­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Saturday, October 1, 2016

Bảng tra vòng bi SKF - Vòng bi đỡ cỡ nhỏ

Trang web đại lý vòng bi giới thiệu loạt bài viết về các loại vòng bi, bảng tra vòng bi, thống số kích thước vòng bi, đặc tính, ưu điểm, giá vòng bi. Bài viết tiếp theo, đại lý vòng bi xin giới thiệu về vòng bi cầu của SKF. Vòng bi đỡ bi cầu là các loại vòng bi thông dụng nhất, chúng bao gồm các kích thước vòng bi có đường kính lắp trục từ các cữ siêu nhỏ chỉ từ 3mm cho tới các loại vòng bi cỡ lớn có đường kính tới 2390mm. Để thuận tiện cho các bạn tìm kiếm và tra kích thước các loại vòng bi, dưới đây là các bảng tra kích thước vòng bi SKF bắt đầu từ các chủng loại vòng bi nhỏ nhất.
Tra kích thước vòng bi SKF cỡ nhỏ
Bảng tra vòng bi SKF, vòng bi đỡ cỡ nhỏ
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load Speed ratings Designation Details
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
623-Z Chi tiết
623-RS1 Chi tiết
623 Chi tiết
623-2rs1 Chi tiết
623-2Z Chi tiết
634-Z Chi tiết
628/4-2Z Chi tiết
624-2Z Chi tiết
618/4 Chi tiết
604-2Z Chi tiết
634-2Z Chi tiết
638/4-2Z Chi tiết
634-2RZ Chi tiết
604 Chi tiết
619/4 Chi tiết
624 Chi tiết
634-RS1 Chi tiết
634-2rs1 Chi tiết
634-RZ Chi tiết
604-Z Chi tiết
Kich thuoc vong bi SKF co nho vua
634 Chi tiết
624-Z Chi tiết
619/4-2Z Chi tiết
635-2RZ Chi tiết
618/5 Chi tiết
638/5-2Z Chi tiết
625-Z Chi tiết
628/5-2Z Chi tiết
635-RZ Chi tiết
635-2rs1 Chi tiết
635-Z Chi tiết
625 Chi tiết
619/5 Chi tiết
E2.625-2Z Chi tiết
619/5-2Z Chi tiết
635 Chi tiết
625-2Z Chi tiết
635-2Z Chi tiết
635-RS1 Chi tiết
E2.635-2Z Chi tiết
Kích thước vòng bi SKF
626-2rsh Chi tiết
626-2RSL Chi tiết
618/6 Chi tiết
628/6-2Z Chi tiết
E2.626-2Z Chi tiết
626-Z Chi tiết
619/6-2Z Chi tiết
626-2Z Chi tiết
626-RSH Chi tiết
626-RSL Chi tiết
626 Chi tiết
619/6 Chi tiết
E2.626-2rsh Chi tiết
EE 2 TN9 Chi tiết
E2.607-2rsh Chi tiết
618/7 Chi tiết
627-2RSL Chi tiết
627-2rsh Chi tiết
607-2rsh Chi tiết
607-2RSL Chi tiết
SKF 619/7-2Z, SKF 627-RSL, SKF 627-RSH, SKF 607-Z, SKF E2.607-2Z, SKF 627-Z, SKF 627-2Z, SKF 607-RSL, SKF 607-RSH 628/7-2Z Chi tiết
607 Chi tiết
627 Chi tiết
619/7 Chi tiết
607-2Z Chi tiết
E2.627-2Z Chi tiết
619/7-2Z Chi tiết
627-RSL Chi tiết
627-RSH Chi tiết
607-Z Chi tiết
E2.607-2Z Chi tiết
627-Z Chi tiết
627-2Z Chi tiết
607-RSL Chi tiết
607-RSH Chi tiết
628-2rs1 Chi tiết
E2.608-2Z Chi tiết
E2.628-2Z Chi tiết
608-2Z Chi tiết
