­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Wednesday, October 5, 2016

Vòng bi tiếp xúc góc 2 dãy 32xx ATN9, 33xx ATN9

Vòng bi tiếp xúc góc 2 dãy SKF là các loại vòng bi thường có đầu số 3 ví dụ như vòng bi 3206A, 3306A v.v. Chúng được hình thành trên các cơ sở của vòng bi tiếp xúc góc 1 dãy bi cũng với mục đích tăng khả năng chịu tải của cả vòng bi. Tuy nhiên loại vòng bi này thường ít xuất hiện hơn trong các bảng tra vòng bi do chúng chỉ được sử dụng tại các vị trí cần tăng cường khả năng chịu tải. Dưới đây trang web đại lý vòng bi tốt xin được giới thiệu bảng tra vòng bi tiếp xúc góc 2 dãy, kèm theo là các thông số kích thước của vòng bi tiếp xúc góc 2 dãy.
E2.3207 A-2Z, SKF 3307 A-2ZTN9/MT33, SKF 3207 A, SKF 3207 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3307 DJ1, SKF 3307 A-2Z, SKF 3307 A-2RS1, SKF 3308 DNRCBM, SKF 3308 A-2RS1, SKF 3308 A, SKF 3308 A-2Z, SKF 3208 A-2ZTN9/MT33, SKF E2.3208 A-2Z, SKF 3208 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3208 ATN9, SKF 3308 ATN9, SKF 3208 A-2RS1, SKF 3308 DMA, SKF 3208 A, SKF 3208 A-2Z
Vòng bi tiếp xúc góc 2 dãy
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Speed ratings Designation Details
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF 3200 A-2Z, SKF 3201 A-2RS1, SKF 3201 ATN9, SKF 3201 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3201 A-2ZTN9/MT33 3200 ATN9 Xem chi tiết
3200 A-2Ztn9/mt33 Xem chi tiết
3200 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
3200 A-2RS1 Xem chi tiết
3200 A-2Z Xem chi tiết
3201 A-2RS1 Xem chi tiết
3201 ATN9 Xem chi tiết
3201 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
3201 A-2Ztn9/mt33 Xem chi tiết
3201 A-2Z Xem chi tiết
3202 ATN9 Xem chi tiết
3302 A-2RS1 Xem chi tiết
3202 A-2Ztn9/mt33 Xem chi tiết
3202 A-2RS1 Xem chi tiết
3302 A-2Z Xem chi tiết
3302 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
3202 A-2Z Xem chi tiết
3202 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
3302 ATN9 Xem chi tiết
3302 A-2Ztn9/mt33 Xem chi tiết
SKF 3203 ATN9, SKF 3303 ATN9, SKF 3303 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3203 A-2RS1, SKF 3203 A-2ZTN9/MT33, SKF 3204 A-2RS1 3303 A-2Ztn9/mt33 Xem chi tiết
3203 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
3203 A-2Z Xem chi tiết
3303 A-2Z Xem chi tiết
3303 A-2RS1 Xem chi tiết
3203 ATN9 Xem chi tiết
3303 ATN9 Xem chi tiết
3303 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
3203 A-2RS1 Xem chi tiết
3203 A-2Ztn9/mt33 Xem chi tiết
3204 A-2RS1 Xem chi tiết
E2.3204 A-2Z Xem chi tiết
3304 A-2Ztn9/mt33 Xem chi tiết
E2.3304 A-2Z Xem chi tiết
3304 A Xem chi tiết
3204 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
3304 A-2RS1 Xem chi tiết
3204 A-2Ztn9/mt33 Xem chi tiết
3204 ATN9 Xem chi tiết
3204 A-2Z Xem chi tiết
SKF 3305 A-2RS1, SKF E2.3205 A-2Z, SKF 3205 A-2Z, SKF 3205 ATN9, SKF 3305 A-2RS1TN9/MT33 3304 ATN9 Xem chi tiết
3304 A-2Z Xem chi tiết
3304 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
3204 A Xem chi tiết
3205 A Xem chi tiết
3305 A-2Ztn9/mt33 Xem chi tiết
3305 A-2RS1 Xem chi tiết
E2.3205 A-2Z Xem chi tiết
3205 A-2Z Xem chi tiết
