­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Wednesday, October 5, 2016

Vòng bi chặn bi cầu 511xx, 512xx, 513xx, 532xx, 533xx

Vòng bi chặn bi cầu 1 dãy của SKF, Thrust ball bearings là các loại vòng bi thường có các ký mã hiệu như 511xx, 512xx, 513xx, 532xx, 533xx, một số loại có kèm theo tùy chọn ống lót adapter sleeve. Đây là loại vòng bi được thiết kế và sản xuất để phục vụ các ứng dụng chịu tải dọc trục rất tốt cho các cơ cấu máy móc cơ khí. Trong bài viết này trang web vòng bi tốt tiếp tục giới thiệu các đặc tính ứng dụng, kèm theo đó là bảng tra vòng bi chặn bi cầu 1 dãy của SKF trong đó bao gồm các thông số kích thước vòng bi, tham khảo bảng giá vòng bi SKF bi cầu chặn.
Vòng bi SKF 53324 M, SKF 51426 M, SKF 51326 M, SKF 53226, SKF 51126, SKF 51226, SKF 53228, SKF 51128, SKF 51228, SKF 51428 M, SKF 51328 M
Vòng bi chặn bi cầu
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Speed ratings Design Adapter sleeve Details
dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Ống lót Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D H H1 C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF 53202, SKF 51102, SKF 51202, SKF 53203, SKF 51203, SKF 51103, SKF 53204, SKF 51204 BA 3 Xem chi tiết
BA 4 Xem chi tiết
BA 5 Xem chi tiết
BA 6 Xem chi tiết
BA 7 Xem chi tiết
BA 8 Xem chi tiết
BA 9 Xem chi tiết
51100 Xem chi tiết
51200 Xem chi tiết
53201 U 201 Xem chi tiết
51101 Xem chi tiết
51201 Xem chi tiết
53202 U 202 Xem chi tiết
51102 Xem chi tiết
51202 Xem chi tiết
53203 U 203 Xem chi tiết
51203 Xem chi tiết
51103 Xem chi tiết
53204 U 204 Xem chi tiết
51204 Xem chi tiết
SKF 53207, SKF 51207, SKF 51107, SKF 51307, SKF 51407, SKF 53307, SKF 53408, SKF 53208 51104 Xem chi tiết
53205 U 205 Xem chi tiết
51205 Xem chi tiết
51105 Xem chi tiết
51305 Xem chi tiết
51405 Xem chi tiết
53206 U 206 Xem chi tiết
51206 Xem chi tiết
51106 Xem chi tiết
51306 Xem chi tiết
51406 Xem chi tiết
53306 U 306 Xem chi tiết
53207 U 207 Xem chi tiết
51207 Xem chi tiết
51107 Xem chi tiết
51307 Xem chi tiết
51407 Xem chi tiết
53307 U 307 Xem chi tiết
53408 U 408 Xem chi tiết
53208 U 208 Xem chi tiết
SKF 51110, SKF 51210, SKF 51410, SKF 51310, SKF 53310, SKF 53211, SKF 53411 51208 Xem chi tiết
51108 Xem chi tiết
51308 Xem chi tiết
51408 Xem chi tiết
53308 U 308 Xem chi tiết
53209 U 209 Xem chi tiết
51209 Xem chi tiết
51109 Xem chi tiết
51409 Xem chi tiết
51309 Xem chi tiết
53309 U 309 Xem chi tiết
53210 U 210 Xem chi tiết
53410 U 410 Xem chi tiết
51110 Xem chi tiết
51210 Xem chi tiết
51410 Xem chi tiết
51310 Xem chi tiết
53310 U 310 Xem chi tiết
53211 U 211 Xem chi tiết
53411 U 411 Xem chi tiết
SKF 51212, SKF 51312, SKF 53312, SKF 53213, SKF 51213, SKF 51113, SKF 51313, SKF 51413 M, SKF 53313, SKF 53214, SKF 53414 M 51111 Xem chi tiết
51211 Xem chi tiết
51411 Xem chi tiết
51311 Xem chi tiết
53311 U 311 Xem chi tiết