618/8 Chi tiết
SKF 608-RSL, SKF 638/8-2Z, SKF 638-RZ, SKF 608, SKF 638-2RZ, SKF 628-2RZ, SKF 619/8, SKF 628, SKF 628-Z 607/8-Z Chi tiết
608-Z Chi tiết
E2.608-2rsh Chi tiết
607/8-2Z Chi tiết
628-2Z Chi tiết
608-RSH Chi tiết
608-RSL Chi tiết
638/8-2Z Chi tiết
638-RZ Chi tiết
608 Chi tiết
638-2RZ Chi tiết
628-2RZ Chi tiết
619/8 Chi tiết
628 Chi tiết
628-Z Chi tiết
619/8-2Z Chi tiết
628-RS1 Chi tiết
628-RZ Chi tiết
619/8-2rs1 Chi tiết
628/8-2rs1 Chi tiết
SKF 629-2RSL, SKF 618/9, SKF 619/9-2Z, SKF 629-RSL, SKF 629-RSH, SKF 609-2RSH, SKF 609-2RSL 630/8-2rs1 Chi tiết
608-2RSL Chi tiết
608-2rsh Chi tiết
628/8-2Z Chi tiết
629-Z Chi tiết
E2.629-2rsh Chi tiết
629-2rsh Chi tiết
629-2RSL Chi tiết
618/9 Chi tiết
619/9-2Z Chi tiết
629-RSL Chi tiết
629-RSH Chi tiết
609-2rsh Chi tiết
609-2RSL Chi tiết
628/9-2Z Chi tiết
E2.609-2Z Chi tiết
628/9-Z Chi tiết
609-Z Chi tiết
609 Chi tiết
E2.609-2rsh Chi tiết
SKF EEB 3-2Z, SKF EE 3 TN9, SKF E2.6000-2Z, SKF 6000-Z, SKF 6000-RSH, SKF 6000-RSL, SKF 61800 619/9 Chi tiết
629 Chi tiết
E2.629-2Z Chi tiết
609-RSL Chi tiết
609-RSH Chi tiết
609-2Z Chi tiết
628/9-2rs1 Chi tiết
629-2Z Chi tiết
EEB 3-2Z Chi tiết
EE 3 TN9 Chi tiết
E2.6000-2Z Chi tiết
6000-Z Chi tiết
6000-RSH Chi tiết
6000-RSL Chi tiết
61800 Chi tiết
6000-2Z Chi tiết
61800-2Z Chi tiết
63000-2rs1 Chi tiết
6200-2Z Chi tiết
6000 Chi tiết
SKF 6300-2RSL, SKF 6300-2RSH, SKF 6300-2Z, SKF E2.6000-2RSH, SKF E2.6200-2RSH, SKF E2.6300-2RSH, SKF 61900, SKF 6200-RSL 6300-RSL Chi tiết
6300-RSH Chi tiết
62300-2rs1 Chi tiết
62200-2rs1 Chi tiết
6200 Chi tiết
6300-2RSL Chi tiết
6300-2rsh Chi tiết
6300-2Z Chi tiết
E2.6000-2rsh Chi tiết
E2.6200-2rsh Chi tiết
E2.6300-2rsh Chi tiết
61900 Chi tiết
6200-RSL Chi tiết
6200-RSH Chi tiết
16100 Chi tiết
6200-2RSL Chi tiết
6200-2rsh Chi tiết
61800-2rs1 Chi tiết
6000-2RSL Chi tiết
6000-2rsh Chi tiết

Phần trên là các bảng tra vòng bi cầu SKF có các kích thước từ 3mm đến 10mm, đây là các loại vòng bi cỡ nhỏ và siêu nhỏ. Để tra các kích thước vòng bi lớn hơn, xin vui lòng xem thêm các bài viết tiếp theo của trang web đại lý vòng bi có địa chỉ tại dai ly vong bi .com.  Các bạn có thể chọn mục chi tiết để xem giá vòng bi cụ thể theo từng loại.
Vòng bi cầu có các ưu điểm đó là chúng có tốc độ làm việc lớn, chịu tải trọng hướng kính và một phần tải hướng trục. Ứng dụng của vòng bi cầu được lắp cho gối đỡ các loại động cơ điện, vòng bi các loại con lăn, puly v.v.
