­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Thursday, October 6, 2016

Vòng bi kim KxxTN, KxxZW

Vòng bi tiếp theo trang web đại lý vòng bi sẽ giới thiệu trong bài viết hôm nay là loại vòng bi kim, bạc đạn kim của SKF. Vòng bi kim của SKF có 2 loại đó là vòng bi kim với vòng cách, loại này thường có ký hiệu dạng KxxTN ví dụ K12x15x13TN, K14x20x12, và loại vòng bi kim có vòng cách và ca ngoài. Trước hết chúng ta cùng tham khảo bảng tra vòng bi kim chỉ có vòng cách, trong đó bao gồm các thông số kích thước vòng bi, đường kính trong vòng bi, đường kính ngoài vòng bi, chiều rộng vòng bi và bảng tham khảo giá vòng bi kim. Phần tiếp theo mời các bạn cùng tìm hiểu về các ưu điểm và ứng dụng của vòng bi kim.
Vòng bi kim SKF K 18x24x12, SKF K 18x24x13, SKF K 18x22x13, SKF K 18x22x10, SKF K 19x23x17
Vòng bi kim
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Speed ratings Designation Details
dynamic static Reference speed Limiting speed Thiết kế / ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
Fw Ew U C C0 Pu
mm kN kN r/min
SKF K 5x8x10 TN, SKF K 6x9x10 TN, SKF K 6x9x8 TN, SKF K 6x10x13 TN, SKF K 7x9x7 TN, SKF K 7x10x8 TN K 3x5x7 TN Chi tiết
K 3x5x9 TN Chi tiết
K 3x6x7 TN Chi tiết
K 4x7x10 TN Chi tiết
K 4x7x7 TN Chi tiết
K 5x8x8 TN Chi tiết
K 5x8x10 TN Chi tiết
K 6x9x10 TN Chi tiết
K 6x9x8 TN Chi tiết
K 6x10x13 TN Chi tiết
K 7x9x7 TN Chi tiết
K 7x10x8 TN Chi tiết
K 7x10x10 TN Chi tiết
K 8x11x8 TN Chi tiết
K 8x11x10 TN Chi tiết
K 8x12x10 TN Chi tiết
K 8x11x13 TN Chi tiết
K 9x12x13 TN Chi tiết
K 9x12x10 TN Chi tiết
K 10x14x13 TN Chi tiết
SKF K 12x16x13 TN, SKF K 12x17x13 TN, SKF K 12x18x12 TN, SKF K 12x15x13 TN, SKF K 12x15x10 TN K 10x16x12 TN Chi tiết
K 10x14x10 TN Chi tiết
K 10x13x13 TN Chi tiết
K 10x13x16 TN Chi tiết
K 10x13x10 TN Chi tiết
K 12x16x13 TN Chi tiết
K 12x17x13 TN Chi tiết
K 12x18x12 TN Chi tiết
K 12x15x13 TN Chi tiết
K 12x15x10 TN Chi tiết
K 14x18x17 Chi tiết
K 14x18x10 Chi tiết
K 14x18x13 Chi tiết
K 14x20x12 Chi tiết
K 14x18x15 TN Chi tiết
K 15x19x10 Chi tiết
K 15x19x13 Chi tiết
K 15x19x17 Chi tiết
K 15x21x21 Chi tiết
K 15x21x15 Chi tiết
SKF K 16x22x12, SKF K 16x22x16, SKF K 16x24x20, SKF K 17x21x17, SKF K 17x21x10, SKF K 17x21x13 K 15x18x17 TN Chi tiết
K 15x20x13 Chi tiết
K 16x20x10 Chi tiết
K 16x20x13 Chi tiết
K 16x22x20 Chi tiết
K 16x20x17 Chi tiết
K 16x22x12 Chi tiết
K 16x22x16 Chi tiết
K 16x24x20 Chi tiết
K 17x21x17 Chi tiết
K 17x21x10 Chi tiết
K 17x21x13 Chi tiết
K 18x22x17 Chi tiết
K 18x25x22 Chi tiết