3205 ATN9 Xem chi tiết
3305 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
3305 A Xem chi tiết
3305 A-2Z Xem chi tiết
3205 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
3205 A-2RS1 Xem chi tiết
E2.3305 A-2Z Xem chi tiết
3205 A-2Ztn9/mt33 Xem chi tiết
3305 ATN9 Xem chi tiết
3206 A Xem chi tiết
3206 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
SKF 3206 A-2ZTN9/MT33, SKF E2.3206 A-2Z, SKF 3306 A, SKF 3306 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3306 A-2Z, SKF 3306 ATN9 3306 A-2Ztn9/mt33 Xem chi tiết
E2.3306 A-2Z Xem chi tiết
3306 A-2RS1 Xem chi tiết
3206 A-2Z Xem chi tiết
3206 A-2Ztn9/mt33 Xem chi tiết
E2.3206 A-2Z Xem chi tiết
3306 A Xem chi tiết
3306 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
3306 A-2Z Xem chi tiết
3306 ATN9 Xem chi tiết
3206 ATN9 Xem chi tiết
3206 A-2RS1 Xem chi tiết
E2.3307 A-2Z Xem chi tiết
3307 A Xem chi tiết
3207 A-2Z Xem chi tiết
3307 ATN9 Xem chi tiết
3207 ATN9 Xem chi tiết
3307 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
3207 A-2Ztn9/mt33 Xem chi tiết
3207 A-2RS1 Xem chi tiết
SKF 3307 A-2RS1, SKF 3308 DNRCBM, SKF 3308 A-2RS1, SKF 3308 A, SKF 3308 A-2Z, SKF 3208 A-2ZTN9/MT33 E2.3207 A-2Z Xem chi tiết
3307 A-2Ztn9/mt33 Xem chi tiết
3207 A Xem chi tiết
3207 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
3307 DJ1 Xem chi tiết
3307 A-2Z Xem chi tiết
3307 A-2RS1 Xem chi tiết
3308 DNRCBM Xem chi tiết
3308 A-2RS1 Xem chi tiết
3308 A Xem chi tiết
3308 A-2Z Xem chi tiết
3208 A-2Ztn9/mt33 Xem chi tiết
E2.3208 A-2Z Xem chi tiết
3208 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
3208 ATN9 Xem chi tiết
3308 ATN9 Xem chi tiết
3208 A-2RS1 Xem chi tiết
3308 DMA Xem chi tiết
3208 A Xem chi tiết
3208 A-2Z Xem chi tiết
SKF 3209 A-2Z, SKF 3309 ATN9, SKF 3309 DNRCBM, SKF 3209 A, SKF 3209 A-2ZTN9/MT33, SKF 3309 A E2.3308 A-2Z Xem chi tiết
3308 DTN9 Xem chi tiết
3308 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
3308 A-2ZTtn9/mt33 Xem chi tiết
3309 DMA Xem chi tiết
3309 A-2RS1 Xem chi tiết
3209 A-2Z Xem chi tiết
3309 ATN9 Xem chi tiết
3309 DNRCBM Xem chi tiết
3209 A Xem chi tiết
3209 A-2Ztn9/mt33 Xem chi tiết
3309 A Xem chi tiết
3209 ATN9 Xem chi tiết
3309 A-2Z Xem chi tiết
E2.3309 A-2Z Xem chi tiết
3209 A-2RS1 Xem chi tiết
3209 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
E2.3209 A-2Z Xem chi tiết
3210 A-2Ztn9/mt33 Xem chi tiết
3310 ATN9 Xem chi tiết
SKF 3310 DMA, SKF 3310 A-2Z, SKF 3210 A-2Z, SKF 3310 DNRCBM, SKF E2.3310 A-2Z, SKF 3310 A 3210 A-2RS1 Xem chi tiết
E2.3210 A-2Z Xem chi tiết
3210 A Xem chi tiết
3310 A-2RS1 Xem chi tiết
3210 ATN9 Xem chi tiết
3210 A-2RS1tn9/mt33 Xem chi tiết
3310 DMA Xem chi tiết
3310 A-2Z Xem chi tiết
3210 A-2Z Xem chi tiết
3310 DNRCBM Xem chi tiết
E2.3310 A-2Z Xem chi tiết
3310 A Xem chi tiết
3311 A-2RS1 Xem chi tiết
3211 A-2Z Xem chi tiết
3311 ATN9 Xem chi tiết
3211 A Xem chi tiết
3311 DNRCBM Xem chi tiết
3211 A-2RS1 Xem chi tiết
E2.3211 A-2Z Xem chi tiết
3311 A-2Z Xem chi tiết
SKF 3212 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3212 ATN9, SKF 3312 A, SKF 3212 A-2Z, SKF 3212 A, SKF E2.3212 A-2Z 3311 A Xem chi tiết
