­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Tuesday, December 6, 2016

Vòng bi NU, NJ, NUP, vòng bi đũa

Đây là bài viết tiếp theo của trang web đại lý vòng bi. Bài viết này trang đại lý vòng bi xin được tiếp tục giới thiệu về các loại vòng bi con lăn, vòng bi đũa của hãng SKF, là các loại vòng bi thường được gọi là vòng bi NU, NJ, NUP, các tính năng, ưu điểm của loại vòng bi đũa, vòng bi con lăn có đường kính vòng trong từ 120mm đến trên 1000mm, kèm theo là bảng tra vòng bi đũa của SKF, trong đó bao gồm các thông số kích thước vòng bi, đường kính trong vòng bi, đường kính ngoài vòng bi, chiều rộng vòng bi và bảng tham khảo giá vòng bi đũa, gia vòng bi con lăn.
Vòng bi SKF NU 224 ECML, SKF NJ 1024 ML, SKF NJ 324 ECM, SKF NJ 324 ECP, SKF NJ 324 ECJ, SKF NU 424
Vòng bi NU, NJ, NUP

Principal dimensionsBasic load ratingsFatigue load limitSpeed ratingsDesignationDetails
Kích thước cơ bảndynamic (động)static (tĩnh)Tải trọngRefere speedLimit speedKý hiệuXem chi tiết và giá sản phẩm
dDBCC0PuTKGH
mmkNkNr/min
SKF CRL 40 AMB, SKF CRM 40 AMB, SKF NUP 326 ECP, SKF NUP 326 ECML, SKF NJ 1026 M, SKF NUP 2226 ECML, SKF NJ 1026 MLNJ 2324 ECMLXem chi tiết
NJ 2224 ECJXem chi tiết
NJ 2224 ECMXem chi tiết
NJ 2224 ECPXem chi tiết
NJ 224 ECPXem chi tiết
NJ 224 ECMXem chi tiết
NJ 224 ECJXem chi tiết
NU 2224 ECJXem chi tiết
NU 2224 ECMXem chi tiết
NU 2224 ECPXem chi tiết
NUP 2224 ECPXem chi tiết
NUP 2224 ECMXem chi tiết
NUP 2224 ECJXem chi tiết
NJ 324 ECMLXem chi tiết
NU 424 MXem chi tiết
NUP 324 ECMLXem chi tiết
N 224 ECMXem chi tiết
N 224 ECPXem chi tiết
NU 324 ECNMLXem chi tiết
NU 224 ECJXem chi tiết
SKF NUP 226 ECM, SKF NJ 2326 ECPA, SKF N 226 ECP, SKF NUP 2326 ECML, SKF NJ 2226 ECP, SKF NU 326 ECPNU 224 ECMXem chi tiết
NU 224 ECPXem chi tiết
NU 2224 ECPHXem chi tiết
NU 2224 ECMLXem chi tiết
NJ 2324 ECMXem chi tiết
CRL 40 AMBXem chi tiết
CRM 40 AMBXem chi tiết
NUP 326 ECPXem chi tiết
NUP 326 ECMLXem chi tiết
NJ 1026 MXem chi tiết
NUP 2226 ECMLXem chi tiết
NJ 1026 MLXem chi tiết
NJ 326 ECMLXem chi tiết
NU 1026 MXem chi tiết
NU 2026 ECMAXem chi tiết
NJ 226 ECMLXem chi tiết
NJ 2226 ECMLXem chi tiết
NU 2326 ECMLXem chi tiết
NU 2226 ECMLXem chi tiết
NU 1026 MLXem chi tiết
NJ 326 ECJXem chi tiết
NJ 326 ECMXem chi tiết
NJ 326 ECPXem chi tiết
NJ 2326 ECMLXem chi tiết
NUP 226 ECPXem chi tiết
NUP 226 ECJXem chi tiết
NUP 226 ECMXem chi tiết
NJ 2326 ECPAXem chi tiết
N 226 ECPXem chi tiết
NUP 2326 ECMLXem chi tiết
NJ 2226 ECPXem chi tiết
NU 326 ECPXem chi tiết
NU 326 ECJXem chi tiết