53212 U 212 Xem chi tiết
51412 M Xem chi tiết
53412 M U 412 Xem chi tiết
51112 Xem chi tiết
51212 Xem chi tiết
51312 Xem chi tiết
53312 U 312 Xem chi tiết
53213 U 213 Xem chi tiết
51213 Xem chi tiết
51113 Xem chi tiết
51313 Xem chi tiết
51413 M Xem chi tiết
53313 U 313 Xem chi tiết
53214 U 214 Xem chi tiết
53414 M U 414 Xem chi tiết
SKF 53315, SKF 51416 M, SKF 53216, SKF 51216, SKF 51116, SKF 51316, SKF 53316, SKF 53217, SKF 51217 51214 Xem chi tiết
51114 Xem chi tiết
51314 Xem chi tiết
51414 M Xem chi tiết
53314 U 314 Xem chi tiết
51415 M Xem chi tiết
53215 U 215 Xem chi tiết
51215 Xem chi tiết
51115 Xem chi tiết
51315 Xem chi tiết
53415 M U 415 Xem chi tiết
53315 U 315 Xem chi tiết
51416 M Xem chi tiết
53216 U 216 Xem chi tiết
51216 Xem chi tiết
51116 Xem chi tiết
51316 Xem chi tiết
53316 U 316 Xem chi tiết
53217 U 217 Xem chi tiết
51217 Xem chi tiết
SKF 51420 M, SKF 53420 M, SKF 53220, SKF 51120, SKF 51220, SKF 51320, SKF 53320, SKF 53222, SKF 51122 51417 M Xem chi tiết
51117 Xem chi tiết
51317 Xem chi tiết
53317 U 317 Xem chi tiết
53418 M U 418 Xem chi tiết
53218 U 218 Xem chi tiết
51218 Xem chi tiết
51418 M Xem chi tiết
51118 Xem chi tiết
51318 Xem chi tiết
53318 U 318 Xem chi tiết
51420 M Xem chi tiết
53420 M U 420 Xem chi tiết
53220 U 220 Xem chi tiết
51120 Xem chi tiết
51220 Xem chi tiết
51320 Xem chi tiết
53320 U 320 Xem chi tiết
53222 U 222 Xem chi tiết
51122 Xem chi tiết
SKF 51426 M, SKF 51326 M, SKF 53226, SKF 51126, SKF 51226, SKF 53228, SKF 51128, SKF 51228, SKF 51428 M, SKF 51328 M 51322 M Xem chi tiết
53322 M U 322 Xem chi tiết
51222 Xem chi tiết
51422 M Xem chi tiết
53224 U 224 Xem chi tiết
51124 Xem chi tiết
51224 Xem chi tiết
51424 M Xem chi tiết
51324 M Xem chi tiết
53324 M U 324 Xem chi tiết
51426 M Xem chi tiết
51326 M Xem chi tiết
53226 U 226 Xem chi tiết
51126 Xem chi tiết
51226 Xem chi tiết
53228 U 228 Xem chi tiết
51128 Xem chi tiết
51228 Xem chi tiết
51428 M Xem chi tiết
51328 M Xem chi tiết
SKF 51334 M, SKF 51234 M, SKF 51236 M, SKF 51336 M, SKF 51136 M, SKF 51138 M, SKF 51238 M, SKF 51338 M, SKF 51140 M, SKF 51240 M, SKF 51340 M, SKF 51144 M 51330 M Xem chi tiết
51430 M Xem chi tiết
51230 M Xem chi tiết
51130 M Xem chi tiết
51332 M Xem chi tiết
51132 M Xem chi tiết
51232 M Xem chi tiết
51134 M Xem chi tiết
51334 M Xem chi tiết
51234 M Xem chi tiết
51236 M Xem chi tiết
51336 M Xem chi tiết
51136 M Xem chi tiết
51138 M Xem chi tiết
51238 M Xem chi tiết
51338 M Xem chi tiết
51140 M Xem chi tiết
51240 M Xem chi tiết
51340 M Xem chi tiết
51144 M Xem chi tiết
SKF 51260 M, SKF 51164 M, SKF 51264 F, SKF 51168 M, SKF 51368 F, SKF 51268 F, SKF 51172 F, SKF 59172 F, SKF 51272 F, SKF BD1B 634132, SKF 59176 F, SKF 51276 F 51244 M Xem chi tiết
51148 M Xem chi tiết
51248 M Xem chi tiết
51252 M Xem chi tiết
51152 M Xem chi tiết
51256 M Xem chi tiết
51156 M Xem chi tiết
51160 M Xem chi tiết