3311 DMA Xem chi tiết
3211 ATN9 Xem chi tiết
E2.3311 A-2Z Xem chi tiết
3212 A-2RS1 Xem chi tiết
3312 A-2Z Xem chi tiết
E2.3312 A-2Z Xem chi tiết
3212 a-2rs1tn9/mt33 Xem chi tiết
3212 ATN9 Xem chi tiết
3312 A Xem chi tiết
3212 A-2Z Xem chi tiết
3212 A Xem chi tiết
E2.3212 A-2Z Xem chi tiết
3213 A-2Z Xem chi tiết
3313 A Xem chi tiết
3313 A-2Z Xem chi tiết
3313 DNRCBM Xem chi tiết
3213 A Xem chi tiết
3213 A-2RS1 Xem chi tiết
3214 A-2Z Xem chi tiết
SKF 3315 A, SKF 3216 A, SKF 3316 A, SKF 3217 A, SKF 3317 A, SKF 3318 DMA, SKF 3218 A, SKF 3318 A, SKF 3219 A 3314 A-2Z Xem chi tiết
3314 A Xem chi tiết
3214 A Xem chi tiết
3215 A Xem chi tiết
3215 A-2Z Xem chi tiết
3315 A-2Z Xem chi tiết
3315 A Xem chi tiết
3216 A Xem chi tiết
3316 A Xem chi tiết
3217 A Xem chi tiết
3317 A Xem chi tiết
3318 DMA Xem chi tiết
3218 A Xem chi tiết
3318 A Xem chi tiết
3219 A Xem chi tiết
3319 A Xem chi tiết
3220 A Xem chi tiết
3320 A Xem chi tiết
3222 A Xem chi tiết
3322 A Xem chi tiết
SKF 305262 D, SKF 305338 D, SKF 305263 D, SKF 305263 DA, SKF 305393, SKF 305428 D, SKF 305272 D 305256 D Xem chi tiết
305283 DA Xem chi tiết
305283 D Xem chi tiết
305286 D Xem chi tiết
305183 Xem chi tiết
305180 Xem chi tiết
305288 DA Xem chi tiết
305262 D Xem chi tiết
305338 D Xem chi tiết
305263 D Xem chi tiết
305263 DA Xem chi tiết
305393 Xem chi tiết
305428 D Xem chi tiết
305272 D Xem chi tiết
305272 DA Chi tiết
305272 DB Xem chi tiết
305264 D Xem chi tiết
305270 D Xem chi tiết
305269 D Xem chi tiết
Trong các bảng tra trên trang web dai ly vong bi đã bổ xung thêm cột xem chi tiết. Các bạn xem giá vòng bi từng loại, các báo giá vòng bi này trang web sẽ cố gắng được cập nhật liên tục để các bạn có thể tham khảo giá vòng bi mới nhất.
Ứng dụng của vòng bi cầu 2 dãy, bạc đạn cầu 2 dãy được dùng cho các vị trí máy móc cần tăng cường khả năng chịu tải. Do vậy chúng có thể thay thế cho loại vòng bi cầu 1 dãy có tốc độ làm việc cao hoặc trung bình, tùy theo giới hạn tốc độ cho phép trên bảng tra vòng bi.
Kích thước vòng bi SKF loại vòng bi tiếp xúc góc 2 dãy. Ký hiệu vòng bi tiếp xúc góc 2 dãy thường bắt đầu bằng số 3 ví dụ: 3200 ATN9, 3300 ATN9, 3204 ATN9, 3304 ATN9.
Danh mục, thông số , ký hiệu vòng bi SKF 3200 ATN9, SKF 3200 A-2ZTN9/MT33, SKF 3200 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3200 A-2RS1, SKF 3200 A-2Z, SKF 3201 A-2RS1, SKF 3201 ATN9, SKF 3201 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3201 A-2ZTN9/MT33, SKF 3201 A-2Z, SKF 3202 ATN9, SKF 3302 A-2RS1, SKF 3202 A-2ZTN9/MT33, SKF 3202 A-2RS1, SKF 3302 A-2Z, SKF 3302 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3202 A-2Z, SKF 3202 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3302 ATN9, SKF 3302 A-2ZTN9/MT33
Vòng bi SKF 3303 A-2ZTN9/MT33, SKF 3203 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3203 A-2Z, SKF 3303 A-2Z, SKF 3303 A-2RS1, SKF 3203 ATN9, SKF 3303 ATN9, SKF 3303 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3203 A-2RS1, SKF 3203 A-2ZTN9/MT33, SKF 3204 A-2RS1, SKF E2.3204 A-2Z, SKF 3304 A-2ZTN9/MT33, SKF E2.3304 A-2Z, SKF 3304 A, SKF 3204 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3304 A-2RS1, SKF 3204 A-2ZTN9/MT33, SKF 3204 ATN9, SKF 3204 A-2Z