NU 326 ECMXem chi tiết
NU 226 ECMLXem chi tiết
NU 2226 ECPXem chi tiết
NUP 226 ECMLXem chi tiết
NU 226 ECJXem chi tiết
NU 226 ECMXem chi tiết
NU 226 ECPXem chi tiết
SKF NUP 2226 ECP, SKF NJ 2328 ECML, SKF NUP 228 ECML, SKF NUP 328 ECML, SKF NU 1028 M, SKF NUP 328 ECJNU 326 ECMLXem chi tiết
N 326 ECPXem chi tiết
NJ 226 ECJXem chi tiết
N 326 ECMXem chi tiết
NJ 226 ECMXem chi tiết
NJ 226 ECPXem chi tiết
NUP 2226 ECPXem chi tiết
NJ 2328 ECMLXem chi tiết
NUP 228 ECMLXem chi tiết
NUP 328 ECMLXem chi tiết
NU 1028 MXem chi tiết
NUP 328 ECJXem chi tiết
NUP 328 ECMXem chi tiết
NJ 328 ECMXem chi tiết
NJ 328 ECJXem chi tiết
NU 1028 MLXem chi tiết
NU 2228 ECMLXem chi tiết
NU 228 ECMLXem chi tiết
NUP 2328 ECMLXem chi tiết
NU 328 ECMLXem chi tiết
SKF NJ 228 ECJ, SKF NJ 328 ECNML, SKF NUP 228 ECM, SKF NU 228 ECJ, SKF NUP 228 ECJ, SKF NU 228 ECM, SKF NJ 328 ECMLNU 328 ECMXem chi tiết
NU 328 ECJXem chi tiết
NJ 228 ECMLXem chi tiết
NJ 2228 ECMLXem chi tiết
NJ 228 ECMXem chi tiết
NJ 228 ECJXem chi tiết
NJ 328 ECNMLXem chi tiết
NUP 228 ECMXem chi tiết
NU 228 ECJXem chi tiết
NUP 228 ECJXem chi tiết
NU 228 ECMXem chi tiết
NJ 328 ECMLXem chi tiết
NU 2328 ECMLXem chi tiết
NUP 2228 ECMLXem chi tiết
NJ 2230 ECMXem chi tiết
NJ 230 ECJXem chi tiết
NJ 230 ECMXem chi tiết
NJ 330 ECMXem chi tiết
NU 1030 MXem chi tiết
NU 230 ECMLXem chi tiết
SKF NU 2230 ECM, SKF NJ 330 ECML, SKF NJ 1030 ML, SKF NU 2330 ECML, SKF NUP 230 ECML, SKF NJ 230 ECMLNJ 2330 ECMLXem chi tiết
NU 230 ECJXem chi tiết
NU 230 ECMXem chi tiết
NU 1030 MLXem chi tiết
NUP 230 ECMXem chi tiết
NUP 230 ECJXem chi tiết
NU 2230 ECMXem chi tiết
NJ 330 ECMLXem chi tiết
NJ 1030 MLXem chi tiết
NU 2330 ECMLXem chi tiết
NUP 230 ECMLXem chi tiết
NJ 230 ECMLXem chi tiết
NU 330 ECMXem chi tiết
NU 330 ECMLXem chi tiết
NU 332 ECMLXem chi tiết
NJ 1032 MLXem chi tiết
NU 2032 ECMAXem chi tiết
NJ 332 ECMXem chi tiết
NU 232 ECMXem chi tiết
NU 232 ECMLXem chi tiết
SKF NU 2238 ECML, SKF NU 238 ECM, SKF NU 338 ECM, SKF NU 2238 ECM, SKF NUP 238 ECM, SKF NJ 1038 MLNU 1032 MXem chi tiết
NUP 232 ECMLXem chi tiết
NJ 2332 ECMLXem chi tiết
N 232 ECMXem chi tiết
NU 2332 ECMLXem chi tiết
NJ 332 ECMLXem chi tiết
NUP 232 ECMXem chi tiết
NJ 232 ECMXem chi tiết
NU 332 ECMXem chi tiết
NJ 232 ECMLXem chi tiết
NJ 2232 ECMLXem chi tiết
NU 1032 MLXem chi tiết
NU 2232 ECMLXem chi tiết
NJ 2334 ECMLXem chi tiết
NJ 234 ECMXem chi tiết
NU 1034 MLXem chi tiết
NU 1034 MXem chi tiết
NJ 2234 ECMLXem chi tiết
NU 234 ECMXem chi tiết
N 334 ECMXem chi tiết
