­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Thursday, December 8, 2016

Vòng bi con lăn, vòng bi đũa 4 dãy BC2, BC4

Vòng bi đũa, vòng bi con lăn 4 dãy thuộc nhóm vòng bi chịu tải trọng nặng đến siêu nặng. Phần bài viết này trang đại lý vòng bi xin được tiếp tục giới thiệu về các loại vòng bi con lăn, vòng bi đũa 4 dãy bi của hãng SKF. Trên thực tế hãng SKF có các thiết kế vòng bi con lăn lên đến 6 dãy để phục vụ cho một số vị trí chịu tải đặc biệt. Dưới đây là bảng tra vòng bi đũa 4 dãy SKF, trong đó bao gồm các thông số kích thước vòng bi, đường kính trong vòng bi, đường kính ngoài vòng bi, chiều rộng vòng bi và bảng tham khảo giá vòng bi đũa, giá vòng bi con lăn.
314190, SKF 315189 A, SKF 315642/VJ202, SKF 313812, SKF 313893, SKF 313811
Vòng bi đũa 4 dãy
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Designation Details
dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C C0 Pu
mm kN kN
SKF 314553, SKF 313839, SKF 313824, SKF 313823, SKF 313822, SKF NNUD 6056 ECMAS/P53 314190 Xem chi tiết
315189 A Xem chi tiết
315642/VJ202 Xem chi tiết
313812 Xem chi tiết
313893 Xem chi tiết
313811 Xem chi tiết
314385 Xem chi tiết
314553 Xem chi tiết
313839 Xem chi tiết
313824 Xem chi tiết
313823 Xem chi tiết
313822 Xem chi tiết
NNUD 6056 ECMAS/P53 Xem chi tiết
314484 D Xem chi tiết
314274 B Xem chi tiết
BC4B 316345 A Xem chi tiết
313445 C Xem chi tiết
319040 A Xem chi tiết
BC4B 322261/HB1 Xem chi tiết
314485 C Xem chi tiết
SKF BC2B 319878/VJ202, SKF BC4B 326909/HA3, SKF BC4-8022/HA1, SKF BC4B 457939 VAA, SKF BC2B 322217/VJ202 BC4-8050 Xem chi tiết
314563/VJ202 Xem chi tiết
BC4B 322777/HB1 Xem chi tiết
BC2B 319878/VJ202 Xem chi tiết
BC4B 326909/HA3 Xem chi tiết
BC4-8022/HA1 Xem chi tiết
BC4B 457939 VAA Xem chi tiết
BC2B 322217/VJ202 Xem chi tiết
BC2B 320075/VJ202 Xem chi tiết
314486 A Xem chi tiết
BC4B 326366/HB1 Xem chi tiết
315606 Xem chi tiết
BC4B 322264/HB1 Xem chi tiết
BC4B 313511 B Xem chi tiết
BC4B 320989/HA3 Xem chi tiết
319352 Xem chi tiết
BC4B 322498 Xem chi tiết
313038 A Xem chi tiết
313015 DC Xem chi tiết
BC4-8059 Xem chi tiết
SKF 313555 B/VJ202, SKF 313513, SKF 313555 C/VJ202, SKF BC4B 326361 B/HA1, SKF BC4-8037/HA1VA907, SKF 635043 315802/VJ202 Xem chi tiết
313877 B Xem chi tiết
316689 Xem chi tiết
BC4B 320612 Xem chi tiết
314964 Xem chi tiết
313555 B/VJ202 Xem chi tiết
313513 Xem chi tiết
313555 C/VJ202 Xem chi tiết
BC4B 326361 B/HA1 Xem chi tiết
BC4-8037/HA1VA907 Xem chi tiết
635043 Xem chi tiết
314554 B Xem chi tiết
BC4B 320608 Xem chi tiết
314792 A Xem chi tiết
315811 E Xem chi tiết
312980 D Xem chi tiết
319155 Xem chi tiết
313031 A Xem chi tiết
BC4B 322993 A/HA7 Xem chi tiết
BC4B 322374 Xem chi tiết
SKF BC4-8003/HA1VA907, SKF BC4B 326261/HA1, SKF 316624, SKF 316690 B, SKF 319320, SKF 313516 D, SKF 315523 314560 Xem chi tiết
315196 A Xem chi tiết
BC4-8000/HA1 Xem chi tiết
BC4-8031/HA1VA907 Xem chi tiết
BC4-8003/HA1VA907 Xem chi tiết
BC4B 326261/HA1 Xem chi tiết
316624 Xem chi tiết