K 18x24x20 Chi tiết
K 18x24x12 Chi tiết
K 18x24x13 Chi tiết
K 18x22x13 Chi tiết
K 18x22x10 Chi tiết
K 19x23x17 Chi tiết
SKF K 20x26x20, SKF K 20x28x16, SKF K 20x28x20, SKF K 20x26x12, SKF K 20x26x13, SKF K 20x26x17, SKF K 20x28x25 K 19x23x13 Chi tiết
K 20x30x30 Chi tiết
K 20x24x17 Chi tiết
K 20x24x13 Chi tiết
K 20x24x10 Chi tiết
K 20x26x20 Chi tiết
K 20x28x16 Chi tiết
K 20x28x20 Chi tiết
K 20x26x12 Chi tiết
K 20x26x13 Chi tiết
K 20x26x17 Chi tiết
K 20x28x25 Chi tiết
K 21x25x13 Chi tiết
K 22x28x17 Chi tiết
K 22x30x15 TN Chi tiết
K 22x32x24 Chi tiết
K 22x29x16 Chi tiết
K 22x26x10 Chi tiết
K 22x26x13 Chi tiết
K 22x26x17 Chi tiết
SKF K 25x31x21, SKF K 25x31x17, SKF K 25x30x26 ZW, SKF K 25x32x16, SKF K 25x29x17, SKF K 25x29x13 K 23x35x16 TN Chi tiết
K 24x30x17 Chi tiết
K 24x30x31 ZW Chi tiết
K 24x28x17 Chi tiết
K 24x28x13 Chi tiết
K 24x28x10 Chi tiết
K 25x31x21 Chi tiết
K 25x31x17 Chi tiết
K 25x30x26 ZW Chi tiết
K 25x32x16 Chi tiết
K 25x29x17 Chi tiết
K 25x29x13 Chi tiết
K 25x29x10 Chi tiết
K 25x33x24 Chi tiết
K 25x33x20 Chi tiết
K 25x35x30 Chi tiết
K 25x30x20 Chi tiết
K 25x30x17 Chi tiết
K 26x30x22 ZW Chi tiết
K 26x30x13 Chi tiết
SKF K 28x33x17, SKF K 30x34x13, SKF K 30x35x17, SKF K 30x35x13, SKF K 30x35x27, SKF K 30x40x18 K 26x30x17 Chi tiết
K 28x40x25 Chi tiết
K 28x35x16 Chi tiết
K 28x35x18 Chi tiết
K 28x34x17 Chi tiết
K 28x33x13 Chi tiết
K 28x33x17 Chi tiết
K 30x34x13 Chi tiết
K 30x35x17 Chi tiết
K 30x35x13 Chi tiết
K 30x35x27 Chi tiết
K 30x40x18 Chi tiết
K 30x40x30 Chi tiết
K 30x37x18 Chi tiết
K 30x37x16 Chi tiết
K 32x40x42zwtn Chi tiết
K 32x40x25 Chi tiết
K 32x39x16 Chi tiết
K 32x39x18 Chi tiết
K 32x46x32 Chi tiết
SKF K 35x42x20, SKF K 35x42x18, SKF K 35x42x30, SKF K 35x45x20, SKF K 35x40x13, SKF K 35x40x17 K 32x38x20 Chi tiết
K 32x37x13 Chi tiết
K 32x37x17 Chi tiết
K 32x37x27 Chi tiết
K 35x40x27 TN Chi tiết
K 35x42x16 Chi tiết
K 35x42x20 Chi tiết
K 35x42x18 Chi tiết
K 35x42x30 Chi tiết
K 35x45x20 Chi tiết
K 35x40x13 Chi tiết
K 35x40x17 Chi tiết
K 35x45x30 Chi tiết
K 35x40x25 Chi tiết
K 37x42x17 Chi tiết
K 38x43x17 Chi tiết
K 38x46x20 Chi tiết
K 38x43x27 Chi tiết
K 38x46x32 Chi tiết
K 39x44x26 ZW Chi tiết
SKF K 42x47x17, SKF K 42x47x13, SKF K 42x50x20, SKF K 42x47x30 ZW, SKF K 43x48x27, SKF K 43x48x17 K 40x45x27 Chi tiết
K 40x45x17 Chi tiết
K 40x45x13 Chi tiết
K 40x47x20 Chi tiết
K 40x48x20 Chi tiết
K 40x47x18 Chi tiết
K 42x47x17 Chi tiết
K 42x47x13 Chi tiết
K 42x50x20 Chi tiết
K 42x47x30 ZW Chi tiết
K 43x48x27 Chi tiết
K 43x48x17 Chi tiết