SKF NU 2334 ECML, SKF NJ 234 ECML, SKF NU 334 M, SKF NU 2234 ECML, SKF NJ 336 ECM, SKF NJ 2236 ECML, SKF NU 1036 MNU 334 ECMXem chi tiết
NJ 1034 MLXem chi tiết
NUP 234 ECMXem chi tiết
NU 234 ECMLXem chi tiết
NU 2334 ECMLXem chi tiết
NJ 234 ECMLXem chi tiết
NU 334 MXem chi tiết
NU 2234 ECMLXem chi tiết
NJ 336 ECMXem chi tiết
NJ 2236 ECMLXem chi tiết
NU 1036 MLXem chi tiết
NU 2236 ECMLXem chi tiết
NU 1036 MXem chi tiết
NU 236 ECMLXem chi tiết
NJ 236 ECMLXem chi tiết
NJ 2236 ECMXem chi tiết
NJ 1036 MLXem chi tiết
NU 236 ECMXem chi tiết
NU 336 ECMXem chi tiết
NJ 2336 ECMLXem chi tiết
SKF NU 238 ECM, SKF NU 338 ECM, SKF NU 2238 ECM, SKF NUP 238 ECM, SKF NJ 1038 MLNU 2336 ECMLXem chi tiết
NU 2236 ECMXem chi tiết
NJ 238 ECMLXem chi tiết
NU 1038 MLXem chi tiết
NUP 238 ECMLXem chi tiết
NU 2238 ECMLXem chi tiết
NU 238 ECMXem chi tiết
NU 338 ECMXem chi tiết
NU 2238 ECMXem chi tiết
NUP 238 ECMXem chi tiết
NJ 1038 MLXem chi tiết
NJ 238 ECMXem chi tiết
NU 1038 MXem chi tiết
NU 2338 ECMLXem chi tiết
NU 238 ECMLXem chi tiết
NJ 240 ECMXem chi tiết
NJ 2340 ECMLXem chi tiết
NU 240 ECMLXem chi tiết
NJ 240 ECMLXem chi tiết
NU 2340 ECMLXem chi tiết
SKF NU 1040 ML, SKF NJ 244 ECML, SKF NU 244 ECM, SKF NU 344 M, SKF NUP 244 ECMNU 2240 ECMLXem chi tiết
NJ 340 ECMLXem chi tiết
NU 340 ECMLXem chi tiết
NU 240 ECMXem chi tiết
NU 1040 MXem chi tiết
NJ 2240 ECMLXem chi tiết
NUP 240 ECMXem chi tiết
NU 1040 MLXem chi tiết
NJ 244 ECMLXem chi tiết
NU 244 ECMXem chi tiết
NU 344 MXem chi tiết
NUP 244 ECMXem chi tiết
NJ 1044 MLXem chi tiết
NJ 344 MXem chi tiết
NUP 244 ECMLXem chi tiết
NU 2344 ECMAXem chi tiết
NU 2344 ECMPXem chi tiết
NU 244 ECMLXem chi tiết
NU 1044 MXem chi tiết
NJ 2244 ECMLXem chi tiết
NU 2348 ECMA, SKF NJ 248 MA, SKF NU 348 M, SKF SKF NJ 2248 MA, SKF NJ 348 MA, SKF NUB 248 MA, SKF NU 1048 MNJ 244 ECMXem chi tiết
NU 2944 ECMAXem chi tiết
NU 2244 ECMLXem chi tiết
NUP 248 MAXem chi tiết
NU 2248 MAXem chi tiết
313221Xem chi tiết
NU 2348 ECMAXem chi tiết
NJ 248 MAXem chi tiết
NU 348 MXem chi tiết
NJ 2248 MAXem chi tiết
NJ 348 MAXem chi tiết
NUB 248 MAXem chi tiết
NU 1048 MXem chi tiết
NU 248 MAXem chi tiết
NU 1048 MLXem chi tiết
NU 352 ECMAXem chi tiết
NU 1052 MXem chi tiết
NJ 2252 MAXem chi tiết
NUP 252 MAXem chi tiết
NU 2252 MAXem chi tiết
SKF NU 2352 ECMA, SKF NU 1056 M, SKF NU 1056 ML, SKF NJ 256 MA, SKF NU 2356 MA, SKF NU 3156 ECMAN 2252 MBXem chi tiết
NU 252 MAXem chi tiết
NU 3152 ECMAXem chi tiết
NU 1052 MLXem chi tiết
NJ 1052 MLXem chi tiết
NJ 252 MAXem chi tiết
NU 2352 ECMAXem chi tiết