316690 B Xem chi tiết
319320 Xem chi tiết
313516 D Xem chi tiết
315523 Xem chi tiết
BC2B 326196/HA1VJ202 Xem chi tiết
BC4B 322066 Xem chi tiết
BC4B 322039/HA1 Xem chi tiết
319254/VJ202 Xem chi tiết
BC4B 326853/HB1 Xem chi tiết
BC4B 316515 Xem chi tiết
BC4-8052/HA4 Xem chi tiết
316968 A Xem chi tiết
314441 B Xem chi tiết
SKF BC4-8007/HB1, SKF BC4B 319411, SKF BC4-8009/HB1, SKF 312844/VJ202, SKF 315040/VJ202, SKF 314517 A, SKF 314886 A BC4-8011/HA4 Xem chi tiết
316083 A Xem chi tiết
BC4-8051/HA4 Xem chi tiết
BC4-8010/HA4 Xem chi tiết
BC4-8007/HB1 Xem chi tiết
BC4B 319411 Xem chi tiết
BC4-8009/HB1 Xem chi tiết
312844/VJ202 Xem chi tiết
315040/VJ202 Xem chi tiết
314517 A Xem chi tiết
314886 A Xem chi tiết
BC4B 322142/HB1 Xem chi tiết
313535 D Xem chi tiết
313535 B Xem chi tiết
316691 Xem chi tiết
BC4B 322719/HB1 Xem chi tiết
BC4-8046/HB1 Xem chi tiết
313189 A Xem chi tiết
BC4B 322930/HA4 Xem chi tiết
313499 DA Xem chi tiết
SKF BC4-8013/HA4, SKF BC4-8054/HA4, SKF BC4B 322497/HA4, SKF 315175 A, SKF 315175 C, SKF 315513 313499 B Xem chi tiết
BC4B 319446 Xem chi tiết
BC4-8012/HA4 Xem chi tiết
BC4B 326140/HA4 Xem chi tiết
BC4-8053/HA4 Xem chi tiết
BC4-8013/HA4 Xem chi tiết
BC4-8054/HA4 Xem chi tiết
BC4B 322497/HA4 Xem chi tiết
315175 A Xem chi tiết
315175 C Xem chi tiết
315513 Xem chi tiết
315526 Xem chi tiết
315257 A Xem chi tiết
BC4-8041/HA4 Xem chi tiết
315071 A Xem chi tiết
BC4B 457969 Xem chi tiết
313705 B Xem chi tiết
313007 C Xem chi tiết
BC4-8002/HA6 Xem chi tiết
239509 FA Xem chi tiết
SKF 314518 B, SKF BC4-8066/HA3, SKF 315973, SKF 313685 B, SKF 312979 D, SKF 312967 E, SKF BC4B 322143/HB3, SKF BC4-8015/HB1 313008 A Xem chi tiết
316967 Xem chi tiết
313403 C Xem chi tiết
315982 Xem chi tiết
314518 B Xem chi tiết
BC4-8066/HA3 Xem chi tiết
315973 Xem chi tiết
313685 B Xem chi tiết
312979 D Xem chi tiết
312967 E Xem chi tiết
BC4B 322143/HB3 Xem chi tiết
BC4-8015/HB1 Xem chi tiết
315599 A Xem chi tiết
BC4B 316341/HA4 Xem chi tiết
BC4B 320455 Xem chi tiết
319313 Xem chi tiết
315826 B Xem chi tiết
315826 A Xem chi tiết
BC4-8021/HB1 Xem chi tiết
312966 E Xem chi tiết
312966 D Xem chi tiết
BC4B 319668 Xem chi tiết
313528 C Xem chi tiết
316043 Xem chi tiết
BC4-8067/HA3 Xem chi tiết
315265 Xem chi tiết
314520 C Xem chi tiết
BC4B 319862 Xem chi tiết
319303 Xem chi tiết
316234 A Xem chi tiết
BC4-8062/HA1 Xem chi tiết
BC4-8016/HA4 Xem chi tiết
BC4-8029/HA4 Xem chi tiết
BC4-8005/HA4 Xem chi tiết
BC4-8042/HA4 Xem chi tiết
Trên đây là các bảng tra vòng bi SKF và các thông số của vòng bi đũa trụ 4 dãy được sưu tầm bởi trang web đại lý vòng bi.
Các ưu điểm của vòng bi con lăn, bi đũa 4 dãy đó là khả năng chịu tải rất tốt với 4 dãy bi. Ứng dụng của vòng bi đũa 4 dãy được sử dụng để lắp cho các chi tiết, thiết bị chịu tải trọng nặng, do vậy vòng bi con lăn 4 dãy thường được lắp cho các máy cán, trục cán, máy ép, điển hình là các máy cán thép, máy cán tôn và bất kỳ máy móc thiết bị nào có yêu cầu về lực tỳ, lực hướng kính lớn.