51260 M Xem chi tiết
51164 M Xem chi tiết
51264 F Xem chi tiết
51168 M Xem chi tiết
51368 F Xem chi tiết
51268 F Xem chi tiết
51172 F Xem chi tiết
59172 F Xem chi tiết
51272 F Xem chi tiết
BD1B 634132 Xem chi tiết
59176 F Xem chi tiết
51276 F Xem chi tiết
SKF 59184 F, SKF 51084 F, SKF 51184 F, SKF 51188 F, SKF 51288 F, SKF BD1B 634131, SKF 59188 F, SKF 51088 F, SKF 51092 F, SKF 59192 F, SKF 51192 F, SKF 51292 F 351793 Xem chi tiết
51176 F Xem chi tiết
51080 F Xem chi tiết
51280 F Xem chi tiết
59180 F Xem chi tiết
51180 F Xem chi tiết
BD1B 351955 Xem chi tiết
51284 F Xem chi tiết
59184 F Xem chi tiết
51084 F Xem chi tiết
51184 F Xem chi tiết
51188 F Xem chi tiết
51288 F Xem chi tiết
BD1B 634131 Xem chi tiết
59188 F Xem chi tiết
51088 F Xem chi tiết
51092 F Xem chi tiết
59192 F Xem chi tiết
51192 F Xem chi tiết
51292 F Xem chi tiết
SKF 510/530 F, SKF 591/530 F, SKF 351794, SKF 511/530 F, SKF 510/560 F, SKF 591/560 F, SKF 511/560 F, SKF BD1-8000 59196 F Xem chi tiết
51196 F Xem chi tiết
51096 F Xem chi tiết
51296 F Xem chi tiết
510/500 F Xem chi tiết
511/500 F Xem chi tiết
512/500 F Xem chi tiết
591/500 F Xem chi tiết
510/530 F Xem chi tiết
591/530 F Xem chi tiết
351794 Xem chi tiết
511/530 F Xem chi tiết
510/560 F Xem chi tiết
591/560 F Xem chi tiết
511/560 F Xem chi tiết
BD1-8000 Xem chi tiết
510/600 F Xem chi tiết
591/600 F Xem chi tiết
350769 Xem chi tiết
511/600 F Xem chi tiết
591/630 F Xem chi tiết
510/630 F Xem chi tiết
511/630 F Xem chi tiết
591/670 F Xem chi tiết
510/670 F Xem chi tiết
511/670 M Xem chi tiết
511/670 F Xem chi tiết
591/710 JR Xem chi tiết
511/710 F Xem chi tiết
510/710 F Xem chi tiết
510/750 F Xem chi tiết
511/750 M Xem chi tiết
591/750 F Xem chi tiết
510/800 F Xem chi tiết
511/800 F Xem chi tiết
591/800 M Xem chi tiết
591/850 M Xem chi tiết
510/850 M Xem chi tiết
511/850 F Xem chi tiết
510/900 M Xem chi tiết
511/900 F Xem chi tiết
591/900 M Xem chi tiết
510/950 M Xem chi tiết
511/950 F Xem chi tiết
591/950 M Xem chi tiết
BD1B 351883  Xem chi tiết
511/1000 F Xem chi tiết
510/1000 M Xem chi tiết
591/1000 M Xem chi tiết
591/1060 JR Xem chi tiết
510/1060 M Xem chi tiết
511/1060 M Xem chi tiết
511/1120 F Xem chi tiết
511/1180 F Xem chi tiết
351006 A Xem chi tiết
BD1B 351890  Xem chi tiết
511/1400 JR Xem chi tiết
Như đã giới thiệu ở trên, vòng bi chặn bi cầu, bạc đạn chặn bi cầu với một số đặc tính ứng dụng của vòng bi này đó là bề mặt tiếp xúc giữa các viên bi và các ca bi vuông góc với lực chiều trục, nên chúng được sử dụng để chặn lực chiều trục tốt nhất trong các loại bi cầu, và đây cũng chính là ưu điểm của vòng bi chặn bi cầu. Vòng bi chặn bi cầu thường được lắp cho các cơ cấu trục vít chịu tải trực tiếp, các cơ cấu đùn xoắn, cơ cấu khoan chịu lực dọc trục lớn. Trong các ứng dụng lắp ghép, vòng bi chặn thường được lắp kết hợp với một số loại vòng bi khác để đảm bảo độ ổn định của thiết bị.