NU 1056 MXem chi tiết
NU 1056 MLXem chi tiết
NJ 256 MAXem chi tiết
NU 2356 MAXem chi tiết
NU 3156 ECMAXem chi tiết
BC1B 322312Xem chi tiết
NU 2256 ECMAXem chi tiết
NU 256 MAXem chi tiết
NU 260 MXem chi tiết
NU 1060 MAXem chi tiết
NU 2260 MAXem chi tiết
NJ 1060 MAXem chi tiết
NU 2060 ECMAXem chi tiết
NU 2360 ECMAXem chi tiết
NU 260 MAXem chi tiết
314756Xem chi tiết
NU 2064 ECMAXem chi tiết
NJ 2264 ECMAXem chi tiết
NUP 1864 ECMPXem chi tiết
NU 264 MAXem chi tiết
NJ 1064 MAXem chi tiết
313450 BXem chi tiết
NU 3064 ECMXem chi tiết
NU 3164 ECMAXem chi tiết
NU 1064 MPXem chi tiết
NU 1064 MAXem chi tiết
313451 BXem chi tiết
NU 2264 ECMAXem chi tiết
NU 1964 ECMAXem chi tiết
NU 1864 ECMPXem chi tiết
NU 1968 ECMAXem chi tiết
NU 1068 MAXem chi tiết
NJ 2968 ECMAXem chi tiết
NU 3168 ECMAXem chi tiết
NU 2268 MAXem chi tiết
NJ 1068 MAXem chi tiết
NU 2968 MXem chi tiết
NU 2272 MAXem chi tiết
NU 2072 ECMAXem chi tiết
NU 1072 MAXem chi tiết
NU 1072 MPXem chi tiết
NU 2372 ECMAXem chi tiết
NU 3172 ECMAXem chi tiết
NJ 1076 MAXem chi tiết
BC1B 322770 A/HXem chi tiết
316010 AXem chi tiết
NUP 1876 ECMXem chi tiết
NU 2276 ECMAXem chi tiết
NU 1076 MAXem chi tiết
NU 2076 ECMAXem chi tiết
NU 3076 ECMPXem chi tiết
NU 1876 ECMXem chi tiết
BC1-8028Xem chi tiết
NU 1080 MAXem chi tiết
NU 3080 MAXem chi tiết
NU 2980 MAXem chi tiết
NU 1880 MPXem chi tiết
NU 2080 ECMAXem chi tiết
NU 2980 ECMAXem chi tiết
NU 1980 ECMAXem chi tiết
NU 1080 N2MAXem chi tiết
NJ 1880 MPXem chi tiết
NJ 1984 ECMAXem chi tiết
NU 2084 ECMAXem chi tiết
NJ 3884 MAXem chi tiết
NU 3184 ECMAXem chi tiết
NJ 1884 MAXem chi tiết
NF 3084 ECMBXem chi tiết
NU 1884 MAXem chi tiết
NU 3084 ECMAXem chi tiết
NU 1084 MAXem chi tiết
NU 1088 MAXem chi tiết
NU 1988 MAXem chi tiết
NJ 2988 ECM/HB1Xem chi tiết
NU 2888 ECMAXem chi tiết
NUP 3988 ECMXem chi tiết
NU 2088 ECMAXem chi tiết
316011Xem chi tiết
NU 3188 ECMA/HXem chi tiết
NU 3192 ECMA/HXem chi tiết
NU 3092 ECMAXem chi tiết
NU 2292 MAXem chi tiết
NU 2092 ECMAXem chi tiết
NJ 2892 ECMAXem chi tiết
NU 1292 MAXem chi tiết
NJ 2992 ECMAXem chi tiết
NU 1092 MAXem chi tiết
319164Xem chi tiết
NU 1096 MAXem chi tiết
NU 2096 ECMAXem chi tiết
NU 1996 KMAXem chi tiết
NJ 2896 ECMAXem chi tiết
NJ 1996 MAXem chi tiết
Vòng bi con lăn, vòng bi đũa NU, NJ, NUP, vòng bi đường kính 120mm đến hơn 1000mm. Vòng bi đũa với ưu điểm chịu tải trọng hướng kính rất tốt nhờ khả năng tiếp xúc đường của các viên bi con lăn. Trên đây là bảng tra vòng bi NU, NJ, NUP. Các bạn có thể nhấn chọn để xem cụ thể giá vòng bi NU, NJ, NUP.