Từ khóa: Vòng bi SKF 623-Z, SKF 623-RS1, SKF 623, SKF 623-2RS1, SKF 623-2Z, SKF 634-Z, SKF 628/4-2Z, SKF 624-2Z, SKF 618/4, SKF 604-2Z, SKF 634-2Z, SKF 638/4-2Z, SKF 634-2RZ, SKF 604, SKF 619/4, SKF 624, SKF 634-RS1, SKF 634-2RS1, SKF 634-RZ, SKF 604-Z
Vòng bi SKF 634, SKF 624-Z, SKF 619/4-2Z, SKF 635-2RZ, SKF 618/5, SKF 638/5-2Z, SKF 625-Z, SKF 628/5-2Z, SKF 635-RZ, SKF 635-2RS1, SKF 635-Z, SKF 625, SKF 619/5, SKF E2.625-2Z, SKF 619/5-2Z, SKF 635, SKF 625-2Z, SKF 635-2Z, SKF 635-RS1, SKF E2.635-2Z
Vòng bi SKF 626-2RSH, SKF 626-2RSL, SKF 618/6, SKF 628/6-2Z, SKF E2.626-2Z, SKF 626-Z, SKF 619/6-2Z, SKF 626-2Z, SKF 626-RSH, SKF 626-RSL, SKF 626, SKF 619/6, SKF E2.626-2RSH, SKF EE 2 TN9, SKF E2.607-2RSH, SKF 618/7, SKF 627-2RSL, SKF 627-2RSH, SKF 607-2RSH, SKF 607-2RSL
Vòng bi SKF 628/7-2Z, SKF 607, SKF 627, SKF 619/7, SKF 607-2Z, SKF E2.627-2Z, SKF 619/7-2Z, SKF 627-RSL, SKF 627-RSH, SKF 607-Z, SKF E2.607-2Z, SKF 627-Z, SKF 627-2Z, SKF 607-RSL, SKF 607-RSH, SKF 628-2RS1, SKF E2.608-2Z, SKF E2.628-2Z, SKF 608-2Z, SKF 618/8
Vòng bi SKF 607/8-Z, SKF 608-Z, SKF E2.608-2RSH, SKF 607/8-2Z, SKF 628-2Z, SKF 608-RSH, SKF 608-RSL, SKF 638/8-2Z, SKF 638-RZ, SKF 608, SKF 638-2RZ, SKF 628-2RZ, SKF 619/8, SKF 628, SKF 628-Z, SKF 619/8-2Z, SKF 628-RS1, SKF 628-RZ, SKF 619/8-2RS1, SKF 628/8-2RS1
Vòng bi SKF 630/8-2RS1, SKF 608-2RSL, SKF 608-2RSH, SKF 628/8-2Z, SKF 629-Z, SKF E2.629-2RSH, SKF 629-2RSH, SKF 629-2RSL, SKF 618/9, SKF 619/9-2Z, SKF 629-RSL, SKF 629-RSH, SKF 609-2RSH, SKF 609-2RSL, SKF 628/9-2Z, SKF E2.609-2Z, SKF 628/9-Z, SKF 609-Z, SKF 609, SKF E2.609-2RSH
Vòng bi SKF 619/9, SKF 629, SKF E2.629-2Z, SKF 609-RSL, SKF 609-RSH, SKF 609-2Z, SKF 628/9-2RS1, SKF 629-2Z, SKF EEB 3-2Z, SKF EE 3 TN9, SKF E2.6000-2Z, SKF 6000-Z, SKF 6000-RSH, SKF 6000-RSL, SKF 61800, SKF 6000-2Z, SKF 61800-2Z, SKF 63000-2RS1, SKF 6200-2Z, SKF 6000
Vòng bi SKF 6300-RSL, SKF 6300-RSH, SKF 62300-2RS1, SKF 62200-2RS1, SKF 6200, SKF 6300-2RSL, SKF 6300-2RSH, SKF 6300-2Z, SKF E2.6000-2RSH, SKF E2.6200-2RSH, SKF E2.6300-2RSH, SKF 61900, SKF 6200-RSL, SKF 6200-RSH, SKF 16100, SKF 6200-2RSL, SKF 6200-2RSH, SKF 61800-2RS1, SKF 6000-2RSL, SKF 6000-2RSH
Bảng tra vòng bi SKF loại bi cầu cỡ nhỏ, tra kích thước bi cầu SKF cỡ nhỏ, tra kích thước vòng bi SKF cỡ siêu nhỏ, tra kích thước vòng bi SKF cỡ nhỏ
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Bảng tra vòng bi SKF - Vòng bi đỡ cỡ nhỏ Rating: 5 Reviewed By: Unknown