K 45x53x28 Chi tiết
K 45x53x20 Chi tiết
K 45x53x21 Chi tiết
K 45x59x32 Chi tiết
K 45x50x27 Chi tiết
K 45x52x18 Chi tiết
K 45x50x17 Chi tiết
K 45x59x18 TN Chi tiết
SKF K 50x55x20, SKF K 50x55x17, SKF K 50x57x18, SKF K 50x55x30, SKF K 52x57x12, SKF K 55x60x27, SKF K 55x63x32 K 47x52x17 Chi tiết
K 47x52x27 Chi tiết
K 50x55x13.5 Chi tiết
K 50x58x25 Chi tiết
K 50x58x20 Chi tiết
K 50x55x20 Chi tiết
K 50x55x17 Chi tiết
K 50x57x18 Chi tiết
K 50x55x30 Chi tiết
K 52x57x12 Chi tiết
K 55x60x27 Chi tiết
K 55x63x32 Chi tiết
K 55x62x18 Chi tiết
K 55x60x30 Chi tiết
K 55x60x20 Chi tiết
K 55x63x25 Chi tiết
K 55x63x20 Chi tiết
K 58x65x18 Chi tiết
K 58x65x36 ZW Chi tiết
K 60x68x30 ZW Chi tiết
SKF K 60x68x20, SKF K 60x66x40 ZW, SKF K 60x68x23, SKF K 62x70x40 ZW, SKF K 64x70x16, SKF K 65x70x30 K 60x75x42 Chi tiết
K 60x65x20 Chi tiết
K 60x65x30 Chi tiết
K 60x66x33 ZW Chi tiết
K 60x68x25 Chi tiết
K 60x68x20 Chi tiết
K 60x66x40 ZW Chi tiết
K 60x68x23 Chi tiết
K 62x70x40 ZW Chi tiết
K 64x70x16 Chi tiết
K 65x70x30 Chi tiết
K 65x73x30 Chi tiết
K 65x73x23 Chi tiết
K 65x70x20 Chi tiết
K 68x74x30 Chi tiết
K 68x74x20 Chi tiết
K 68x74x35 ZW Chi tiết
K 70x76x20 Chi tiết
K 70x76x30 Chi tiết
K 70x78x30 Chi tiết
SKF K 75x81x30, SKF K 75x83x35 ZW, SKF K 75x83x23, SKF K 80x88x40 ZW, SKF K 80x86x20, SKF K 80x88x30 K 72x80x20 Chi tiết
K 73x79x20 Chi tiết
K 75x83x30 Chi tiết
K 75x83x40 ZW Chi tiết
K 75x81x20 Chi tiết
K 75x81x30 Chi tiết
K 75x83x35 ZW Chi tiết
K 75x83x23 Chi tiết
K 80x88x40 ZW Chi tiết
K 80x86x20 Chi tiết
K 80x88x30 Chi tiết
K 80x88x46 ZW Chi tiết
K 85x92x20 Chi tiết
K 90x98x27 Chi tiết
K 90x98x30 Chi tiết
K 90x97x20 Chi tiết
K 95x103x40zw Chi tiết
K 95x103x30 Chi tiết
K 100x107x21 Chi tiết
K 100x108x27 Chi tiết
SKF K 120x127x24, SKF K 125x133x35, SKF K 130x137x24, SKF K 135x143x35, SKF K 145x153x26, SKF K 150x160x46 K 100x108x30 Chi tiết
K 105x112x21 Chi tiết
K 110x117x24 Chi tiết
K 110x118x30 Chi tiết
K 115x123x27 Chi tiết
K 120x127x24 Chi tiết
K 125x133x35 Chi tiết
K 130x137x24 Chi tiết
K 135x143x35 Chi tiết
K 145x153x26 Chi tiết
K 150x160x46 Chi tiết
K 155x163x26 Chi tiết
K 160x170x46 Chi tiết
K 165x173x26 Chi tiết
K 175x183x32 Chi tiết
K 185x195x37 Chi tiết
K 195x205x37 Chi tiết
K 210x220x42 Chi tiết
K 220x230x42 Chi tiết
K 240x250x42 Chi tiết
K 265x280x50 Chi tiết
Trên đây là bảng tra vòng bi kim và các thông số của vòng bi kim của trang web đại lý vòng bi. Các bạn có thể nhấn vào mục chi tiết để tham khảo giá vòng bi kim theo các mã hiệu vòng bi cụ thể.