Từ khóa: Vòng bi SKF NJ 2324 ECML, SKF NJ 2224 ECJ, SKF NJ 2224 ECM, SKF NJ 2224 ECP, SKF NJ 224 ECP, SKF NJ 224 ECM, SKF NJ 224 ECJ, SKF NU 2224 ECJ, SKF NU 2224 ECM, SKF NU 2224 ECP, SKF NUP 2224 ECP, SKF NUP 2224 ECM, SKF NUP 2224 ECJ, SKF NJ 324 ECML, SKF NU 424 M, SKF NUP 324 ECML, SKF N 224 ECM, SKF N 224 ECP, SKF NU 324 ECNML, SKF NU 224 ECJ
Vòng bi SKF NU 224 ECM, SKF NU 224 ECP, SKF NU 2224 ECPH, SKF NU 2224 ECML, SKF NJ 2324 ECM, SKF CRL 40 AMB, SKF CRM 40 AMB, SKF NUP 326 ECP, SKF NUP 326 ECML, SKF NJ 1026 M, SKF NUP 2226 ECML, SKF NJ 1026 ML, SKF NJ 326 ECML, SKF NU 1026 M, SKF NU 2026 ECMA, SKF NJ 226 ECML, SKF NJ 2226 ECML, SKF NU 2326 ECML, SKF NU 2226 ECML, SKF NU 1026 ML
Vòng bi SKF NJ 326 ECJ, SKF NJ 326 ECM, SKF NJ 326 ECP, SKF NJ 2326 ECML, SKF NUP 226 ECP, SKF NUP 226 ECJ, SKF NUP 226 ECM, SKF NJ 2326 ECPA, SKF N 226 ECP, SKF NUP 2326 ECML, SKF NJ 2226 ECP, SKF NU 326 ECP, SKF NU 326 ECJ, SKF NU 326 ECM, SKF NU 226 ECML, SKF NU 2226 ECP, SKF NUP 226 ECML, SKF NU 226 ECJ, SKF NU 226 ECM, SKF NU 226 ECP
Vòng bi SKF NU 326 ECML, SKF N 326 ECP, SKF NJ 226 ECJ, SKF N 326 ECM, SKF NJ 226 ECM, SKF NJ 226 ECP, SKF NUP 2226 ECP, SKF NJ 2328 ECML, SKF NUP 228 ECML, SKF NUP 328 ECML, SKF NU 1028 M, SKF NUP 328 ECJ, SKF NUP 328 ECM, SKF NJ 328 ECM, SKF NJ 328 ECJ, SKF NU 1028 ML, SKF NU 2228 ECML, SKF NU 228 ECML, SKF NUP 2328 ECML, SKF NU 328 ECML
Vòng bi SKF NU 328 ECM, SKF NU 328 ECJ, SKF NJ 228 ECML, SKF NJ 2228 ECML, SKF NJ 228 ECM, SKF NJ 228 ECJ, SKF NJ 328 ECNML, SKF NUP 228 ECM, SKF NU 228 ECJ, SKF NUP 228 ECJ, SKF NU 228 ECM, SKF NJ 328 ECML, SKF NU 2328 ECML, SKF NUP 2228 ECML, SKF NJ 2230 ECM, SKF NJ 230 ECJ, SKF NJ 230 ECM, SKF NJ 330 ECM, SKF NU 1030 M, SKF NU 230 ECML
Vòng bi SKF NJ 2330 ECML, SKF NU 230 ECJ, SKF NU 230 ECM, SKF NU 1030 ML, SKF NUP 230 ECM, SKF NUP 230 ECJ, SKF NU 2230 ECM, SKF NJ 330 ECML, SKF NJ 1030 ML, SKF NU 2330 ECML, SKF NUP 230 ECML, SKF NJ 230 ECML, SKF NU 330 ECM, SKF NU 330 ECML, SKF NU 332 ECML, SKF NJ 1032 ML, SKF NU 2032 ECMA, SKF NJ 332 ECM, SKF NU 232 ECM, SKF NU 232 ECML
