61903-2rs1 Chi tiết
61803 Chi tiết
SKF 61803-2RS1, SKF 63003-2RS1, SKF 6003-2RSH, SKF 6003-2RSL, SKF 6203, SKF E2.6203-2Z, SKF 61903-2RZ, SKF 6403 E2.6203-2rsh Chi tiết
6203-2RSL Chi tiết
6203-2rsh Chi tiết
6003 Chi tiết
6003-2Z Chi tiết
61803-2rs1 Chi tiết
63003-2rs1 Chi tiết
6003-2rsh Chi tiết
6003-2RSL Chi tiết
6203 Chi tiết
E2.6203-2Z Chi tiết
61903-2RZ Chi tiết
6403 Chi tiết
E2.6303-2Z Chi tiết
6303-2Z Chi tiết
6303-RSL Chi tiết
6303-RSH Chi tiết
6203-2Z Chi tiết
6003-Z Chi tiết
6303-Z Chi tiết
SKF 6203-RSL, SKF 61803-2Z, SKF E2.6303-2RSH, SKF 6303-2RSH, SKF 6303-2RSL, SKF 62303-2RS1, SKF 6203 ETN9 61903 Chi tiết
6203-Z Chi tiết
6003-RSH Chi tiết
6003-RSL Chi tiết
16003-2Z Chi tiết
6203-RSH Chi tiết
6203-RSL Chi tiết
61803-2Z Chi tiết
E2.6303-2rsh Chi tiết
6303-2rsh Chi tiết
6303-2RSL Chi tiết
62303-2rs1 Chi tiết
6203 ETN9 Chi tiết
6303 Chi tiết
E2.6003-2rsh Chi tiết
E2.6003-2Z Chi tiết
RLS 6-2rs1 Chi tiết
RLS 6 Chi tiết
RMS 6 Chi tiết
RLS 6-2Z Chi tiết
SKF E2.6204-2RSH, SKF 6304-Z, SKF 61804, SKF 6004, SKF 6204, SKF 62204-2RS1, SKF 6204 ETN9, SKF 6204-Z, SKF 6404 6004-2Z Chi tiết
6004-Z Chi tiết
6304-RSH Chi tiết
16004 Chi tiết
E2.6004-2Z Chi tiết
E2.6204-2rsh Chi tiết
6304-Z Chi tiết
61804 Chi tiết
6004 Chi tiết
6204 Chi tiết
62204-2rs1 Chi tiết
6204 ETN9 Chi tiết
6204-Z Chi tiết
6404 Chi tiết
61804-2rs1 Chi tiết
6304-2Z Chi tiết
6204-RSL Chi tiết
6204-RSH Chi tiết
6204-2rsh Chi tiết
6204-2RSL Chi tiết
Trên đây trang web đại lý vòng bi giới thiệu một phần bảng tra vòng bi áp dụng cho các vòng bi có đường kính từ 10mm đến 20mm. Các bạn có thể xem giá vòng bi tương ứng ở cột chi tiết.
Ưu điểm của vòng bi cầu 1 dãy đó là chúng có khả năng làm việc ở tốc độ cao nhất trong các loại vòng bi, vòng bi cầu có khả năng chịu tải hướng kính  và một phần tải dọc trục. Đến đây bài viết xin được dừng lại. Để tra kích thước các loại vòng bi khác, các bạn có thể xem thêm các bài viết khác của trang web dai ly vong bi.