Các ưu điểm của vòng bi kim có vòng cách đó là chúng có các đặc tính giống như vòng bi con lăn, đó là khả năng chịu tải trọng hướng kính rất tốt. Ưu điểm tiếp theo của vòng bi kim đặc biệt là loại vòng bi kim chỉ có vòng cách, nên tăng khả năng tiết kiệm không gian do chúng không có ca trong và ca ngoài, chúng làm việc trực tiếp trên gối đỡ và trục, do vậy có thể sử dụng một không gian rất nhỏ để làm gối đỡ. Tuy nhiên vòng bi kim chỉ sử dụng cho các kích thước trục nhỏ và trung bình. Để sử dụng các vòng bi lớn hơn, bạn cần tham khảo thêm các loại vòng bi khác trong các bài viết của trang web dai ly vong bi để lựa chọn loại vòng bi phù hợp.
Danh mục các loại vòng bi SKF K 3x5x7 TN, SKF K 3x5x9 TN, SKF K 3x6x7 TN, SKF K 4x7x10 TN, SKF K 4x7x7 TN, SKF K 5x8x8 TN, SKF K 5x8x10 TN, SKF K 6x9x10 TN, SKF K 6x9x8 TN, SKF K 6x10x13 TN, SKF K 7x9x7 TN, SKF K 7x10x8 TN, SKF K 7x10x10 TN, SKF K 8x11x8 TN, SKF K 8x11x10 TN, SKF K 8x12x10 TN, SKF K 8x11x13 TN, SKF K 9x12x13 TN, SKF K 9x12x10 TN, SKF K 10x14x13 TN
Vòng bi SKF K 10x16x12 TN, SKF K 10x14x10 TN, SKF K 10x13x13 TN, SKF K 10x13x16 TN, SKF K 10x13x10 TN, SKF K 12x16x13 TN, SKF K 12x17x13 TN, SKF K 12x18x12 TN, SKF K 12x15x13 TN, SKF K 12x15x10 TN, SKF K 14x18x17, SKF K 14x18x10, SKF K 14x18x13, SKF K 14x20x12, SKF K 14x18x15 TN, SKF K 15x19x10, SKF K 15x19x13, SKF K 15x19x17, SKF K 15x21x21, SKF K 15x21x15
Vòng bi SKF K 15x18x17 TN, SKF K 15x20x13, SKF K 16x20x10, SKF K 16x20x13, SKF K 16x22x20, SKF K 16x20x17, SKF K 16x22x12, SKF K 16x22x16, SKF K 16x24x20, SKF K 17x21x17, SKF K 17x21x10, SKF K 17x21x13, SKF K 18x22x17, SKF K 18x25x22, SKF K 18x24x20, SKF K 18x24x12, SKF K 18x24x13, SKF K 18x22x13, SKF K 18x22x10, SKF K 19x23x17
Vòng bi SKF K 19x23x13, SKF K 20x30x30, SKF K 20x24x17, SKF K 20x24x13, SKF K 20x24x10, SKF K 20x26x20, SKF K 20x28x16, SKF K 20x28x20, SKF K 20x26x12, SKF K 20x26x13, SKF K 20x26x17, SKF K 20x28x25, SKF K 21x25x13, SKF K 22x28x17, SKF K 22x30x15 TN, SKF K 22x32x24, SKF K 22x29x16, SKF K 22x26x10, SKF K 22x26x13, SKF K 22x26x17
Vòng bi SKF K 23x35x16 TN, SKF K 24x30x17, SKF K 24x30x31 ZW, SKF K 24x28x17, SKF K 24x28x13, SKF K 24x28x10, SKF K 25x31x21, SKF K 25x31x17, SKF K 25x30x26 ZW, SKF K 25x32x16, SKF K 25x29x17, SKF K 25x29x13, SKF K 25x29x10, SKF K 25x33x24, SKF K 25x33x20, SKF K 25x35x30, SKF K 25x30x20, SKF K 25x30x17, SKF K 26x30x22 ZW, SKF K 26x30x13