Vòng bi SKF NU 1032 M, SKF NUP 232 ECML, SKF NJ 2332 ECML, SKF N 232 ECM, SKF NU 2332 ECML, SKF NJ 332 ECML, SKF NUP 232 ECM, SKF NJ 232 ECM, SKF NU 332 ECM, SKF NJ 232 ECML, SKF NJ 2232 ECML, SKF NU 1032 ML, SKF NU 2232 ECML, SKF NJ 2334 ECML, SKF NJ 234 ECM, SKF NU 1034 ML, SKF NU 1034 M, SKF NJ 2234 ECML, SKF NU 234 ECM, SKF N 334 ECM
Vòng bi SKF NU 334 ECM, SKF NJ 1034 ML, SKF NUP 234 ECM, SKF NU 234 ECML, SKF NU 2334 ECML, SKF NJ 234 ECML, SKF NU 334 M, SKF NU 2234 ECML, SKF NJ 336 ECM, SKF NJ 2236 ECML, SKF NU 1036 ML, SKF NU 2236 ECML, SKF NU 1036 M, SKF NU 236 ECML, SKF NJ 236 ECML, SKF NJ 2236 ECM, SKF NJ 1036 ML, SKF NU 236 ECM, SKF NU 336 ECM, SKF NJ 2336 ECML
Vòng bi SKF NU 2336 ECML, SKF NU 2236 ECM, SKF NJ 238 ECML, SKF NU 1038 ML, SKF NUP 238 ECML, SKF NU 2238 ECML, SKF NU 238 ECM, SKF NU 338 ECM, SKF NU 2238 ECM, SKF NUP 238 ECM, SKF NJ 1038 ML, SKF NJ 238 ECM, SKF NU 1038 M, SKF NU 2338 ECML, SKF NU 238 ECML, SKF NJ 240 ECM, SKF NJ 2340 ECML, SKF NU 240 ECML, SKF NJ 240 ECML, SKF NU 2340 ECML
Vòng bi SKF NU 2240 ECML, SKF NJ 340 ECML, SKF NU 340 ECML, SKF NU 240 ECM, SKF NU 1040 M, SKF NJ 2240 ECML, SKF NUP 240 ECM, SKF NU 1040 ML, SKF NJ 244 ECML, SKF NU 244 ECM, SKF NU 344 M, SKF NUP 244 ECM, SKF NJ 1044 ML, SKF NJ 344 M, SKF NUP 244 ECML, SKF NU 2344 ECMA, SKF NU 2344 ECMP, SKF NU 244 ECML, SKF NU 1044 M, SKF NJ 2244 ECML
Vòng bi SKF NJ 244 ECM, SKF NU 2944 ECMA, SKF NU 2244 ECML, SKF NUP 248 MA, SKF NU 2248 MA, SKF 313221, SKF NU 2348 ECMA, SKF NJ 248 MA, SKF NU 348 M, SKF NJ 2248 MA, SKF NJ 348 MA, SKF NUB 248 MA, SKF NU 1048 M, SKF NU 248 MA, SKF NU 1048 ML, SKF NU 352 ECMA, SKF NU 1052 M, SKF NJ 2252 MA, SKF NUP 252 MA, SKF NU 2252 MA
Vòng bi SKF N 2252 MB, SKF NU 252 MA, SKF NU 3152 ECMA, SKF NU 1052 ML, SKF NJ 1052 ML, SKF NJ 252 MA, SKF NU 2352 ECMA, SKF NU 1056 M, SKF NU 1056 ML, SKF NJ 256 MA, SKF NU 2356 MA, SKF NU 3156 ECMA, SKF BC1B 322312, SKF NU 2256 ECMA, SKF NU 256 MA, SKF NU 260 M, SKF NU 1060 MA, SKF NU 2260 MA, SKF NJ 1060 MA, SKF NU 2060 ECMA