Danh mục các loại vòng bi chặn SKF BA 3, SKF BA 4, SKF BA 5, SKF BA 6, SKF BA 7, SKF BA 8, SKF BA 9, SKF 51100, SKF 51200, SKF 53201, SKF 51101, SKF 51201, SKF 53202, SKF 51102, SKF 51202, SKF 53203, SKF 51203, SKF 51103, SKF 53204, SKF 51204
vòng bi SKF 51104, SKF 53205, SKF 51205, SKF 51105, SKF 51305, SKF 51405, SKF 53206, SKF 51206, SKF 51106, SKF 51306, SKF 51406, SKF 53306, SKF 53207, SKF 51207, SKF 51107, SKF 51307, SKF 51407, SKF 53307, SKF 53408, SKF 53208
vòng bi SKF 51208, SKF 51108, SKF 51308, SKF 51408, SKF 53308, SKF 53209, SKF 51209, SKF 51109, SKF 51409, SKF 51309, SKF 53309, SKF 53210, SKF 53410, SKF 51110, SKF 51210, SKF 51410, SKF 51310, SKF 53310, SKF 53211, SKF 53411
vòng bi SKF 51111, SKF 51211, SKF 51411, SKF 51311, SKF 53311, SKF 53212, SKF 51412 M, SKF 53412 M, SKF 51112, SKF 51212, SKF 51312, SKF 53312, SKF 53213, SKF 51213, SKF 51113, SKF 51313, SKF 51413 M, SKF 53313, SKF 53214, SKF 53414 M
vòng bi SKF 51214, SKF 51114, SKF 51314, SKF 51414 M, SKF 53314, SKF 51415 M, SKF 53215, SKF 51215, SKF 51115, SKF 51315, SKF 53415 M, SKF 53315, SKF 51416 M, SKF 53216, SKF 51216, SKF 51116, SKF 51316, SKF 53316, SKF 53217, SKF 51217
vòng bi SKF 51417 M, SKF 51117, SKF 51317, SKF 53317, SKF 53418 M, SKF 53218, SKF 51218, SKF 51418 M, SKF 51118, SKF 51318, SKF 53318, SKF 51420 M, SKF 53420 M, SKF 53220, SKF 51120, SKF 51220, SKF 51320, SKF 53320, SKF 53222, SKF 51122
vòng bi SKF 51322 M, SKF 53322 M, SKF 51222, SKF 51422 M, SKF 53224, SKF 51124, SKF 51224, SKF 51424 M, SKF 51324 M, SKF 53324 M, SKF 51426 M, SKF 51326 M, SKF 53226, SKF 51126, SKF 51226, SKF 53228, SKF 51128, SKF 51228, SKF 51428 M, SKF 51328 M
vòng bi SKF 51330 M, SKF 51430 M, SKF 51230 M, SKF 51130 M, SKF 51332 M, SKF 51132 M, SKF 51232 M, SKF 51134 M, SKF 51334 M, SKF 51234 M, SKF 51236 M, SKF 51336 M, SKF 51136 M, SKF 51138 M, SKF 51238 M, SKF 51338 M, SKF 51140 M, SKF 51240 M, SKF 51340 M, SKF 51144 M
vòng bi SKF 51244 M, SKF 51148 M, SKF 51248 M, SKF 51252 M, SKF 51152 M, SKF 51256 M, SKF 51156 M, SKF 51160 M, SKF 51260 M, SKF 51164 M, SKF 51264 F, SKF 51168 M, SKF 51368 F, SKF 51268 F, SKF 51172 F, SKF 59172 F, SKF 51272 F, SKF BD1B 634132, SKF 59176 F, SKF 51276 F
vòng bi SKF 351793, SKF 51176 F, SKF 51080 F, SKF 51280 F, SKF 59180 F, SKF 51180 F, SKF BD1B 351955, SKF 51284 F, SKF 59184 F, SKF 51084 F, SKF 51184 F, SKF 51188 F, SKF 51288 F, SKF BD1B 634131, SKF 59188 F, SKF 51088 F, SKF 51092 F, SKF 59192 F, SKF 51192 F, SKF 51292 F
vòng bi SKF 59196 F, SKF 51196 F, SKF 51096 F, SKF 51296 F, SKF 510/500 F, SKF 511/500 F, SKF 512/500 F, SKF 591/500 F, SKF 510/530 F, SKF 591/530 F, SKF 351794, SKF 511/530 F, SKF 510/560 F, SKF 591/560 F, SKF 511/560 F, SKF BD1-8000, SKF 510/600 F, SKF 591/600 F, SKF 350769, SKF 511/600 F
vòng bi SKF 591/630 F, SKF 510/630 F, SKF 511/630 F, SKF 591/670 F, SKF 510/670 F, SKF 511/670 M, SKF 511/670 F, SKF 591/710 JR, SKF 511/710 F, SKF 510/710 F, SKF 510/750 F, SKF 511/750 M, SKF 591/750 F, SKF 510/800 F, SKF 511/800 F, SKF 591/800 M, SKF 591/850 M, SKF 510/850 M, SKF 511/850 F, SKF 510/900 M
vòng bi SKF 511/900 F, SKF 591/900 M, SKF 510/950 M, SKF 511/950 F, SKF 591/950 M, SKF BD1B 351883 A, SKF 511/1000 F, SKF 510/1000 M, SKF 591/1000 M, SKF 591/1060 JR, SKF 510/1060 M, SKF 511/1060 M, SKF 511/1120 F, SKF 511/1180 F, SKF 351006 A, SKF BD1B 351890 A, SKF 511/1400 JR.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi chặn bi cầu 511xx, 512xx, 513xx, 532xx, 533xx Rating: 5 Reviewed By: Unknown