Vòng bi SKF 3304 ATN9, SKF 3304 A-2Z, SKF 3304 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3204 A, SKF 3205 A, SKF 3305 A-2ZTN9/MT33, SKF 3305 A-2RS1, SKF E2.3205 A-2Z, SKF 3205 A-2Z, SKF 3205 ATN9, SKF 3305 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3305 A, SKF 3305 A-2Z, SKF 3205 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3205 A-2RS1, SKF E2.3305 A-2Z, SKF 3205 A-2ZTN9/MT33, SKF 3305 ATN9, SKF 3206 A, SKF 3206 A-2RS1TN9/MT33
Vòng bi SKF 3306 A-2ZTN9/MT33, SKF E2.3306 A-2Z, SKF 3306 A-2RS1, SKF 3206 A-2Z, SKF 3206 A-2ZTN9/MT33, SKF E2.3206 A-2Z, SKF 3306 A, SKF 3306 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3306 A-2Z, SKF 3306 ATN9, SKF 3206 ATN9, SKF 3206 A-2RS1, SKF E2.3307 A-2Z, SKF 3307 A, SKF 3207 A-2Z, SKF 3307 ATN9, SKF 3207 ATN9, SKF 3307 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3207 A-2ZTN9/MT33, SKF 3207 A-2RS1
Vòng bi SKF E2.3207 A-2Z, SKF 3307 A-2ZTN9/MT33, SKF 3207 A, SKF 3207 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3307 DJ1, SKF 3307 A-2Z, SKF 3307 A-2RS1, SKF 3308 DNRCBM, SKF 3308 A-2RS1, SKF 3308 A, SKF 3308 A-2Z, SKF 3208 A-2ZTN9/MT33, SKF E2.3208 A-2Z, SKF 3208 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3208 ATN9, SKF 3308 ATN9, SKF 3208 A-2RS1, SKF 3308 DMA, SKF 3208 A, SKF 3208 A-2Z
Vòng bi SKF E2.3308 A-2Z, SKF 3308 DTN9, SKF 3308 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3308 A-2ZTN9/MT33, SKF 3309 DMA, SKF 3309 A-2RS1, SKF 3209 A-2Z, SKF 3309 ATN9, SKF 3309 DNRCBM, SKF 3209 A, SKF 3209 A-2ZTN9/MT33, SKF 3309 A, SKF 3209 ATN9, SKF 3309 A-2Z, SKF E2.3309 A-2Z, SKF 3209 A-2RS1, SKF 3209 A-2RS1TN9/MT33, SKF E2.3209 A-2Z, SKF 3210 A-2ZTN9/MT33, SKF 3310 ATN9
Vòng bi SKF 3210 A-2RS1, SKF E2.3210 A-2Z, SKF 3210 A, SKF 3310 A-2RS1, SKF 3210 ATN9, SKF 3210 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3310 DMA, SKF 3310 A-2Z, SKF 3210 A-2Z, SKF 3310 DNRCBM, SKF E2.3310 A-2Z, SKF 3310 A, SKF 3311 A-2RS1, SKF 3211 A-2Z, SKF 3311 ATN9, SKF 3211 A, SKF 3311 DNRCBM, SKF 3211 A-2RS1, SKF E2.3211 A-2Z, SKF 3311 A-2Z
Vòng bi SKF 3311 A, SKF 3311 DMA, SKF 3211 ATN9, SKF E2.3311 A-2Z, SKF 3212 A-2RS1, SKF 3312 A-2Z, SKF E2.3312 A-2Z, SKF 3212 A-2RS1TN9/MT33, SKF 3212 ATN9, SKF 3312 A, SKF 3212 A-2Z, SKF 3212 A, SKF E2.3212 A-2Z, SKF 3213 A-2Z, SKF 3313 A, SKF 3313 A-2Z, SKF 3313 DNRCBM, SKF 3213 A, SKF 3213 A-2RS1, SKF 3214 A-2Z
Vòng bi SKF 3314 A-2Z, SKF 3314 A, SKF 3214 A, SKF 3215 A, SKF 3215 A-2Z, SKF 3315 A-2Z, SKF 3315 A, SKF 3216 A, SKF 3316 A, SKF 3217 A, SKF 3317 A, SKF 3318 DMA, SKF 3218 A, SKF 3318 A, SKF 3219 A, SKF 3319 A, SKF 3220 A, SKF 3320 A, SKF 3222 A, SKF 3322 A
Vòng bi SKF 305256 D, SKF 305283 DA, SKF 305283 D, SKF 305286 D, SKF 305183;305180;"305288 DA, SKF 305262 D, SKF 305338 D, SKF 305263 D, SKF 305263 DA, SKF 305393;"305428 D, SKF 305272 D, SKF 305272 DA, SKF 305272 DB, SKF 305264 D, SKF 305270 D, SKF 305269 D.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi tiếp xúc góc 2 dãy 32xx ATN9, 33xx ATN9 Rating: 5 Reviewed By: Unknown