Vòng bi SKF NU 2360 ECMA, SKF NU 260 MA, SKF 314756, SKF NU 2064 ECMA, SKF NJ 2264 ECMA, SKF NUP 1864 ECMP, SKF NU 264 MA, SKF NJ 1064 MA, SKF 313450 B, SKF NU 3064 ECM, SKF NU 3164 ECMA, SKF NU 1064 MP, SKF NU 1064 MA, SKF 313451 B, SKF NU 2264 ECMA, SKF NU 1964 ECMA, SKF NU 1864 ECMP, SKF NU 1968 ECMA, SKF NU 1068 MA, SKF NJ 2968 ECMA
Vòng bi SKF NU 3168 ECMA, SKF NU 2268 MA, SKF NJ 1068 MA, SKF NU 2968 M, SKF NU 2272 MA, SKF NU 2072 ECMA, SKF NU 1072 MA, SKF NU 1072 MP, SKF NU 2372 ECMA, SKF NU 3172 ECMA, SKF NJ 1076 MA, SKF BC1B 322770 A/HB1, SKF 316010 A, SKF NUP 1876 ECM, SKF NU 2276 ECMA, SKF NU 1076 MA, SKF NU 2076 ECMA, SKF NU 3076 ECMP, SKF NU 1876 ECM, SKF BC1-8028
Vòng bi SKF NU 1080 MA, SKF NU 3080 MA, SKF NU 2980 MA, SKF NU 1880 MP, SKF NU 2080 ECMA, SKF NU 2980 ECMA, SKF NU 1980 ECMA, SKF NU 1080 N2MA, SKF NJ 1880 MP, SKF NJ 1984 ECMA, SKF NU 2084 ECMA, SKF NJ 3884 MA, SKF NU 3184 ECMA, SKF NJ 1884 MA, SKF NF 3084 ECMB, SKF NU 1884 MA, SKF NU 3084 ECMA, SKF NU 1084 MA, SKF NU 1088 MA, SKF NU 1988 MA
Vòng bi SKFNJ 2988 ECM/HB1, SKF NU 2888 ECMA, SKF NUP 3988 ECM, SKF NU 2088 ECMA, SKF 316011, SKF NU 3188 ECMA/HB1, SKF NU 3192 ECMA/HB1, SKF NU 3092 ECMA, SKF NU 2292 MA, SKF NU 2092 ECMA, SKF NJ 2892 ECMA, SKF NU 1292 MA, SKF NJ 2992 ECMA, SKF NU 1092 MA, SKF  1096 MA, SKF NU 2096 ECMA, SKF NU 1996 KMA, SKF NJ 2896 ECMA, SKF NJ 1996 MA
Vòng bi SKF NU 1996 MA, SKF NU 1896 MA, SKF NJ 1896 MA, SKF NU 3196 ECMA/HB1, SKF NJ 39/500 ECMA, SKF N 39/500 ECMB/W33, SKF NU 28/500 ECMA, SKF NU 30/500 ECMA, SKF 316198, SKF NU 12/500 MA, SKF NF 18/500 ECM, SKF NU 10/500 MA, SKF NU 20/500 ECMA, SKF NU 31/500 ECMA/HB1, SKF NU 19/500 MA, SKF NU 20/530 ECMA, SKF 315835 B, SKF 315835 A, SKF NU 10/530 MA, SKF NJ 28/530 ECMA.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi NU, NJ, NUP, vòng bi đũa Rating: 5 Reviewed By: Unknown