Từ khóa: Vòng bi SKF 314190, SKF 315189 A, SKF 315642/VJ202, SKF 313812, SKF 313893, SKF 313811, SKF 314385, SKF 314553, SKF 313839, SKF 313824, SKF 313823, SKF 313822, SKF NNUD 6056 ECMAS/P53, SKF 314484 D, SKF 314274 B, SKF BC4B 316345 A, SKF 313445 C, SKF 319040 A, SKF BC4B 322261/HB1, SKF 314485 C
Vòng bi SKF BC4-8050, SKF 314563/VJ202, SKF BC4B 322777/HB1, SKF BC2B 319878/VJ202, SKF BC4B 326909/HA3, SKF BC4-8022/HA1, SKF BC4B 457939 VAA, SKF BC2B 322217/VJ202, SKF BC2B 320075/VJ202, SKF 314486 A, SKF BC4B 326366/HB1, SKF 315606, SKF BC4B 322264/HB1, SKF BC4B 313511 B, SKF BC4B 320989/HA3, SKF 319352, SKF BC4B 322498, SKF 313038 A, SKF 313015 DC, SKF BC4-8059
Vòng bi SKF 315802/VJ202, SKF 313877 B, SKF 316689, SKF BC4B 320612, SKF 314964, SKF 313555 B/VJ202, SKF 313513, SKF 313555 C/VJ202, SKF BC4B 326361 B/HA1, SKF BC4-8037/HA1VA907, SKF 635043, SKF 314554 B, SKF BC4B 320608, SKF 314792 A, SKF 315811 E, SKF 312980 D, SKF 319155, SKF 313031 A, SKF BC4B 322993 A/HA7, SKF BC4B 322374
Vòng bi SKF 314560, SKF 315196 A, SKF BC4-8000/HA1, SKF BC4-8031/HA1VA907, SKF BC4-8003/HA1VA907, SKF BC4B 326261/HA1, SKF 316624, SKF 316690 B, SKF 319320, SKF 313516 D, SKF 315523, SKF BC2B 326196/HA1VJ202, SKF BC4B 322066, SKF BC4B 322039/HA1, SKF 319254/VJ202, SKF BC4B 326853/HB1, SKF BC4B 316515, SKF BC4-8052/HA4, SKF 316968 A, SKF 314441 B
Vòng bi SKF BC4-8011/HA4, SKF 316083 A, SKF BC4-8051/HA4, SKF BC4-8010/HA4, SKF BC4-8007/HB1, SKF BC4B 319411, SKF BC4-8009/HB1, SKF 312844/VJ202, SKF 315040/VJ202, SKF 314517 A, SKF 314886 A, SKF BC4B 322142/HB1, SKF 313535 D, SKF 313535 B, SKF 316691, SKF BC4B 322719/HB1, SKF BC4-8046/HB1, SKF 313189 A, SKF BC4B 322930/HA4, SKF 313499 DA
Vòng bi SKF 313499 B, SKF BC4B 319446, SKF BC4-8012/HA4, SKF BC4B 326140/HA4, SKF BC4-8053/HA4, SKF BC4-8013/HA4, SKF BC4-8054/HA4, SKF BC4B 322497/HA4, SKF 315175 A, SKF 315175 C, SKF 315513, SKF 315526, SKF 315257 A, SKF BC4-8041/HA4, SKF 315071 A, SKF BC4B 457969, SKF 313705 B, SKF 313007 C, SKF BC4-8002/HA6, SKF 239509 FA
Vòng bi SKF 313008 A, SKF 316967, SKF 313403 C, SKF 315982, SKF 314518 B, SKF BC4-8066/HA3, SKF 315973, SKF 313685 B, SKF 312979 D, SKF 312967 E, SKF BC4B 322143/HB3, SKF BC4-8015/HB1, SKF 315599 A, SKF BC4B 316341/HA4, SKF BC4B 320455, SKF 319313, SKF 315826 B, SKF 315826 A, SKF BC4-8021/HB1, SKF 312966 E
Vòng bi SKF 312966 D, SKF BC4B 319668, SKF 313528 C, SKF 316043, SKF BC4-8067/HA3, SKF 315265, SKF 314520 C, SKF BC4B 319862, SKF 319303, SKF 316234 A, SKF BC4-8062/HA1, SKF BC4-8016/HA4, SKF BC4-8029/HA4, SKF BC4-8005/HA4, SKF BC4-8042/HA4.

dai ly vong bi
 
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi con lăn, vòng bi đũa 4 dãy BC2, BC4 Rating: 5 Reviewed By: Unknown