Vòng bi SKF K 26x30x17, SKF K 28x40x25, SKF K 28x35x16, SKF K 28x35x18, SKF K 28x34x17, SKF K 28x33x13, SKF K 28x33x17, SKF K 30x34x13, SKF K 30x35x17, SKF K 30x35x13, SKF K 30x35x27, SKF K 30x40x18, SKF K 30x40x30, SKF K 30x37x18, SKF K 30x37x16, SKF K 32x40x42 ZWTN, SKF K 32x40x25, SKF K 32x39x16, SKF K 32x39x18, SKF K 32x46x32
Vòng bi SKF K 32x38x20, SKF K 32x37x13, SKF K 32x37x17, SKF K 32x37x27, SKF K 35x40x27 TN, SKF K 35x42x16, SKF K 35x42x20, SKF K 35x42x18, SKF K 35x42x30, SKF K 35x45x20, SKF K 35x40x13, SKF K 35x40x17, SKF K 35x45x30, SKF K 35x40x25, SKF K 37x42x17, SKF K 38x43x17, SKF K 38x46x20, SKF K 38x43x27, SKF K 38x46x32, SKF K 39x44x26 ZW
Vòng bi SKF K 40x45x27, SKF K 40x45x17, SKF K 40x45x13, SKF K 40x47x20, SKF K 40x48x20, SKF K 40x47x18, SKF K 42x47x17, SKF K 42x47x13, SKF K 42x50x20, SKF K 42x47x30 ZW, SKF K 43x48x27, SKF K 43x48x17, SKF K 45x53x28, SKF K 45x53x20, SKF K 45x53x21, SKF K 45x59x32, SKF K 45x50x27, SKF K 45x52x18, SKF K 45x50x17, SKF K 45x59x18 TN
Vòng bi SKF K 47x52x17, SKF K 47x52x27, SKF K 50x55x13.5, SKF K 50x58x25, SKF K 50x58x20, SKF K 50x55x20, SKF K 50x55x17, SKF K 50x57x18, SKF K 50x55x30, SKF K 52x57x12, SKF K 55x60x27, SKF K 55x63x32, SKF K 55x62x18, SKF K 55x60x30, SKF K 55x60x20, SKF K 55x63x25, SKF K 55x63x20, SKF K 58x65x18, SKF K 58x65x36 ZW, SKF K 60x68x30 ZW
Vòng bi SKF K 60x75x42, SKF K 60x65x20, SKF K 60x65x30, SKF K 60x66x33 ZW, SKF K 60x68x25, SKF K 60x68x20, SKF K 60x66x40 ZW, SKF K 60x68x23, SKF K 62x70x40 ZW, SKF K 64x70x16, SKF K 65x70x30, SKF K 65x73x30, SKF K 65x73x23, SKF K 65x70x20, SKF K 68x74x30, SKF K 68x74x20, SKF K 68x74x35 ZW, SKF K 70x76x20, SKF K 70x76x30, SKF K 70x78x30
Vòng bi SKF K 72x80x20, SKF K 73x79x20, SKF K 75x83x30, SKF K 75x83x40 ZW, SKF K 75x81x20, SKF K 75x81x30, SKF K 75x83x35 ZW, SKF K 75x83x23, SKF K 80x88x40 ZW, SKF K 80x86x20, SKF K 80x88x30, SKF K 80x88x46 ZW, SKF K 85x92x20, SKF K 90x98x27, SKF K 90x98x30, SKF K 90x97x20, SKF K 95x103x40 ZW, SKF K 95x103x30, SKF K 100x107x21, SKF K 100x108x27
Vòng bi SKF K 100x108x30, SKF K 105x112x21, SKF K 110x117x24, SKF K 110x118x30, SKF K 115x123x27, SKF K 120x127x24, SKF K 125x133x35, SKF K 130x137x24, SKF K 135x143x35, SKF K 145x153x26, SKF K 150x160x46, SKF K 155x163x26, SKF K 160x170x46, SKF K 165x173x26, SKF K 175x183x32, SKF K 185x195x37, SKF K 195x205x37, SKF K 210x220x42, SKF K 220x230x42, SKF K 240x250x42, SKF K 265x280x50.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi kim KxxTN, KxxZW Rating: 5 Reviewed By: Unknown