Từ khóa: Vòng bi SKF 61900-2Z, SKF E2.6300-2Z, SKF 61900-2RS1, SKF 16100-2Z, SKF 6300-Z, SKF E2.6200-2Z, SKF 6200-Z, SKF 6300, SKF 6001-RSH, SKF 6001-RSL, SKF 61801, SKF 6001, SKF 6001-2Z, SKF E2.6001-2Z, SKF 6201, SKF 6201-RSL, SKF 16101-2Z, SKF 6201-RSH, SKF 6201-2Z, SKF 6201-Z
Vòng bi SKF 6001-Z, SKF 61901, SKF 61901-2RS1, SKF 6301-2RSH, SKF 6301-2RSL, SKF 16101, SKF E2.6001-2RSH, SKF 6201-2RSL, SKF 6201-2RSH, SKF 61801-2Z, SKF 6301-2Z, SKF 6301-Z, SKF 63001-2RS1, SKF 61801-2RS1, SKF 6301-RSH, SKF 6301-RSL, SKF 6001-2RSL, SKF 6001-2RSH, SKF 16101-2RS1, SKF 62301-2RS1
Vòng bi SKF E2.6301-2Z, SKF 61901-2Z, SKF E2.6201-2RSH, SKF 6301, SKF E2.6301-2RSH, SKF 62201-2RS1, SKF E2.6201-2Z, SKF RLS 4-2Z, SKF RLS 4, SKF RLS 4-2RS1, SKF 6002-Z, SKF 16002, SKF 6202-2RSH, SKF 6202-2RSL, SKF 61902-2Z, SKF 6302-Z, SKF 61802, SKF 6002, SKF E2.6002-2Z, SKF 61902-2RS1
Vòng bi SKF E2.6202-2Z, SKF 6302-2RSH, SKF 6302-2RSL, SKF 16002-Z, SKF 6002-2RSH, SKF 6002-2RSL, SKF 62302-2RS1, SKF 6202, SKF 6302-RSH, SKF 6302-RSL, SKF E2.6202-2RSH, SKF E2.6002-2RSH, SKF 62202-2RS1, SKF E2.6302-2RSH, SKF 61902, SKF 61802-2RS1, SKF E2.6302-2Z, SKF 63002-2RS1, SKF 61902-2RZ, SKF 6002-RSL
Vòng bi SKF 6002-RSH, SKF 6202-2Z, SKF 6002-2Z, SKF 16002-2Z, SKF 6202-RSL, SKF 61802-2Z, SKF 6202-RSH, SKF 6202-Z, SKF 6302, SKF 6302-2Z, SKF RLS 5-2RS1, SKF RLS 5, SKF RMS 5, SKF RLS 5-2Z, SKF 62203-2RS1, SKF 16003, SKF 61903-2Z, SKF 61803-2RZ, SKF 61903-2RS1, SKF 61803
Vòng bi SKF E2.6203-2RSH, SKF 6203-2RSL, SKF 6203-2RSH, SKF 6003, SKF 6003-2Z, SKF 61803-2RS1, SKF 63003-2RS1, SKF 6003-2RSH, SKF 6003-2RSL, SKF 6203, SKF E2.6203-2Z, SKF 61903-2RZ, SKF 6403, SKF E2.6303-2Z, SKF 6303-2Z, SKF 6303-RSL, SKF 6303-RSH, SKF 6203-2Z, SKF 6003-Z, SKF 6303-Z
Vòng bi SKF 61903, SKF 6203-Z, SKF 6003-RSH, SKF 6003-RSL, SKF 16003-2Z, SKF 6203-RSH, SKF 6203-RSL, SKF 61803-2Z, SKF E2.6303-2RSH, SKF 6303-2RSH, SKF 6303-2RSL, SKF 62303-2RS1, SKF 6203 ETN9, SKF 6303, SKF E2.6003-2RSH, SKF E2.6003-2Z, SKF RLS 6-2RS1, SKF RLS 6, SKF RMS 6, SKF RLS 6-2Z
Vòng bi SKF 6004-2Z, SKF 6004-Z, SKF 6304-RSH, SKF 16004, SKF E2.6004-2Z, SKF E2.6204-2RSH, SKF 6304-Z, SKF 61804, SKF 6004, SKF 6204, SKF 62204-2RS1, SKF 6204 ETN9, SKF 6204-Z, SKF 6404, SKF 61804-2RS1, SKF 6304-2Z, SKF 6204-RSL, SKF 6204-RSH, SKF 6204-2RSH, SKF 6204-2RSL.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi SKF, vòng bi cầu cỡ trung bình nhỏ Rating: 5 Reviewed By: Unknown